Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 191

1.

Identity-by-descent approaches identify regions of importance for genetic susceptibility to hereditary esophageal squamous cell carcinoma.

Ko JM, Zhang P, Law S, Fan Y, Song YQ, Zhao XK, Wong EH, Tang S, Song X, Lung ML, Wang LD.

Oncol Rep. 2014 Aug;32(2):860-70. doi: 10.3892/or.2014.3222. Epub 2014 May 29.

PMID:
24890309
2.

Novel functional variants locus in PLCE1 and susceptibility to esophageal squamous cell carcinoma: based on published genome-wide association studies in a central Chinese population.

Duan F, Xie W, Cui L, Wang P, Song C, Qu H, Wang K, Zhang J, Dai L.

Cancer Epidemiol. 2013 Oct;37(5):647-52. doi: 10.1016/j.canep.2013.04.009. Epub 2013 May 17.

PMID:
23688607
3.

Association of NAD(P)H: quinone oxidoreductase 1 (NQO1) C609T polymorphism with esophageal squamous cell carcinoma in a German Caucasian and a northern Chinese population.

Zhang J, Schulz WA, Li Y, Wang R, Zotz R, Wen D, Siegel D, Ross D, Gabbert HE, Sarbia M.

Carcinogenesis. 2003 May;24(5):905-9.

PMID:
12771035
4.

Putatively functional PLCE1 variants and susceptibility to esophageal squamous cell carcinoma (ESCC): a case-control study in eastern Chinese populations.

Hu H, Yang J, Sun Y, Yang Y, Qian J, Jin L, Wang M, Bi R, Zhang R, Zhu M, Sun M, Ma H, Wei Q, Jiang G, Zhou X, Chen H.

Ann Surg Oncol. 2012 Jul;19(7):2403-10. doi: 10.1245/s10434-011-2160-y. Epub 2011 Dec 28.

PMID:
22203178
5.

Genome-wide association study of esophageal squamous cell carcinoma in Chinese subjects identifies susceptibility loci at PLCE1 and C20orf54.

Wang LD, Zhou FY, Li XM, Sun LD, Song X, Jin Y, Li JM, Kong GQ, Qi H, Cui J, Zhang LQ, Yang JZ, Li JL, Li XC, Ren JL, Liu ZC, Gao WJ, Yuan L, Wei W, Zhang YR, Wang WP, Sheyhidin I, Li F, Chen BP, Ren SW, Liu B, Li D, Ku JW, Fan ZM, Zhou SL, Guo ZG, Zhao XK, Liu N, Ai YH, Shen FF, Cui WY, Song S, Guo T, Huang J, Yuan C, Huang J, Wu Y, Yue WB, Feng CW, Li HL, Wang Y, Tian JY, Lu Y, Yuan Y, Zhu WL, Liu M, Fu WJ, Yang X, Wang HJ, Han SL, Chen J, Han M, Wang HY, Zhang P, Li XM, Dong JC, Xing GL, Wang R, Guo M, Chang ZW, Liu HL, Guo L, Yuan ZQ, Liu H, Lu Q, Yang LQ, Zhu FG, Yang XF, Feng XS, Wang Z, Li Y, Gao SG, Qige Q, Bai LT, Yang WJ, Lei GY, Shen ZY, Chen LQ, Li EM, Xu LY, Wu ZY, Cao WK, Wang JP, Bao ZQ, Chen JL, Ding GC, Zhuang X, Zhou YF, Zheng HF, Zhang Z, Zuo XB, Dong ZM, Fan DM, He X, Wang J, Zhou Q, Zhang QX, Jiao XY, Lian SY, Ji AF, Lu XM, Wang JS, Chang FB, Lu CD, Chen ZG, Miao JJ, Fan ZL, Lin RB, Liu TJ, Wei JC, Kong QP, Lan Y, Fan YJ, Gao FS, Wang TY, Xie D, Chen SQ, Yang WC, Hong JY, Wang L, Qiu SL, Cai ZM, Zhang XJ.

Nat Genet. 2010 Sep;42(9):759-63. doi: 10.1038/ng.648. Epub 2010 Aug 22. Erratum in: Nat Genet. 2014 Sep;46(9):1041.

PMID:
20729853
6.

Multiple polymorphisms within the PLCE1 are associated with esophageal cancer via promoting the gene expression in a Chinese Kazakh population.

Cui XB, Chen YZ, Pang XL, Liu W, Hu JM, Li SG, Yang L, Zhang WJ, Liu CX, Cao YW, Jiang JF, Gu WY, Pang J, Yang L, Yuan XL, Yu SY, Li F.

Gene. 2013 Nov 10;530(2):315-22. doi: 10.1016/j.gene.2013.08.057. Epub 2013 Aug 24.

PMID:
23981775
7.

Genome-wide association study identifies three new susceptibility loci for esophageal squamous-cell carcinoma in Chinese populations.

Wu C, Hu Z, He Z, Jia W, Wang F, Zhou Y, Liu Z, Zhan Q, Liu Y, Yu D, Zhai K, Chang J, Qiao Y, Jin G, Liu Z, Shen Y, Guo C, Fu J, Miao X, Tan W, Shen H, Ke Y, Zeng Y, Wu T, Lin D.

Nat Genet. 2011 Jun 5;43(7):679-84. doi: 10.1038/ng.849.

PMID:
21642993
8.

[The association of XRCC2 gene polymorphism with susceptibility to esophageal squamous cell carcinoma and gastric cardiac adenocarcinoma in China].

