Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 94

1.

A new flavonol C-glycoside and a rare bioactive lignanamide from Piper wallichii Miq. Hand.-Mazz.

Wang PP, Zhao GW, Xia W, Han EJ, Xiang L.

Chin J Nat Med. 2014 May;12(5):377-81. doi: 10.1016/S1875-5364(14)60047-9.

PMID:
24856762
2.

[Study on the bioactive constituents of Piper wallichii].

Zhao GW, Xia W, Chen P, Han EJ, Xiang L.

Zhong Yao Cai. 2012 Jan;35(1):53-6. Chinese.

PMID:
22734410
3.

Lignans and aromatic glycosides from Piper wallichii and their antithrombotic activities.

Shi YN, Shi YM, Yang L, Li XC, Zhao JH, Qu Y, Zhu HT, Wang D, Cheng RR, Yang CR, Xu M, Zhang YJ.

J Ethnopharmacol. 2015 Mar 13;162:87-96. doi: 10.1016/j.jep.2014.12.038. Epub 2014 Dec 31.

PMID:
25555357
4.

[Chemical constituents from twigs of Piper hancei].

Lei HP, Chen XQ, Qiao CF, Liu Y, Zhao J.

Zhong Yao Cai. 2014 Jan;37(1):69-71. Chinese.

PMID:
25090708
5.

A new acylated flavonol glycoside from the aerial parts of Cardamine tangutorum.

Feng WS, Zhang QB, Zheng XK, Chen H, Zhang YL, Zhang CL.

J Asian Nat Prod Res. 2012;14(8):805-10. doi: 10.1080/10286020.2012.692363. Epub 2012 Jun 14.

PMID:
22694306
6.

[Flavonol glycosides from Lysimachia clethroides].

Liang D, Liu YF, Hao ZY, Luo H, Wang Y, Zhang CL, Zhang QJ, Chen RY, Yu DQ.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2015 Jan;40(1):103-7. Chinese.

PMID:
25993797
7.

[The isolation and identification of PAF inhibitors from Piper wallichii (Miq.) Hand-Mazz and P. hancei Maxim].

Han GQ, Wei LH, Li CL, Qiao L, Jia YZ, Zheng QT.

Yao Xue Xue Bao. 1989;24(6):438-43. Chinese.

PMID:
2609983
8.

Isolation of α-glucosidase inhibitors including a new flavonol glycoside from Dendrobium devonianum.

Sun J, Zhang F, Yang M, Zhang J, Chen L, Zhan R, Li L, Chen Y.

Nat Prod Res. 2014;28(21):1900-5. doi: 10.1080/14786419.2014.955495. Epub 2014 Sep 5.

PMID:
25189122
9.

Identification, quantification and antioxidant activity of acylated flavonol glycosides from sea buckthorn (Hippophae rhamnoides ssp. sinensis).

Chen C, Xu XM, Chen Y, Yu MY, Wen FY, Zhang H.

Food Chem. 2013 Dec 1;141(3):1573-9. doi: 10.1016/j.foodchem.2013.03.092. Epub 2013 Apr 12.

PMID:
23870862
10.

Irisdichotins A-C, three new flavonoid glycosides from the rhizomes of Iris dichotoma Pall.

Huang L, Ma WH, Liu YZ, Yang JS, Peng Y, Xiao PG.

J Asian Nat Prod Res. 2011 Aug;13(8):744-8. doi: 10.1080/10286020.2011.587806.

PMID:
21751843
11.

A new flavonol glycoside from Hylomecon vernalis.

Lee SY, Kim KH, Lee IK, Lee KH, Choi SU, Lee KR.

Arch Pharm Res. 2012 Mar;35(3):415-21. doi: 10.1007/s12272-012-0303-8. Epub 2012 Apr 5.

PMID:
22477187
12.

3-Hydroxy-3-methylglutaryl flavonol glycosides from Oxytropis falcata.

Wang SS, Zhang XJ, Que S, Tu GZ, Wan D, Cheng W, Liang H, Ye J, Zhang QY.

J Nat Prod. 2012 Jul 27;75(7):1359-64. doi: 10.1021/np300292f. Epub 2012 Jul 9.

PMID:
22775441
13.

A new flavonol glycoside from the aerial part of Rudbeckia laciniata.

Lee SY, Shin YJ, Choi SU, Lee KR.

Arch Pharm Res. 2014 Jul;37(7):834-8. doi: 10.1007/s12272-013-0199-y. Epub 2013 Sep 6.

PMID:
24062080
14.

[Identification of some Piper crude drugs based on Fourier transform infrared spectrometry].

Zhou Y, Zhang QW, Luo XJ, Li PF, Song H, Zhang BL.

Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 2014 Sep;34(9):2419-23. Chinese.

PMID:
25532337
15.

[Neolignans and lignan from Piper wallichii].

Duan S, Zhang P, Yu P.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2010 Jan;35(2):180-2. Chinese.

PMID:
20394289
16.

A new megastigmane glycoside from the aerial parts of Cirsium setosum.

Jiang H, Meng YH, Yang L, Wang QH, Yang BY, Liu C, Kuang HX.

Chin J Nat Med. 2013 Sep;11(5):534-7. doi: 10.1016/S1875-5364(13)60097-7. Erratum in: Chin J Nat Med. 2014 Jan;12(1):7.

PMID:
24359780
17.

[Studies on the lignan chemical constituents from pine needles of Pinus massoniana Lamb].

Feng WS, Bi YF, Zheng XK, Wang XL, Li J.

Yao Xue Xue Bao. 2003 Mar;38(3):199-202. Chinese.

PMID:
12830716
18.

Chemical constituents from Piper wallichii.

Shi YN, Yang L, Zhao JH, Shi YM, Qu Y, Zhu HT, Wang D, Yang CR, Li XC, Xu M, Zhang YJ.

Nat Prod Res. 2015;29(14):1372-5. doi: 10.1080/14786419.2014.998217. Epub 2015 Jan 9.

PMID:
25573271
19.

Flavonol glycosides from the aerial parts of Aceriphyllum rossii and their antioxidant activities.

Han JT, Bang MH, Chun OK, Kim DO, Lee CY, Baek NI.

Arch Pharm Res. 2004 Apr;27(4):390-5.

PMID:
15180303
20.

[Chemical constituents from Hypericum perforatum].

Ma J, Yang J, Ji T, Wang A, Su Y.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2012 Aug;37(16):2408-12. Chinese.

PMID:
23234139

Supplemental Content

Support Center