Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 166

1.

[Epidemiological features and pathogenic characteristics of hand, foot and mouth disease in Gansu Province, China during 2008-2012].

Yu DS, Zhang Y, Chen JH, Duan LP, Zhao XH, Li XL, Sun Q, Chen X, Liu JF, Zheng YH, Meng L.

Bing Du Xue Bao. 2014 Jan;30(1):25-32. Chinese.

PMID:
24772894
2.

Etiology of Multiple Non-EV71 and Non-CVA16 Enteroviruses Associated with Hand, Foot and Mouth Disease in Jinan, China, 2009-June 2013.

Guan H, Wang J, Wang C, Yang M, Liu L, Yang G, Ma X.

PLoS One. 2015 Nov 12;10(11):e0142733. doi: 10.1371/journal.pone.0142733.

3.

Epidemiological Characteristics and Spatial-Temporal Clusters of Hand, Foot, and Mouth Disease in Zhejiang Province, China, 2008-2012.

Gui J, Liu Z, Zhang T, Hua Q, Jiang Z, Chen B, Gu H, Lv H, Dong C.

PLoS One. 2015 Sep 30;10(9):e0139109. doi: 10.1371/journal.pone.0139109.

4.

[Epidemiology of hand, foot, and mouth disease and genetic characterization of enterovirus A71: a survey from 2007 to 2012 in Linyi of Shandong Province, China].

Zhang S, Zhang Y, Tan XJ, Lin Y, Wang LS, Zhu SL, Li XL, Wang DY, Xu AQ, Pei YW, Wang XJ, Xu WB.

Bing Du Xue Bao. 2014 May;30(3):246-52. Chinese.

PMID:
25118378
5.

[Epidemiological and etiological characteristics of hand-foot-mouth disease in Ningbo, Zhejiang province, 2008-2011].

Xu GZ, Ni HX, Yi B, He TF, Dong HJ, Fang T, Gu WZ, Xie L.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2013 Apr;34(4):361-5. Chinese.

PMID:
23937841
6.

Co-circulation and genomic recombination of coxsackievirus A16 and enterovirus 71 during a large outbreak of hand, foot, and mouth disease in Central China.

Liu W, Wu S, Xiong Y, Li T, Wen Z, Yan M, Qin K, Liu Y, Wu J.

PLoS One. 2014 Apr 28;9(4):e96051. doi: 10.1371/journal.pone.0096051.

7.

[Detection of enterovirus 71 and coxsackievirus A16 from children with hand, foot and mouth disease in Shanghai, 2002].

Yang ZH, Zhu QR, Li XZ, Wang XH, Wang JS, Hu JY, Tang W, Cui AL.

Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2005 Sep;43(9):648-52. Chinese.

PMID:
16191294
8.

[B1a and b1b evolutionary branch of coxsackie virus A16 co-prevailed in Inner Mongolia Autonomous Region].

Tian XL, Zhang Y, Song ZZ, Fan YC, Ma XE, Wang WR.

Bing Du Xue Bao. 2013 Jun;29(4):426-31. Chinese.

PMID:
23895009
9.

[Etiology surveillance of hand-foot-mouth disease in Henan province between 2008 and 2011].

Huang XY, Kang K, Xu YL, Wei HY, Li XL, Ma H, You AG, Chen HM, Xu BL.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2012 Oct;46(10):883-7. Chinese.

PMID:
23363860
10.

Detection of human enterovirus 71 and coxsackievirus A16 in children with hand, foot and mouth disease in China.

Chen L, Mou X, Zhang Q, Li Y, Lin J, Liu F, Yuan L, Tang Y, Xiang C.

Mol Med Rep. 2012 Apr;5(4):1001-4. doi: 10.3892/mmr.2012.742.

11.

Characterization of enterovirus 71 and coxsackievirus A16 isolated in hand, foot, and mouth disease patients in Guangdong, 2010.

He SJ, Han JF, Ding XX, Wang YD, Qin CF.

Int J Infect Dis. 2013 Nov;17(11):e1025-30. doi: 10.1016/j.ijid.2013.04.003.

12.

Epidemiological and etiological characteristics of hand, foot, and mouth disease in Wuhan, China from 2012 to 2013: outbreaks of coxsackieviruses A10.

Yang Q, Ding J, Cao J, Huang Q, Hong C, Yang B.

J Med Virol. 2015 Jun;87(6):954-60. doi: 10.1002/jmv.24151.

PMID:
25754274
13.
14.

[Epidemiology and etiology of hand-foot-and-mouth disease in Shanghai, 2009].

Teng Z, Tan XJ, Shao JJ, Zhang Y, Kuang XZ, Zhang X, Xu WB.

Bing Du Xue Bao. 2010 Nov;26(6):437-42. Chinese.

PMID:
21344746
15.

An atypical winter outbreak of hand, foot, and mouth disease associated with human enterovirus 71, 2010.

Liu N, Xie J, Qiu X, Jia L, Wu Z, Ma Y, Wang Z, Li P, Ren X, Hao R, Wang L, Wang Y, Qiu S, Song H.

BMC Infect Dis. 2014 Mar 4;14:123. doi: 10.1186/1471-2334-14-123.

16.

[Etiology of hand-foot-and-mouth disease seen in Nanjing in 2010 and molecular characteristics analysis of EV71].

Li J, Jin Y, Tan XJ, Ye N, Yu WL, Zhang YT, Li XL, Xu WB.

Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2012 Apr;50(4):267-70. Chinese.

PMID:
22801226
17.
18.

The development and application of the two real-time RT-PCR assays to detect the pathogen of HFMD.

Cui A, Xu C, Tan X, Zhang Y, Zhu Z, Mao N, Lu Y, Xu W.

PLoS One. 2013 Apr 18;8(4):e61451. doi: 10.1371/journal.pone.0061451.

19.

Prevalence of Coxsackievirus A6 and Enterovirus 71 in Hand, Foot and Mouth Disease in Nanjing, China in 2013.

Hu YQ, Xie GC, Li DD, Pang LL, Xie J, Wang P, Chen Y, Yang J, Cheng WX, Zhang Q, Jin Y, Duan ZJ.

Pediatr Infect Dis J. 2015 Sep;34(9):951-7. doi: 10.1097/INF.0000000000000794.

PMID:
26090576
20.

Genotypes of the Enterovirus Causing Hand Foot and Mouth Disease in Shanghai, China, 2012-2013.

Xu M, Su L, Cao L, Zhong H, Dong N, Dong Z, Xu J.

PLoS One. 2015 Sep 23;10(9):e0138514. doi: 10.1371/journal.pone.0138514.

Items per page

Supplemental Content

Support Center