Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 122

1.

[Association between gene polymorphism of CD40 gene and coronary artery lesion in Kawasaki disease].

Cheng SC, Cheng YY, Wu JL.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2014 Oct;16(10):1025-8. Chinese.

2.

CD40 Gene polymorphisms associated with susceptibility and coronary artery lesions of Kawasaki disease in the Taiwanese population.

Kuo HC, Chao MC, Hsu YW, Lin YC, Huang YH, Yu HR, Hou MF, Liang CD, Yang KD, Chang WC, Wang CL.

ScientificWorldJournal. 2012;2012:520865. doi: 10.1100/2012/520865. Epub 2012 May 2.

3.

[Genetic susceptibility in children with incomplete Kawasaki disease].

Jin XQ, Liu P, Zhang QP.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2015 Jul;17(7):663-7. Chinese.

4.

Association of miR-146a Gene Polymorphism at loci rs2910164 G/C, rs57095329 A/G, and rs6864584 T/C with Susceptibility to Kawasaki Disease in Chinese Children.

Zha L, Li S, Liu X, Li Z, Jiang J, Huang L, Yang Z.

Pediatr Cardiol. 2019 Mar;40(3):504-512. doi: 10.1007/s00246-018-2002-9. Epub 2018 Oct 5.

PMID:
30291383
5.

[Single nucleotide polymorphism of FCGR2A gene in Han Chinese children with Kawasaki disease].

Ji YX, Zhang HY, Lin SX.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2013 Mar;15(3):196-200. Chinese.

6.

Genetic Variants of CD40 Gene Are Associated with Coronary Artery Disease and Blood Lipid Levels.

Zhou L, Xie L, Zheng D, Li N, Zhu J, Wang S, Li B, Ye L.

Biomed Res Int. 2016;2016:1693619. doi: 10.1155/2016/1693619. Epub 2016 Apr 20.

7.

[Association of TIAM1 gene polymorphisms with Kawasaki disease and its clinical characteristics].

Wang X, Zhu TJ, Zhou XF, Wan ZT.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2015 Nov;17(11):1217-20. Chinese.

8.

CD40 gene polymorphisms confer risk of Behcet's disease but not of Vogt-Koyanagi-Harada syndrome in a Han Chinese population.

Chen F, Hou S, Jiang Z, Chen Y, Kijlstra A, Rosenbaum JT, Yang P.

Rheumatology (Oxford). 2012 Jan;51(1):47-51. doi: 10.1093/rheumatology/ker345. Epub 2011 Nov 15.

PMID:
22087016
9.

[Association study of a functional SNP rs28493229 of ITPKC gene and Kawasaki disease in a Chinese population].

Peng Q, Chen CH, Wu Q, Li B, Liao J, Luo CD, Hu XP, Zheng Z, He HL, Zhang Y.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2011 Dec;28(6):644-8. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2011.06.010. Chinese.

PMID:
22161096
10.

[The correlation between Kawasaki disease and polymorphisms of Tumor necrosis factor alpha and interleukin-10 gene promoter].

Yang J, Li CR, Li YB, Li RX, Sun LB, Huang HJ, Wang GB.

Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2003 Aug;41(8):598-602. Chinese.

PMID:
14744383
11.

Genetic variants of ADAM17 are implicated in the pathological process of Kawasaki disease and secondary coronary artery lesions via the TGF-β/SMAD3 signaling pathway.

Peng Q, Deng Y, Yang X, Leng X, Yang Y, Liu H.

Eur J Pediatr. 2016 May;175(5):705-13. doi: 10.1007/s00431-016-2696-8. Epub 2016 Feb 1.

PMID:
26833052
12.

Gene-gene interaction between CD40 and CD226 gene on systemic lupus erythematosus in the Chinese Han population.

Nie D, Li H, Yan G, Wang Z, He Z, Zhou W.

Rheumatol Int. 2016 Dec;36(12):1657-1662. Epub 2016 Oct 8.

PMID:
27722794
13.

[Association of single nucleotide polymorphism in TGFBR2 gene with Kawasaki disease and coronary artery lesions].

Shi CP, Zhang HY.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2013 Sep;15(9):767-70. Chinese.

14.

[Association of single nucleotide polymorphisms in TARC/CCL17 gene with Kawasaki disease and its clinical characteristics].

Liu F, Ding Y, Yin W.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2015 Jul;17(7):668-71. Chinese.

15.

[Association of CASP3 gene single nucleotide polymorphisms with Kawasaki disease in Chinese children patients].

Peng Q, Chen CH, Wu Q, Li B, Liao J, Luo CD, Hu XP, Zheng Z, Deng Y, Zhang Y.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2013 Apr;30(2):180-4. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2013.04.013. Chinese.

PMID:
23568731
16.

Histo-blood group gene polymorphisms as potential genetic modifiers of the development of coronary artery lesions in patients with Kawasaki disease.

Yamamura K, Ihara K, Ikeda K, Nagata H, Mizuno Y, Hara T.

Int J Immunogenet. 2012 Apr;39(2):119-25. doi: 10.1111/j.1744-313X.2011.01065.x. Epub 2011 Nov 25.

PMID:
22117627
17.

Combined analysis of genome-wide-linked susceptibility loci to Kawasaki disease in Han Chinese.

Yan Y, Ma Y, Liu Y, Hu H, Shen Y, Zhang S, Ma Y, Tao D, Wu Q, Peng Q, Yang Y.

Hum Genet. 2013 Jun;132(6):669-80. doi: 10.1007/s00439-013-1279-2. Epub 2013 Mar 1.

PMID:
23456091
18.

CTLA-4, position 49 A/G polymorphism associated with coronary artery lesions in Kawasaki disease.

Kuo HC, Liang CD, Yu HR, Wang CL, Lin IC, Liu CA, Chang JC, Lee CP, Chang WC, Yang KD.

J Clin Immunol. 2011 Apr;31(2):240-4. doi: 10.1007/s10875-010-9484-4. Epub 2010 Nov 17.

PMID:
21082224
19.

[Correlation between -31 T/C polymorphisms of 
interleukin-1β gene and Kawasaki disease].

Zou D, Ahmed Mohamed E, Jiang J, Tian L, Chen J, Li Z, Yang Z.

Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2017 Jan 28;42(1):8-12. doi: 10.11817/j.issn.1672-7347.2017.01.002. Chinese.

20.

Single-nucleotide polymorphism rs2290692 in the 3'UTR of ITPKC associated with susceptibility to Kawasaki disease in a Han Chinese population.

Peng Q, Chen C, Zhang Y, He H, Wu Q, Liao J, Li B, Luo C, Hu X, Zheng Z, Yang Y.

Pediatr Cardiol. 2012 Oct;33(7):1046-53. doi: 10.1007/s00246-012-0223-x. Epub 2012 Feb 24.

PMID:
22361738

Supplemental Content

Support Center