Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 104

1.

Eleven New Triterpenoid Glycosides from the Roots of Ilex asprella.

Huang XJ, Wen S, Guan XF, Wu ZL, Li MM, Fan CL, Zhang QW, Chan G, Wang Y, Ye WC.

Chem Biodivers. 2019 May 21. doi: 10.1002/cbdv.201900202. [Epub ahead of print]

PMID:
31115136
2.

[A new oleanane-type triterpenoid glycoside from roots of Ilex asprella].

Wen S, Guan XF, Huang XJ, Fan CL, Ye WC, Wang Y.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2017 Jul;42(13):2503-2509. doi: 10.19540/j.cnki.cjcmm.20170512.005. Chinese.

PMID:
28840691
3.

New triterpenoid glycosides from the roots of Ilex asprella.

Wang L, Cai Y, Zhang XQ, Fan CL, Zhang QW, Lai XP, Ye WC.

Carbohydr Res. 2012 Feb 15;349:39-43. doi: 10.1016/j.carres.2011.12.003. Epub 2011 Dec 13.

PMID:
22204776
4.

A new triterpenoid glycoside from the roots of Ilex asprella.

Zhao ZX, Lin CZ, Zhu CC, He WJ.

Chin J Nat Med. 2013 Jul;11(4):415-8. doi: 10.1016/S1875-5364(13)60062-X.

PMID:
23845553
5.

Three new triterpenoid saponins from the stems of Ilex asprella.

Zhang HX, Du BZ, Zhao F, Yang XY, Jiao SG, Xing JY, Han ZZ, Tu PF, Chai XY.

J Asian Nat Prod Res. 2018 May;20(5):439-444. doi: 10.1080/10286020.2018.1449836. Epub 2018 Mar 27.

PMID:
29580098
6.

New triterpenoid saponins from the leaves of Ilex chinensis.

Li RF, Xia WQ, Liu JB, Cui BS, Hou Q, Sun H, Li S.

Fitoterapia. 2018 Nov;131:134-140. doi: 10.1016/j.fitote.2018.10.007. Epub 2018 Oct 5.

PMID:
30292838
7.

Two New Ursane-type Triterpenoid Glycosides from Ilex Cornuta.

Zhan HX, Li J, Ruan HL, Zhang P, Pi HF.

Curr Med Sci. 2018 Dec;38(6):976-981. doi: 10.1007/s11596-018-1972-4. Epub 2018 Dec 7.

PMID:
30536058
8.

Bioactive glycosides from the roots of Ilex asprella.

Peng MH, Dai WP, Liu SJ, Yu LW, Wu YN, Liu R, Chen XL, Lai XP, Li X, Zhao ZX, Li G.

Pharm Biol. 2016 Oct;54(10):2127-34. doi: 10.3109/13880209.2016.1146779. Epub 2016 Mar 9.

PMID:
26957139
9.

Triterpenoid saponins with anti-inflammatory activities from Ilex pubescens roots.

Wu P, Gao H, Liu JX, Liu L, Zhou H, Liu ZQ.

Phytochemistry. 2017 Feb;134:122-132. doi: 10.1016/j.phytochem.2016.11.012. Epub 2016 Nov 30.

PMID:
27912969
10.

Anticomplement triterpenoids from the roots of Ilex asprella.

Wen Q, Lu Y, Chao Z, Chen DF.

Bioorg Med Chem Lett. 2017 Feb 15;27(4):880-886. doi: 10.1016/j.bmcl.2017.01.007. Epub 2017 Jan 6.

PMID:
28094185
11.

Three new triterpene glycosides from Ilex asprella.

Zhang ZX, Fu Q, Zheng KY.

J Asian Nat Prod Res. 2013;15(5):453-8. doi: 10.1080/10286020.2013.783023. Epub 2013 Apr 22.

PMID:
23600789
12.

Structural characterization and biological evaluation of chemical constituents from Ilex cornuta.

Yu SJ, Yu ZP, Wang YY, Bao J, Yuan T, Yu JH, Zhang H.

J Asian Nat Prod Res. 2019 Mar 1:1-13. doi: 10.1080/10286020.2019.1570160. [Epub ahead of print]

PMID:
30821481
13.

[Two new triterpenoid glycosides from leaves of Ilex latifolia].

Zhao X, Fan CL, Huang XJ, Zhao HN, Ye WC, Wang Y.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2016 Aug;41(16):3036-3041. doi: 10.4268/cjcmm20161616. Chinese.

PMID:
28920345
14.

Transcriptomic Comparison Reveals Candidate Genes for Triterpenoid Biosynthesis in Two Closely Related Ilex Species.

Wen L, Yun X, Zheng X, Xu H, Zhan R, Chen W, Xu Y, Chen Y, Zhang J.

Front Plant Sci. 2017 Apr 28;8:634. doi: 10.3389/fpls.2017.00634. eCollection 2017.

15.

Triterpenoids from the leaves of Ilex chinensis.

Xia WQ, Li RF, Liu JB, Cui BS, Hou Q, Sun H, Li S.

Phytochemistry. 2018 Apr;148:113-121. doi: 10.1016/j.phytochem.2018.01.008. Epub 2018 Feb 6.

PMID:
29421508
16.

Triterpenoid Saponins with Potential Cytotoxic Activities from the Root Bark of Ilex rotunda Thunb.

Liu WJ, Peng YY, Chen H, Liu XF, Liang JY, Sun JB.

Chem Biodivers. 2017 Feb;14(2). doi: 10.1002/cbdv.201600209. Epub 2017 Jan 10.

PMID:
27447119
17.

Triterpenoid saponin biosynthetic pathway profiling and candidate gene mining of the Ilex asprella root using RNA-Seq.

Zheng X, Xu H, Ma X, Zhan R, Chen W.

Int J Mol Sci. 2014 Apr 9;15(4):5970-87. doi: 10.3390/ijms15045970.

18.

Antiviral triterpenoid saponins from the roots of Ilex asprella.

Zhou M, Xu M, Ma XX, Zheng K, Yang K, Yang CR, Wang YF, Zhang YJ.

Planta Med. 2012 Oct;78(15):1702-5. doi: 10.1055/s-0032-1315209. Epub 2012 Aug 13.

PMID:
22890543
19.

Triterpene saponins from the roots of Ilex asprella.

Lei Y, Shi SP, Song YL, Bi D, Tu PF.

Chem Biodivers. 2014 May;11(5):767-75. doi: 10.1002/cbdv.201300155.

PMID:
24827686
20.

Triterpenoid saponins from the stem barks of Schefflera heptaphylla.

Wu C, Duan YH, Li MM, Tang W, Wu X, Wang GC, Ye WC, Zhou GX, Li YL.

Planta Med. 2013 Sep;79(14):1348-55. doi: 10.1055/s-0033-1350674. Epub 2013 Aug 7.

PMID:
23925903

Supplemental Content

Support Center