Wang N, Dong XJ, Li Y, Guo W, Zhou RM, Zhang XJ, Wang SJ.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2007 Oct;24(5):538-43. Chinese.

PMID:
17922422
9.

[Relationship between rs2274223 and rs3765524 polymorphisms of PLCE1 and risk of esophageal squamous cell carcinoma in a Kazakh Chinese population].

Chen YZ, Cui XB, Pang XL, Li L, Hu JM, Liu CX, Cao YW, Yang L, Li F.

Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi. 2013 Dec;42(12):795-800. Chinese.

PMID:
24507095
10.

A genetic polymorphism in lincRNA-uc003opf.1 is associated with susceptibility to esophageal squamous cell carcinoma in Chinese populations.

Wu H, Zheng J, Deng J, Hu M, You Y, Li N, Li W, Lu J, Zhou Y.

Carcinogenesis. 2013 Dec;34(12):2908-17. doi: 10.1093/carcin/bgt252. Epub 2013 Jul 19.

PMID:
23872665
11.

A shared susceptibility locus in PLCE1 at 10q23 for gastric adenocarcinoma and esophageal squamous cell carcinoma.

Abnet CC, Freedman ND, Hu N, Wang Z, Yu K, Shu XO, Yuan JM, Zheng W, Dawsey SM, Dong LM, Lee MP, Ding T, Qiao YL, Gao YT, Koh WP, Xiang YB, Tang ZZ, Fan JH, Wang C, Wheeler W, Gail MH, Yeager M, Yuenger J, Hutchinson A, Jacobs KB, Giffen CA, Burdett L, Fraumeni JF Jr, Tucker MA, Chow WH, Goldstein AM, Chanock SJ, Taylor PR.

Nat Genet. 2010 Sep;42(9):764-7. doi: 10.1038/ng.649. Epub 2010 Aug 22.

12.

PLC-ε1 gene polymorphisms significantly enhance the risk of esophageal squamous cell carcinoma in individuals with a family history of upper gastrointestinal cancers.

Zhou RM, Li Y, Wang N, Liu BC, Chen ZF, Zuo LF.

Arch Med Res. 2012 Oct;43(7):578-84. doi: 10.1016/j.arcmed.2012.09.006. Epub 2012 Oct 16.

PMID:
23079034
13.

Interleukin 1B rs16944 G>A polymorphism was associated with a decreased risk of esophageal cancer in a Chinese population.

Zheng L, Yin J, Wang L, Wang X, Shi Y, Shao A, Tang W, Ding G, Liu C, Chen S, Gu H.

Clin Biochem. 2013 Oct;46(15):1469-73. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2013.05.050. Epub 2013 May 29.

PMID:
23726808
14.

Genetic variations in MTHFR and esophageal squamous cell carcinoma susceptibility in Chinese Han population.

Tang W, Zhang S, Qiu H, Wang L, Sun B, Yin J, Gu H.

Med Oncol. 2014 May;31(5):915. doi: 10.1007/s12032-014-0915-6. Epub 2014 Apr 1.

PMID:
24687778
15.

Methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism and predisposition towards esophageal squamous cell carcinoma in a German Caucasian and a northern Chinese population.

Zhang J, Zotz RB, Li Y, Wang R, Kiel S, Schulz WA, Wen D, Chen Z, Zhang L, Wang S, Gabbert HE, Sarbia M.

J Cancer Res Clin Oncol. 2004 Oct;130(10):574-80. Epub 2004 Jul 29.

PMID:
15449187
16.

Risk prediction of esophageal squamous-cell carcinoma with common genetic variants and lifestyle factors in Chinese population.

Chang J, Huang Y, Wei L, Ma B, Miao X, Li Y, Hu Z, Yu D, Jia W, Liu Y, Tan W, He Z, Ke Y, Wu T, Shen H, Zeng Y, Wu C, Lin D.

Carcinogenesis. 2013 Aug;34(8):1782-6. doi: 10.1093/carcin/bgt106. Epub 2013 Mar 27.

PMID:
23536576
17.

GWAS-uncovered SNPs in PLCE1 and RFT2 genes are not implicated in Dutch esophageal adenocarcinoma and squamous cell carcinoma etiology.

Dura P, Bregitha CV, te Morsche RH, Roelofs HM, Kristinsson JO, Wobbes T, Witteman BJ, Tan AC, Drenth JP, Peters WH.

Eur J Cancer Prev. 2013 Sep;22(5):417-9. doi: 10.1097/CEJ.0b013e32835c7f53.

PMID:
23222411
18.

Genetic variants at 4q21, 4q23 and 12q24 are associated with esophageal squamous cell carcinoma risk in a Chinese population.

Gao Y, He Y, Xu J, Xu L, Du J, Zhu C, Gu H, Ma H, Hu Z, Jin G, Chen X, Shen H.

Hum Genet. 2013 Jun;132(6):649-56. doi: 10.1007/s00439-013-1276-5. Epub 2013 Feb 22.

PMID:
23430454
19.

Functional variants in ADH1B and ALDH2 coupled with alcohol and smoking synergistically enhance esophageal cancer risk.

Cui R, Kamatani Y, Takahashi A, Usami M, Hosono N, Kawaguchi T, Tsunoda T, Kamatani N, Kubo M, Nakamura Y, Matsuda K.

Gastroenterology. 2009 Nov;137(5):1768-75. doi: 10.1053/j.gastro.2009.07.070. Epub 2009 Aug 19.

PMID:
19698717
20.

Supplemental Content

Support Center