Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 101

1.

[Etiological analysis of 61 286 hospitalized specimens from a tertiary hospital over 5 years].

Lin L, Wang J, Gao P, Guo S, Shao L, Guo W, Ma Z, Cui Z.

Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2019 May;31(5):629-632. doi: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2019.05.021. Chinese.

2.

[Analysis of distribution and drug resistance of pathogens of burn patients during 9 years].

Dou Y, Zhang Q.

Zhonghua Shao Shang Za Zhi. 2018 Mar 20;34(3):153-159. doi: 10.3760/cma.j.issn.1009-2587.2018.03.008. Chinese.

PMID:
29609277
3.

[Analysis of distribution and drug resistance of pathogens isolated from 541 hospitalized children with burn infection].

Dai JX, Li L, Xu L, Chen ZH, Li XY, Liu M, Wen YQ, Chen XD.

Zhonghua Shao Shang Za Zhi. 2016 Nov 20;32(11):670-675. doi: 10.3760/cma.j.issn.1009-2587.2016.11.008. Chinese.

PMID:
27894388
4.

[Analysis of distribution and drug resistance of pathogens from the wounds of 1 310 thermal burn patients].

Zhang C, Gong YL, Luo XQ, Liu MX, Peng YZ.

Zhonghua Shao Shang Za Zhi. 2018 Nov 20;34(11):802-808. doi: 10.3760/cma.j.issn.1009-2587.2018.11.016. Chinese.

PMID:
30481922
5.

Multi-level analysis of bacteria isolated from inpatients in respiratory departments in China.

Tang X, Xiao M, Zhuo C, Xu Y, Zhong N.

J Thorac Dis. 2018 May;10(5):2666-2675. doi: 10.21037/jtd.2018.04.46.

6.

[Prevalence and features of pathogenic bacteria in the department of hematology without bone marrow transplantation in Peking Union Medical College Hospital from 2010 to 2012].

Wnag L, Yang C, Zhang Q, Han B, Zhuang JJ, Chen M, Zou N, Li J, Duan MH, Zhang W, Zhu TN, Xu Y, Wang SJ, Zhou DB, Zhao YQ, Zhang H, Wang P, Xu YC.

Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2014 Aug;36(4):439-45. doi: 10.3881/j.issn.1000-503X.2014.04.016. Chinese.

7.

Pathogen distribution and drug resistance in a burn ward: a three-year retrospective analysis of a single center in China.

Cen H, Wu Z, Wang F, Han C.

Int J Clin Exp Med. 2015 Oct 15;8(10):19188-99. eCollection 2015.

8.

[Single Center Analysis of Pathogenic Characteristics of Lung Candida Infection and Other Pathogenic Bacteria Infection in the Patients with Hemotological Maliglancies in the Tropical Region of Hainan].

Wang ML, Kuang HH, Cheng LC, Xu YB, Zhao TY, Yang T, Xiang SH, Shu CY, Yu P, Dou LP, Bo J.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2018 Jun;26(3):911-916. doi: 10.7534/j.issn.1009-2137.2018.03.047. Chinese.

PMID:
29950242
9.

[Analysis on distribution and drug resistance of pathogen caused community-onset bloodstream infection].

Mao S, Ge Z, Zhao H, Cao J, Xia Z.

Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2019 Jan;31(1):67-72. doi: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2019.01.014. Chinese.

10.

[The composition and antimicrobial resistance of isolates from lower respiratory tract and blood in hospitalized patients in respiratory ward: a multicenter national study in China].

Tang X, Zhuo C, Xu YC, Zhong NS.

Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2018 Apr 12;41(4):281-287. doi: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2018.04.007. Chinese.

PMID:
29690684
11.

[A multicenter, retrospective study of pathogenic bacteria distribution and drug resistance in febrile neutropenic patients with hematological diseases in Shanghai].

Zhu J, Hu J, Mao YF, Chen FY, Zhu JY, Shi JM, Yu DD, Hao SG, Tao R, Liu P, Gu SY, Hou J, He HY, Liang AB, Ding Y, Liu LG, Xie YH, Zhu Q, Yu YH, Yao YH, Chen W, Xu HL, Han XH, Wang C.

Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2017 Nov 14;38(11):945-950. doi: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2017.11.009. Chinese.

PMID:
29224317
12.
13.

[Analysis of the pathogenic characteristics of 162 severely burned patients with bloodstream infection].

Gong YL, Yang ZC, Yin SP, Liu MX, Zhang C, Luo XQ, Peng YZ.

Zhonghua Shao Shang Za Zhi. 2016 Sep 20;32(9):529-35. doi: 10.3760/cma.j.issn.1009-2587.2016.09.004. Chinese.

PMID:
27647068
14.

[Distribution and drug resistance of pathogens at hematology department of Jiangsu Province from 2014 to 2015: results from a multicenter, retrospective study].

Wan YK, Sang W, Chen B, Yang YG, Zhang LQ, Sun AN, Liu YJ, Xu Y, Cai YP, Wang CB, Shen YF, Jiang YW, Zhang XY, Xu W, Hong M, Chen T, Xu RR, Li F, Xu YL, Xue Y, Lu YL, He ZM, Dong WM, Chen Z, Ji MH, Yang YY, Zhai LJ, Zhao Y, Wu GQ, Ding JH, Cheng J, Cai WB, Sun YM, Ouyang J.

Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2017 Jul 14;38(7):602-606. doi: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2017.07.010. Chinese.

PMID:
28810329
15.

[Risk factors and etiological analysis of ventilator-associated pneumonia: three year's cases analysis of intensive care unit in county hospital].

Hu Z, Zhou S.

Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2018 Oct;30(10):933-938. doi: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2018.010.005. Chinese.

16.

[Analysis of distribution characteristics and drug resistance of 2748 strains of pathogens isolated from burn patients].

Peng DZ, Liu XL, Liu ZY, Shu WT, Zhou X, Liu J, Huang YS, Wu J, Fu WL.

Zhonghua Shao Shang Za Zhi. 2012 Apr;28(2):87-95. Chinese.

PMID:
22781318
17.

Antimicrobial resistance and pathogen distribution in hospitalized burn patients: A multicenter study in Southeast China.

Li L, Dai JX, Xu L, Chen ZH, Li XY, Liu M, Wen YQ, Chen XD.

Medicine (Baltimore). 2018 Aug;97(34):e11977. doi: 10.1097/MD.0000000000011977.

18.

[Pathogen distribution and antibiotic resistance for hospital aquired pneumonia in respiratory medicine intensive care unit].

Li M, Pan P, Hu C.

Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2013 Mar;38(3):251-7. doi: 10.3969/j.issn.1672-7347.2013.03.006. Chinese.

19.

[Analysis of the distribution characteristics and drug resistance of non-fermenting bacterial infection in intensive care unit from 2009 to 2015]

Hao D, Hu Z, Liu X, Sun T, Wang T, Tian H, Wang X.

Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2016 May;28(5):439-44. Chinese.

20.

Pathogenic analysis of sputum from ventilator-associated pneumonia in a pediatric intensive care unit.

Ning BT, Zhang CM, Liu T, Ye S, Yang ZH, Chen ZJ.

Exp Ther Med. 2013 Jan;5(1):367-371. Epub 2012 Oct 22.

Supplemental Content

Support Center