Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 186

1.
2.
3.

[Experimental research of recombinant lentivirus mediated hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated cation channel 4 gene transfecting bone mesenchymal stem cells].

Yu F, Fang Y, Liu X, Lai Q, Jia J, Liao B.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2013 Dec;27(12):1512-6. Chinese.

PMID:
24640376
4.

[Recombinant adenovirus Ad-human matrix metalloproteinase 1 transfecting bone marrow mesenchymal stem cells of rats in vitro].

Du C, Jiang M, Zeng W, Zheng S, Wei X.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2013 May;27(5):529-34. Chinese.

PMID:
23879087
5.

[Construction of lentiviral vector containing Homo sapiens forkhead box C2 gene and its expression in bone marrow mesenchymal stem cells of rabbits].

You W, Wang K, Duan D, Wang C, Fan L, Liu R.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2013 May;27(5):535-40. Chinese.

PMID:
23879088
6.

[Osteodifferentiation of bone marrow mesenchymal stem cells after transfected by lentiviral vector mediated bone morphogenetic protein 2].

Xu S, Lin J, Liu W, Wu C.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2013 Nov;27(11):1380-5. Chinese.

PMID:
24501901
7.

[EFFECT OF Akt1 GENE TRANSFECTION ON HYPOXIA TOLERANCE OF BONE MARROW MESENCHYMAL STEM CELLS].

Yu F, Chen Y, Chen F, Xia J, Liu H, Fu Y, Li M, Liao B.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2016 Apr;30(4):479-84. Chinese.

PMID:
27411279
8.

Pinch-1 was up-regulated in leukemia BMSC and its possible effect.

Zeng D, Hao L, Xu W, Li Z, Li W, Li J, Zhang X, Chen X, Kong P.

Clin Exp Med. 2013 Feb;13(1):21-7. doi: 10.1007/s10238-012-0176-7. Epub 2012 Feb 5.

PMID:
22310984
9.

[Transduction of recombinant marrow stem cells using lentiviral vector and adenoviral vector: a comparative study].

Ma XS, Jiang JY, Lü FZ, Ma X, Li XK, Huang HY.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2006 Dec 19;86(47):3340-4. Chinese.

PMID:
17313830
10.
11.

[Chondrogenesis of bone marrow mesenchymal stem cells induced by transforming growth factor beta3 gene in Diannan small-ear pigs].

Wang H, Li Y, Chen J, Wang X, Zhao F, Cao S.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2014 Feb;28(2):149-54. Chinese.

PMID:
24796184
12.

[Construction of recombinant porcine transforming growth factor beta1 gene lentiviral vector and its expression in bone marrow mesenchymal stem cells].

Lai J, Lin J, Lin W, Wu C.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2012 Jul;26(7):849-54. Chinese.

PMID:
22905624
13.

Nesprin-1 plays an important role in the proliferation and apoptosis of mesenchymal stem cells.

Yang W, Zheng H, Wang Y, Lian F, Hu Z, Xue S.

Int J Mol Med. 2013 Oct;32(4):805-12. doi: 10.3892/ijmm.2013.1445. Epub 2013 Jul 16.

PMID:
23863972
14.

The effects of lentiviral gene therapy with bone morphogenetic protein-2-producing bone marrow cells on spinal fusion in rats.

Miyazaki M, Sugiyama O, Tow B, Zou J, Morishita Y, Wei F, Napoli A, Sintuu C, Lieberman JR, Wang JC.

J Spinal Disord Tech. 2008 Jul;21(5):372-9. doi: 10.1097/BSD.0b013e31814cf51d.

PMID:
18600149
15.

Lentiviral-mediated growth-associated protein-43 modification of bone marrow mesenchymal stem cells improves traumatic optic neuropathy in rats.

Zhu Q, Liu Z, Wang C, Nie L, He Y, Zhang Y, Liu X, Su G.

Mol Med Rep. 2015 Oct;12(4):5691-700. doi: 10.3892/mmr.2015.4132. Epub 2015 Jul 28.

16.

[Transfection of human vascular endothelial growth factor 165 gene into rat bone marrow mesenchymal stem cells in vitro].

Liang W, Cai Q, Liu Y.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2011 Nov;25(11):1383-8. Chinese.

PMID:
22229200
17.

Differentiation character of adult mesenchymal stem cells and transfection of MSCs with lentiviral vectors.

Zhang X, Li J, Nie J, Jiang K, Zhen Z, Wang J, Shen L.

J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci. 2010 Dec;30(6):687-93. doi: 10.1007/s11596-010-0641-z. Epub 2010 Dec 22.

PMID:
21181355
18.

[Gene expression of bone mesenchymal stem cells transduced by the lentiviral vector of SOX9 gene].

Bai JY, Liang DC, Cheng P, Yang ZQ, Wei XC.

Zhongguo Gu Shang. 2013 Jul;26(7):597-600. Chinese.

PMID:
24134032
19.

[Study on transduction of IL-24 gene in human bone marrow mesenchymal stem cells by lentiviral vector].

Qi Q, Zhou Q, Li Y, Li W, Chen F, Qin J.

Zhongguo Fei Ai Za Zhi. 2013 Jan;16(1):7-11. doi: 10.3779/j.issn.1009-3419.2013.01.02. Chinese.

20.

Stem cells with FGF4-bFGF fused gene enhances the expression of bFGF and improves myocardial repair in rats.

Chen XQ, Chen LL, Fan L, Fang J, Chen ZY, Li WW.

Biochem Biophys Res Commun. 2014 Apr 25;447(1):145-51. doi: 10.1016/j.bbrc.2014.03.131. Epub 2014 Apr 6.

PMID:
24717649

Supplemental Content

Support Center