APOE e4

Epsilon 4 allele of the apolipoprotein E gene