Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 121

1.

[Study on the optimum combinations of plant hormone in callus culture of Thermopsis lanceolata].

Zheng XF, Wang XD, Zhang CQ, Wang EJ.

Zhong Yao Cai. 2013 Oct;36(10):1555-9. Chinese.

PMID:
24761661
2.

[Study on the inducement and influential factors of callus with different organs of Glycyrrhiza uralensis].

Fan XF, Yang YL, Guo XQ, Liu XL.

Zhong Yao Cai. 2009 Feb;32(2):173-6. Chinese.

PMID:
19504955
3.

[Induction on callus culture and regeneration of Orostachyis fimbriatae].

Su RJ, Zou LJ, Wu QG, Luo MH.

Zhong Yao Cai. 2014 Jan;37(1):1-4. Chinese.

PMID:
25090694
4.

[Callus cultivation and determination of gentiopicroside from Gentiana macrophylla].

Hou Q, Guo M, Zhang F, Zhou JX, Liu LS.

Zhong Yao Cai. 2012 May;35(5):675-8. Chinese.

PMID:
23213725
5.

[Callus induction and plant regeneration of Sambucus chinensis].

Wu QG, Zou LJ, Luo MH.

Zhong Yao Cai. 2013 Dec;36(12):1899-903. Chinese.

PMID:
25090667
6.

[Callus induction and cultivation of Camptotheca acuminata].

Ma L.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2007 Jul;32(13):1273-6. Chinese.

PMID:
17879723
7.

[Culture in vitro and plant regeneration of Panax japonicus].

Luo ZW, Zhang L, Lv CP, Zhang XQ, Chen JW, Sun M.

Zhong Yao Cai. 2011 Dec;34(12):1818-23. Chinese.

PMID:
22500414
8.

[Effects of plant growth substances on induction and culture of callus from Rhodiola quadrifida].

Sheng CZ, Hu TQ, Bi H, Yuan YJ, Jiang Y.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2005 Aug;30(16):1237-40. Chinese.

PMID:
16245896
9.

[Study on tissue culture of Bolbostemma paniculatum].

Li CQ, Wang ZZ.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2006 Mar;31(5):369-72. Chinese.

PMID:
16711416
10.

[Rapid propagation system for tissure culture of Smilax glabra].

Dong QS, Yan ZG, Bai LH, Wu QH.

Zhong Yao Cai. 2014 Jan;37(1):5-9. Chinese.

PMID:
25090695
11.

[Study on inducing embryogenic callus of Dioscorea zingiberensis by orthogonal design].

Huang HP, Gao SL, Huang LQ, Huang P, Wang DL.

Zhong Yao Cai. 2013 May;36(5):695-8. Chinese.

PMID:
24218956
12.

[Highly Frequent Regeneration System Establishment of Lycium ruthenicum].

Qiao YX.

Zhong Yao Cai. 2015 Oct;38(10):2031-4. Chinese.

PMID:
27254912
13.

[Callus formation and its isoflavonoid accumulation in Maackia amurensis].

Luo JP, Wu LF, Jiang ST.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2003 Dec;28(12):1138-41. Chinese.

PMID:
15617493
14.

[Plant regeneration and clonal propagation system of Datura metel].

Wang FY, Sun YM, Zhang H, Cheng MQ, Zhang L, Sun M.

Zhong Yao Cai. 2014 Feb;37(2):179-82. Chinese.

PMID:
25095331
15.

[Callus induction of Liriope muscari and its dynamic accumulation of polysaccharide].

Wan XF, Huang YZ, Lai ZX, Chen JY.

Zhong Yao Cai. 2012 Feb;35(2):171-5. Chinese.

PMID:
22822659
16.

[Tissue culture and plant regeneration of Bolbostemma paniculatum].

Li CQ, Wang ZZ.

Zhong Yao Cai. 2006 Mar;29(3):209-11. Chinese.

PMID:
16850712
17.

[Establishment of embryogenic cell suspension culture and plant regeneration of edible banana Musa acuminata cv. Mas (AA)].

Wei YR, Huang XL, Li J, Huang X, Li Z, Li XJ.

Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao. 2005 Jan;21(1):58-65. Chinese.

PMID:
15859330
18.

[Studies on plantlet regeneration and propagation of Gentiana stramines].

Liu LS, Zhang XL, Wang L, Zhang YH.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2006 May;31(10):797-800. Chinese.

PMID:
17048657
19.

[Tissue cultivation of Lonicera macranthoides 'Yuleil'].

Li Q, Jiang FQ, Tan YY, Xue HY.

Zhong Yao Cai. 2014 Jul;37(7):1121-5. Chinese.

PMID:
25566642
20.

[Studies on plantlet regeneration from the mature leaves of Dioscorea zingiberensis].

Chen YQ, Fan JY, Yi F, Fu YS, Luo ZX.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2004 Feb;29(2):129-32. Chinese.

PMID:
15719676

Supplemental Content

Support Center