Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 2

1.

Could Somatostatin Enhance the Outcomes of Chemotherapeutic Treatment in SCLC?

Domvri K, Bougiouklis D, Zarogoulidis P, Porpodis K, Xristoforidis M, Liaka A, Eleutheriadou E, Lampaki S, Lazaridis G, Organtzis J, Kyriazis G, Hohenforst-Schmidt W, Tsirgogianni K, Karavasilis V, Baka S, Darwiche K, Freitag L, Trakada G, Zarogoulidis K.

J Cancer. 2015 Feb 23;6(4):360-6. doi: 10.7150/jca.11308. eCollection 2015.

2.

A 26-year-old male with mesothelioma due to asbestos exposure.

Zarogoulidis P, Orfanidis M, Constadinidis TC, Eleutheriadou E, Kontakiotis T, Kerenidi T, Sakkas L, Courcoutsakis N, Zarogoulidis K.

Case Rep Med. 2011;2011:951732. doi: 10.1155/2011/951732. Epub 2011 Jul 12.

Supplemental Content

Loading ...
Support Center