Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 123

1.

Relationships between cell cycle pathway gene polymorphisms and risk of hepatocellular carcinoma.

Nan YL, Hu YL, Liu ZK, Duan FF, Xu Y, Li S, Li T, Chen DF, Zeng XY.

World J Gastroenterol. 2016 Jun 28;22(24):5558-67. doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5558.

2.

Association between catalase gene polymorphisms and risk of chronic hepatitis B, hepatitis B virus-related liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma in Guangxi population: a case-control study.

Liu Y, Xie L, Zhao J, Huang X, Song L, Luo J, Ma L, Li S, Qin X.

Medicine (Baltimore). 2015 Apr;94(13):e702. doi: 10.1097/MD.0000000000000702.

3.

[Effects of PNPLA3, TM6SF2 gene polymorphisms and its interactions with smoking and alcohol drinking on hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinoma].

Wang LQ, Guo WH, Guo ZW, Qin P, Zhang R, Zhu XM, Liu DW.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2018 Dec 10;39(12):1611-1616. doi: 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2018.12.014. Chinese.

PMID:
30572387
4.

[Relationship between genetic polymorphism in microRNAs precursor and genetic predisposition of hepatocellular carcinoma].

Zhang XW, Pan SD, Feng YL, Liu JB, Dong J, Zhang YX, Chen JG, Hu ZB, Shen HB.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2011 Mar;45(3):239-43. Chinese.

PMID:
21624236
5.

Association of single nucleotide polymorphisms in VDR and DBP genes with HBV-related hepatocellular carcinoma risk in a Chinese population.

Peng Q, Yang S, Lao X, Li R, Chen Z, Wang J, Qin X, Li S.

PLoS One. 2014 Dec 26;9(12):e116026. doi: 10.1371/journal.pone.0116026. eCollection 2014.

6.

Impacts of human leukocyte antigen DQ genetic polymorphisms and their interactions with hepatitis B virus mutations on the risks of viral persistence, liver cirrhosis, and hepatocellular carcinoma.

Ji X, Zhang Q, Li B, Du Y, Yin J, Liu W, Zhang H, Cao G.

Infect Genet Evol. 2014 Dec;28:201-9. doi: 10.1016/j.meegid.2014.09.032. Epub 2014 Oct 2.

PMID:
25281206
7.

Interleukin-21 gene polymorphisms and chronic hepatitis B infection in a Chinese population.

Yao JY, Chao K, Li MR, Wu YQ, Zhong BH.

World J Gastroenterol. 2015 Apr 14;21(14):4232-9. doi: 10.3748/wjg.v21.i14.4232.

8.

Genetic polymorphisms of C-reactive protein increase susceptibility to HBV-related hepatocellular carcinoma in a Guangxi male population.

Lao X, Ren S, Lu Y, Yang D, Qin X, Li S.

Int J Clin Exp Pathol. 2015 Dec 1;8(12):16055-63. eCollection 2015.

9.

[Relationship between hepatocellular carcinoma and the interaction between NQO1 polymorphisms and environmental factors].

Tan SK, Qiu XQ, Tang GF, Wang WW, Liu S.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2012 Nov;20(11):833-7. doi: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2012.11.007. Chinese.

PMID:
23206302
10.

Genetic polymorphism of interleukin-16 influences susceptibility to HBV-related hepatocellular carcinoma in a Chinese population.

Li S, Deng Y, Chen ZP, Huang S, Liao XC, Lin LW, Li H, Peng T, Qin X, Zhao JM.

Infect Genet Evol. 2011 Dec;11(8):2083-8. doi: 10.1016/j.meegid.2011.09.025. Epub 2011 Oct 12.

PMID:
22019522
11.

Effects of interactions between environmental factors and KIF1B genetic variants on the risk of hepatocellular carcinoma in a Chinese cohort.

Chen JH, Wang YY, Lv WB, Gan Y, Chang W, Tian NN, Huang XH, Liu L, Yu XF, Chen SD.

World J Gastroenterol. 2016 Apr 28;22(16):4183-90. doi: 10.3748/wjg.v22.i16.4183.

12.

PIN1 genetic polymorphisms and the susceptibility of HBV-related hepatocellular carcinoma in a Guangxi population.

Huang L, Mo Z, Lao X, Zhang X, Liu Y, Sui J, Qin X, Li S.

Tumour Biol. 2016 May;37(5):6599-606. doi: 10.1007/s13277-015-4539-z. Epub 2015 Dec 7.

PMID:
26643892
13.

Association of genetic polymorphisms in STAT1 gene with increased risk of hepatocellular carcinoma.

Zhu ZZ, Di JZ, Gu WY, Cong WM, Gawron A, Wang Y, Zheng Q, Wang AZ, Zhu G, Zhang P, Hou L.

Oncology. 2010;78(5-6):382-8. doi: 10.1159/000320521. Epub 2010 Aug 27.

PMID:
20798561
14.

[Study on the relationship between single-nucleotide polymorphisms in IL-6, IL-10 genes and HBV-related hepatocellular carcinoma].

Qiu XQ, Bei CH, Yu HP, Zeng XY, Zhong QA.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2011 May;32(5):510-3. Chinese.

PMID:
21569738
15.

Association of HLA-G 3' UTR 14-bp insertion/deletion polymorphism with hepatocellular carcinoma susceptibility in a Chinese population.

Jiang Y, Chen S, Jia S, Zhu Z, Gao X, Dong D, Gao Y.

DNA Cell Biol. 2011 Dec;30(12):1027-32. doi: 10.1089/dna.2011.1238. Epub 2011 May 25.

PMID:
21612396
16.

Association between interleukin-21 gene polymorphisms (rs12508721) and HBV-related hepatocellular carcinoma.

Zhang QX, Li SL, Yao YQ, Li TJ.

Int J Immunogenet. 2016 Jun;43(3):151-8. doi: 10.1111/iji.12263. Epub 2016 Apr 28.

PMID:
27122304
17.

Association between hepatocellular carcinoma and tumor necrosis factor alpha polymorphisms in South Korea.

Shin SP, Kim NK, Kim JH, Lee JH, Kim JO, Cho SH, Park H, Kim MN, Rim KS, Hwang SG.

World J Gastroenterol. 2015 Dec 14;21(46):13064-72. doi: 10.3748/wjg.v21.i46.13064.

18.

Role of leptin receptor (LEPR) gene polymorphisms and haplotypes in susceptibility to hepatocellular carcinoma in subjects with chronic hepatitis B virus infection.

Li Z, Yuan W, Ning S, Li J, Zhai W, Zhang S.

Mol Diagn Ther. 2012 Dec;16(6):383-8. doi: 10.1007/s40291-012-0008-1.

PMID:
23090836
19.

Association of a potential functional pre-miR-218 polymorphism and its interaction with hepatitis B virus mutations with hepatocellular carcinoma risk.

Han Y, Pu R, Han X, Zhao J, Li W, Yin J, Zhang Y, Shen Q, Xie J, Zhang Q, Jiang S, Li J, Zhang H, Wang H, Cao G.

Liver Int. 2014 May;34(5):728-36. doi: 10.1111/liv.12313. Epub 2013 Oct 1.

PMID:
24118778
20.

Cytochrome P450 1A1 genetic polymorphisms and risk of hepatocellular carcinoma among chronic hepatitis B carriers.

Yu MW, Chiu YH, Yang SY, Santella RM, Chern HD, Liaw YF, Chen CJ.

Br J Cancer. 1999 May;80(3-4):598-603.

Supplemental Content

Support Center