Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 321

1.

An atypical winter outbreak of hand, foot, and mouth disease associated with human enterovirus 71, 2010.

Liu N, Xie J, Qiu X, Jia L, Wu Z, Ma Y, Wang Z, Li P, Ren X, Hao R, Wang L, Wang Y, Qiu S, Song H.

BMC Infect Dis. 2014 Mar 4;14:123. doi: 10.1186/1471-2334-14-123.

2.

An outbreak of hand, foot, and mouth disease associated with subgenotype C4 of human enterovirus 71 in Shandong, China.

Zhang Y, Tan XJ, Wang HY, Yan DM, Zhu SL, Wang DY, Ji F, Wang XJ, Gao YJ, Chen L, An HQ, Li DX, Wang SW, Xu AQ, Wang ZJ, Xu WB.

J Clin Virol. 2009 Apr;44(4):262-7. doi: 10.1016/j.jcv.2009.02.002. Epub 2009 Mar 9.

PMID:
19269888
3.

Characterization of an outbreak of hand, foot, and mouth disease in Nanchang, China in 2010.

Liu MY, Liu W, Luo J, Liu Y, Zhu Y, Berman H, Wu J.

PLoS One. 2011;6(9):e25287. doi: 10.1371/journal.pone.0025287. Epub 2011 Sep 28.

4.

[Genetic characteristics of enterovirus 71 VP1 and epidemiology of hand-foot-mouth disease in Xinxiang in 2011].

Ma JM, Wei HY, Yu HJ, Li K, Huang XY.

Bing Du Xue Bao. 2012 Nov;28(6):675-80. Chinese.

PMID:
23367569
5.

[Molecular epidemiology of human enterovirus 71 strains in Qingdao region, Shandong province, 2007 - 2009].

Liu XL, Wang ZG, Yang TT, Yi Y.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2011 Apr;32(4):382-4. Chinese.

PMID:
21569671
6.

A large outbreak of hand, foot, and mouth disease caused by EV71 and CAV16 in Guangdong, China, 2009.

De W, Changwen K, Wei L, Monagin C, Jin Y, Cong M, Hanri Z, Jun S.

Arch Virol. 2011 Jun;156(6):945-53. doi: 10.1007/s00705-011-0929-8. Epub 2011 Feb 9.

PMID:
21305327
7.

Epidemic characteristics of hand, foot, and mouth disease in Shanghai from 2009 to 2010: Enterovirus 71 subgenotype C4 as the primary causative agent and a high incidence of mixed infections with coxsackievirus A16.

Yan XF, Gao S, Xia JF, Ye R, Yu H, Long JE.

Scand J Infect Dis. 2012 Apr;44(4):297-305. doi: 10.3109/00365548.2011.634433. Epub 2011 Dec 18.

PMID:
22176514
8.

[Detection of enterovirus 71 and coxsackievirus A16 from children with hand, foot and mouth disease in Shanghai, 2002].

Yang ZH, Zhu QR, Li XZ, Wang XH, Wang JS, Hu JY, Tang W, Cui AL.

Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2005 Sep;43(9):648-52. Chinese.

PMID:
16191294
10.

An emerging recombinant human enterovirus 71 responsible for the 2008 outbreak of hand foot and mouth disease in Fuyang city of China.

Zhang Y, Zhu Z, Yang W, Ren J, Tan X, Wang Y, Mao N, Xu S, Zhu S, Cui A, Zhang Y, Yan D, Li Q, Dong X, Zhang J, Zhao Y, Wan J, Feng Z, Sun J, Wang S, Li D, Xu W.

Virol J. 2010 May 12;7:94. doi: 10.1186/1743-422X-7-94.

11.

[Etiological detection of severe hand-food-mouth disease and related genetic characteristics of enterovirus type 71 infection in Beijing, 2010].

Li J, Qu M, Jia L, Zhang X, Liu BW, Huang F, Li XY, Wang QY.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2012 Sep;33(9):926-9. Chinese.

PMID:
23290804
12.

Evidences for intertypic and intratypic recombinant events in EV71 of hand, foot and mouth disease during an epidemic in Hubei Province, China, 2011.

Li J, Huo X, Dai Y, Yang Z, Lei Y, Jiang Y, Li G, Zhan J, Zhan F.

Virus Res. 2012 Oct;169(1):195-202. doi: 10.1016/j.virusres.2012.07.028. Epub 2012 Aug 23.

PMID:
22922556
13.

The role of enterovirus 71 and coxsackievirus A strains in a large outbreak of hand, foot, and mouth disease in 2012 in Changsha, China.

Chen JF, Zhang RS, Ou XH, Chen FM, Sun BC.

Int J Infect Dis. 2014 Nov;28:17-25. doi: 10.1016/j.ijid.2014.07.024. Epub 2014 Sep 16.

14.

Population dynamics and genetic diversity of C4 strains of human enterovirus 71 in Mainland China, 1998-2010.

Guan D, van der Sanden S, Zeng H, Li W, Zheng H, Ma C, Su J, Liu Z, Guo X, Zhang X, Liu L, Koopmans M, Ke C.

PLoS One. 2012;7(9):e44386. doi: 10.1371/journal.pone.0044386. Epub 2012 Sep 12.

15.

Enterovirus 71 infection in children with hand, foot, and mouth disease in Shanghai, China: epidemiology, clinical feature and diagnosis.

Wang Y, Zou G, Xia A, Wang X, Cai J, Gao Q, Yuan S, He G, Zhang S, Zeng M, Altmeyer R.

Virol J. 2015 Jun 3;12:83. doi: 10.1186/s12985-015-0308-2.

16.

[Etiology surveillance of hand-foot-mouth disease in Henan province between 2008 and 2011].

Huang XY, Kang K, Xu YL, Wei HY, Li XL, Ma H, You AG, Chen HM, Xu BL.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2012 Oct;46(10):883-7. Chinese.

PMID:
23363860
17.

Molecular epidemiology of human enterovirus 71 strains in the Nanchang region of China in 2011.

Zhou X, Fan G, Xia W, He F, Hu M, Ni X, Zhang Y, Chen H.

Jpn J Infect Dis. 2013;66(2):149-50.

18.

Epidemiological and etiological characteristics of hand, foot, and mouth disease in Ningbo, China, 2008-2011.

Ni H, Yi B, Yin J, Fang T, He T, Du Y, Wang J, Zhang H, Xie L, Ding Y, Gu W, Zhang S, Han Y, Dong H, Su T, Xu G, Cao G.

J Clin Virol. 2012 Aug;54(4):342-8. doi: 10.1016/j.jcv.2012.04.021. Epub 2012 May 30.

PMID:
22652041
19.

Detection of human enterovirus 71 and coxsackievirus A16 in children with hand, foot and mouth disease in China.

Chen L, Mou X, Zhang Q, Li Y, Lin J, Liu F, Yuan L, Tang Y, Xiang C.

Mol Med Rep. 2012 Apr;5(4):1001-4. doi: 10.3892/mmr.2012.742. Epub 2012 Jan 3.

20.

[Epidemiological features and pathogenic characteristics of hand, foot and mouth disease in Gansu Province, China during 2008-2012].

Yu DS, Zhang Y, Chen JH, Duan LP, Zhao XH, Li XL, Sun Q, Chen X, Liu JF, Zheng YH, Meng L.

Bing Du Xue Bao. 2014 Jan;30(1):25-32. Chinese.

PMID:
24772894

Supplemental Content

Support Center