Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 87

1.

Detection of common deafness mutation by maternal plasma cell-free DNA.

Meng M, Huo R, Han MY, Chi FL, Dai P, He L, Qin SY, Duan T.

Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014;18(10):1544-8.

2.

[Prenatal screening and diagnosis of genetic deafness by microarray].

Sun LH, Li L, Wang XW, Zhu YZ, Chai YC, Li XH, Wu H, Yang T.

Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2012 Dec;47(12):991-5. Chinese.

PMID:
23328038
3.

[Value of pre-gestational deafness-related mutation screening for the prevention and intervention of congenital deafness].

Sun X, Xing X, He Q, Zhou L, Zhang J, Zhao Q, Hou H, Xi Z.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2017 Oct 10;34(5):722-725. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2017.05.023. Chinese.

PMID:
28981942
4.

[Screening of common deafness gene mutations in 17 000 Chinese newborns from Chengdu based on microarray analysis].

Lyu K, Xiong Y, Yu H, Zou L, Ran L, Liu D, Yin Q, Xu Y, Fang X, Song Z, Huang L, Tan D, Zhang Z.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2014 Oct;31(5):547-52. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2014.05.001. Chinese.

PMID:
25297577
5.

[Prenatal diagnosis of prelingual deafness by determination of SLC26A4 gene mutation].

Hu H, Wu LQ, Liang DS, Feng Y, Cai F, Xia K, Pan Q, Long ZG, Dai HP, Xia JH.

Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 2005 Sep;40(9):591-4. Chinese.

PMID:
16202311
6.

Noninvasive prenatal testing for autosomal recessive conditions by maternal plasma sequencing in a case of congenital deafness.

Meng M, Li X, Ge H, Chen F, Han M, Zhang Y, Kang D, Xie W, Gao Z, Pan X, Dai P, Chi F, Chen S, Liu P, Zhang C, Cao J, Jiang H, Xu X, Wang W, Duan T.

Genet Med. 2014 Dec;16(12):972-6. doi: 10.1038/gim.2014.51. Epub 2014 May 15.

PMID:
24830326
7.

[Study of generational risk in deafness inflicted couples using deafness gene microarray technique].

Wang P, Zhao J, Yu SY, Jin P, Zhu W, DU B.

Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2011 Jun;46(6):475-9. Chinese.

PMID:
21924098
8.

[Prenatal genetic test and clinical guidance for 213 hereditary deaf families].

Han MY, Lu YP, Bian XM, Wang LX, Huang SS, Wang GJ, Wang Y, Kang DY, Zhang X, Dai P.

Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2012 Feb;47(2):127-31. Chinese.

PMID:
22455811
9.

[Prenatal diagnosis for hereditary deaf families assisted by genetic testing].

Han B, Dai P, Qi QW, Wang LX, Wang Y, Bian XM, Wang QJ, Zhang X, Kang DY, Wang GJ, Han DY.

Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2007 Sep;42(9):660-3. Chinese.

PMID:
18051563
10.

[Screening of common deaf genes in pregnant women and prevention of deafness at birth].

Shao M, Liu P, Zhao N, Zhong S, Zhao Y, Wei Y.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2015 Jun;32(3):339-42. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2015.03.008. Chinese.

PMID:
26037345
11.
12.
13.

Newborn genetic screening for high risk deafness-associated mutations with a new Tetra-primer ARMS PCR kit.

Han B, Zong L, Li Q, Zhang Z, Wang D, Lan L, Zhang J, Zhao Y, Wang Q.

Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013 Sep;77(9):1440-5. doi: 10.1016/j.ijporl.2013.05.040. Epub 2013 Jun 29.

PMID:
23815884
14.

The prevalence of connexin 26 ( GJB2) mutations in the Chinese population.

Liu XZ, Xia XJ, Ke XM, Ouyang XM, Du LL, Liu YH, Angeli S, Telischi FF, Nance WE, Balkany T, Xu LR.

Hum Genet. 2002 Oct;111(4-5):394-7. Epub 2002 Aug 16.

PMID:
12384781
15.

GJB2 (connexin 26) mutations and childhood deafness in Thailand.

Kudo T, Ikeda K, Oshima T, Kure S, Tammasaeng M, Prasansuk S, Matsubara Y.

Otol Neurotol. 2001 Nov;22(6):858-61.

PMID:
11698809
16.

First report of prenatal diagnosis of genetic congenital deafness in a routine prenatal genetic test.

Santoro ML, Mobili L, Mesoraca A, Giorlandino C.

Prenat Diagn. 2003 Dec 30;23(13):1083-5.

PMID:
14691997
17.

[Genetic counseling and intervention for families with deaf-mute patients based on genetic testing: analysis of 5 families].

Dai P, Han B, Yuan YY, Jin ZC, Wang Y, Xiang Y, Yu F, Liu X, Wang GJ, Kang DY, Zhang X, Li M, Zhai SQ, Huang DL, Han DY.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2007 Apr 24;87(16):1088-92. Chinese.

PMID:
17672986
18.

High-throughput screening for GJB2 mutations--its clinical application to genetic testing in prelingual deafness screening for GJB2 mutations.

Sugata A, Fukushima K, Sugata K, Fukuda S, Kimura N, Gunduz M, Kasai N, Usami S, Smith RJ, Nishizaki K.

Auris Nasus Larynx. 2002 Jul;29(3):231-9.

PMID:
12167443
19.

[Mutation analysis of mitochondrial 12S rRNA gene G709A in a maternally inherited pedigree with non-syndromic deafness].

Wei Q, Lu Y, Zhang Y, Chen Z, Xing G, Cao X.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2009 Dec;26(6):610-4. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2009.06.002. Chinese.

PMID:
19953480
20.

[Analysis of deafness gene mutations by gene chip and its clinical significance].

Zhang H, Liu Y, Wang Y, Li G, Luo Z, Jiang Pf, Li F, Wang S, Deng K.

Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2009 Nov;23(22):1032-5. Chinese.

PMID:
20359100

Supplemental Content

Support Center