Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 665

1.

[Case-control study on close manipulative reduction combined with minimally invasive percutaneous plate fixation for the treatment of proximal humeral fractures].

Liu YW, Wei XE, Gao NY, Li ZQ, Kuang Y, Zhan HS, Shi YY, Zheng YX.

Zhongguo Gu Shang. 2014 Apr;27(4):311-5. Chinese.

PMID:
25029840
2.

[Case-control study on close reduction combined with minimally invasive percutaneous plate osteosynthesis for the treatment of distal fracture of tibial shaft].

Liu YW, Zheng YX, Wang XZ, Zhang H, Sun MZ, Wei Xiao-En, Gu Xin-Feng, Kuang Y, Zhang L, Shen ZL, Zhan HS, Shi YY.

Zhongguo Gu Shang. 2015 Mar;28(3):230-4. Chinese.

PMID:
25936192
3.

[Case-control study on minimally invasive percutaneous new plate osteosynthesis applied in proximal humerus fractures in elder patients].

Liu J, Li SH, Li ZH, Wang JG, Yang CX, Zhang L, Yu L.

Zhongguo Gu Shang. 2013 Jan;26(1):4-8. Chinese.

PMID:
23617132
5.

[Minimally invasive percutaneous plate osteosynthesis technique for treatment of Neer II, III parts fracture of proximal humerus].

Jiang P, Wei P, Chen L, Xia X.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2011 Nov;25(11):1330-4. Chinese.

PMID:
22229187
6.

[Case-control study on minimally invasive plate osteosynthesis for the treatment of proximal humeurs fractures in elderly patients].

Wang JF, Song HB, Gu HJ, Ling ZD, Ma HH.

Zhongguo Gu Shang. 2012 Jun;25(6):487-9. Chinese.

PMID:
23016385
7.

[MIPPO and ORIF for the treatment of elderly proximal humerus fractures of type Neer II:a case control study].

Shen QF, Wen X, Yang SW, Chen X, Fan WX, Xu GZ, Yu FZ, Zhu JY, Wang J.

Zhongguo Gu Shang. 2018 Feb 25;31(2):160-164. doi: 10.3969/j.issn.1003-0034.2018.02.013. Chinese.

PMID:
29536688
8.

[A study of proximal humerus fractures using close reduction and percutaneous minimally invasive fixation].

Liu YW, Kuang Y, Gu XF, Zheng YX, Li ZQ, Wei XE, Lu WD, Zhan HS, Shi YY.

Zhongguo Gu Shang. 2011 Nov;24(11):949-51. Chinese.

PMID:
22295495
9.

Open vs. closed reduction combined with minimally invasive plate osteosynthesis in humeral fractures.

Liu YW, Wei XE, Kuang Y, Zheng YX, Gu XF, Zhan HS, Shi YY.

Minim Invasive Ther Allied Technol. 2016 Aug;25(4):215-21. doi: 10.3109/13645706.2016.1151891. Epub 2016 Jun 8.

PMID:
27266386
10.

Minimal invasive percutaneous plate osteosynthesis (MIPPO) through deltoid-pectoralis approach for the treatment of elderly proximal humeral fractures.

Zhao L, Yang P, Zhu L, Chen AM.

BMC Musculoskelet Disord. 2017 May 12;18(1):187. doi: 10.1186/s12891-017-1538-9.

11.

[Treatment of proximal humeral fractures with percutaneous locking plate fixation through lateral deltoid approach].

Yang YS, Ma HT, Bi DW, Piao MS, Xu H.

Zhongguo Gu Shang. 2014 Mar;27(3):244-7. Chinese.

PMID:
24974431
12.
13.

[Comparison of effectiveness between minimally invasive cannulated screw and open reduction and plate fixation in treatment of humeral greater tuberosity fracture].

Cao L, Weng W, Song S, Li H, Su J.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2013 Apr;27(4):418-22. Chinese.

PMID:
23757867
15.

[Long PHILOS locking compression plate for treatment of proximal humerus and humeral shaft fractures].

Zhang H, Ni W, Gao S, Liang X, Zhou A.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2009 Apr;23(4):419-22. Chinese.

PMID:
19431978
16.

[Close reduction combined with minimally invasive percutaneous plate osteosynthesis for proximal and distal tibial fractures: a report of 56 patients].

Liu YW, Kuang Y, Gu XF, Zheng YX, Li ZQ, Wei XE, Zhang MC, Zhan HS, Shi YY.

Zhongguo Gu Shang. 2013 Mar;26(3):248-51. Chinese.

PMID:
23795449
17.

[Minimally invasive percutaneous plate osteosynthesis for treatment of proximal humerus fractures with PHILOS plate].

Wei W, Zhuang Y, Zhang K, Lu DG.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2010 Nov;30(11):2553-5. Chinese.

18.
19.

[Minimally invasive percutaneous plate osteosynthesis versus open reduction and internal fixation for distal tibial fractures in adults: a meta-analysis].

Zhang QX, Gao FQ, Sun W, Wang YT, Yang YR, Li Z.

Zhongguo Gu Shang. 2015 Aug;28(8):757-62. Chinese.

PMID:
26502532
20.

[Application of PHILOS plate through mini-open deltoid-splitting approach for the treatment of proximal humeral fractures].

Zhao JP, Hu WK, Zhang QL, Lin J, Zhou Q, He JJ, Zhuge TY.

Zhongguo Gu Shang. 2012 Feb;25(2):155-7. Chinese.

PMID:
22577723

Supplemental Content

Support Center