Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 228

1.

[Effects of molluscicides at different environments on Oncomelania hupensis snail control in Danyang City].

Jiang T, Zhu T, Wang ZJ, Wang YJ, Wang JM.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Feb;26(1):62-4. Chinese.

PMID:
24800569
2.

Optimizing molluscicide treatment strategies in different control stages of schistosomiasis in the People's Republic of China.

Yang GJ, Sun LP, Hong QB, Zhu HR, Yang K, Gao Q, Zhou XN.

Parasit Vectors. 2012 Nov 14;5:260. doi: 10.1186/1756-3305-5-260.

3.

Apropos: critical analysis of molluscicide application in schistosomiasis control programs in Brazil.

Li H, Wang W.

Infect Dis Poverty. 2017 Mar 7;6(1):54. doi: 10.1186/s40249-017-0246-x.

4.

[Integration and demonstration of key techniques in the surveillance and forecast of schistosomiasis in Jiangsu Province II Molluscicidal effect of 5% niclosamide ethanolamine granules in large-scale settings].

Zhang ZQ, Ma YC, Sun LP, Gao Y, Lu B, Wang FB, Zhang J, Chen Q, Hong QB, Wang W, Yang K, Liang YS, Dai JR.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2015 Aug;27(4):343-7, 352. Chinese.

PMID:
26767253
5.

[Integration and demonstration of key techniques in surveillance and forecast of schistosomiasis in Jiangsu Province III Development of a machine simultaneously integrating mechanized environmental cleaning and automatic mollusciciding].

Wang FB, Ma YC, Sun LP, Hong QB, Gao Y, Zhang CL, Du GL, Lu DQ, Sun ZY, Wang W, Dai JR, Liang YS.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2016 Feb;28(1):5-10. Chinese.

PMID:
27356397
6.

[Field evaluation of a novel plant molluscicide "Luo-wei" against the snail Oncomelania hupensis III molluscicidal effect by spraying method in hilly regions].

Zhou Y, Wang ZM, Zhang B, Xie DB, Mei ZZ, Jia TW, Hong QB, Sun LP.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Oct;25(5):495-7. Chinese.

PMID:
24490361
7.

[Molluscicidal effect of 5% niclosamide ethanolamine granules against Oncomelania hupensis in a marshland field].

Wu RF, Xiao M, Dai JR.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Oct;26(5):573-4. Chinese.

PMID:
25782265
8.

[Molluscicidal effect of 5% powder of niclosamide ethanolamine salt granules (NEG) in field of mountainous areas in Yunnan Province].

Feng XG, Li BG, Li WB, Wu MS, Huang NB, Zhang Y, Xiong MT, Mu LX, Tian SH, Li P, Shen MF, Wang LF, Song J, Sun JY.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2015 Apr;27(2):129-33. Chinese.

PMID:
26263772
9.

Resistance to niclosamide in Oncomelania hupensis, the intermediate host of Schistosoma japonicum: should we be worried?

Dai JR, Li YZ, Wang W, Xing YT, Qu GL, Liang YS.

Parasitology. 2015 Feb;142(2):332-40. doi: 10.1017/S0031182014000870. Epub 2014 Jul 8.

PMID:
25003984
10.

[Short-term effect of black film covering on Oncomelania hupensis snail control in marshland and lake regions].

Zheng SB, Zhou YB, Li LH, Wu JY, Yao BD, Zhu SP, Wei CJ, Li FP, Hu BJ, Ren GH, Yi P, Jiang QW.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Aug;25(4):357-61. Chinese.

PMID:
24358741
11.

[Sensitivity of Oncomelania snail to niclosamide in China].

Dai JR, Zhou XN, Liang YS, Zhang YP, Jiang YJ, Xi WP, Huang YX, Chen C, Huang MX, Zhu YC.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2002;20(2):101-5. Chinese.

PMID:
12567571
12.

[Field evaluation of a novel plant molluscicide "Luo-wei" against Oncomelania hupensis IV molluscicidal effect in field of river beach in Dongzhi County, Anhui Province].

Shu F, Chen SY, Xie WP, Zhou P, Sun LP, Jia TW.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Dec;25(6):623-6. Chinese.

PMID:
24490398
13.

[Studies on standardization of methods for screening molluscicides in laboratory IV sensitivity of Oncomelania snails from different months to niclosamide].

Li YZ, Xing YT, Li HJ, Qu GL, Wang W, Wei JY, Liang YS, Dai JR.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Feb;24(1):35-9. Chinese.

PMID:
22590861
14.

[Effect and cost-benefit of Oncomelania snail control by plowing and planting in Jiaobei Beach of Zhenjiang City].

Tao HY, Xia A, Zhao YM, Jiang J.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Oct;24(5):576-8. Chinese.

PMID:
23373270
15.

[Effect of water conservancy schistosomiasis control projects in rivers and estuaries connecting with the Yangtze River on Oncomelania snail control].

Huang ZX, Zhu ZF, Hang DR, Li W, Chen SJ, Zhang K, Zhang ZQ, Li SM, Peng X.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Oct;24(5):522-6. Chinese.

PMID:
23373255
16.

[Molluscicidal effect of LDS in field in marshland areas].

Lu J, Xiao XL, Xu CM, Li YB, Tian JP, Xu QC.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Oct;24(5):613-4. Chinese.

PMID:
23373283
17.

[Effect of a novel plant molluscicide "Luo-wei" against Oncomelania hupensis in plateau mountain areas].

Huang NB, Li BG, Li WB, Feng XG, Xiong MT, Li L, Mu LX, Tian SH, Li P, Song ZZ, Jia TW.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Dec;25(6):590-3. Chinese.

PMID:
24490391
18.

Sensitivity of Oncomelania hupensis to niclosamide: a nation-wide survey in China.

Dai J, Li Y, Wang W, Xing Y, Qu G, Liang Y.

Int J Environ Res Public Health. 2014 Mar 12;11(3):3086-95. doi: 10.3390/ijerph110303086.

19.

[Molluscicidal effect of film on ditches in mountainous schistosomiasis endemic regions].

Zhu HQ, Zhong B, Zhang GR, Tang SG, Cao CL, Zhang XD, Jia B, Zhang Y, Li JG, Fu T, Chen L, Lu D, Bao ZP.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Apr;23(2):128-32. Chinese.

PMID:
22164608
20.

Evaluating the effect of a novel molluscicide in the endemic schistosomiasis japonica area of China.

Xia J, Yuan Y, Xu X, Wei F, Li G, Liu M, Li J, Chen R, Zhou Z, Nie S.

Int J Environ Res Public Health. 2014 Oct 10;11(10):10406-18. doi: 10.3390/ijerph111010406.

Supplemental Content

Support Center