Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 109

1.

[Association of GIRK4 gene polymorphisms with essential hypertension in obese ethnics Uygur from southern Xinjiang].

Li N, Yang H, Zhang D, Hu Y, Wang H, Zhang J, Yao X, Hong J, Zhou L.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2014 Feb;31(1):88-92. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2014.01.021. Chinese.

PMID:
24510572
2.

[Association between GIRK4 gene polymorphisms and insulin resistance in Xinjiang Uygur population].

Li NF, Kang YA, Zhang DL, Wang HM, Zhang JH, Hu YR, Hong J.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2012 Dec;29(6):715-9. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2012.06.020. Chinese.

PMID:
23225057
3.

Genetic variations in the KCNJ5 gene in primary aldosteronism patients from Xinjiang, China.

Li NF, Li HJ, Zhang DL, Zhang JH, Yao XG, Wang HM, Abulikemu S, Zhou KM, Zhang XY.

PLoS One. 2013;8(1):e54051. doi: 10.1371/journal.pone.0054051. Epub 2013 Jan 31.

4.

Influence of age on the association of GIRK4 with metabolic syndrome.

Li N, Zhang D, Zhang J, Guo Y, Yan Z, Wang H, Zhou L, Hong J, Wang X, A Z.

Ann Clin Biochem. 2012 Jul;49(Pt 4):369-76. doi: 10.1258/acb.2011.011129. Epub 2012 May 29.

PMID:
22645387
5.

[Relationship between the G protein gated inward rectifier potassium channel 4 gene polymorphism and dyslipidemia of Uyghur residents].

Shao D, Li NF, Hu YR, Zhang DL.

Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2013 Dec;35(6):611-7. doi: 10.3881/j.issn.1000-503X.2013.06.005. Chinese.

6.

[Association study of PRDM16 gene polymorphisms with essential hypertension in Xinjiang Uygur population].

Li NF, Wang HM, Bi YW, Zhou L, Yao XG, Yan ZT, Zu FY.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2013 Dec;30(6):716-20. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2013.06.018. Chinese.

PMID:
24327154
7.

[Association of plasma homocysteine level and polymorphism of methione synthase reductase gene with essential hypertension in ethnic Uyghurs and Hans from Xinjiang].

Chen F, Zhang Y, Wang H, Ouyang J, Munila A, Kalibinuer Y, Yang M.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2015 Aug;32(4):548-53. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2015.04.022. Chinese.

PMID:
26252105
8.

Relationship between EPHX2 gene polymorphisms and essential hypertension in Uygur, Kazakh, and Han.

Zhu XL, Wang L, Wang Z, Chen SZ, Zhang WQ, Ma MM.

Genet Mol Res. 2015 Apr 15;14(2):3474-80. doi: 10.4238/2015.April.15.11.

10.

Polymorphisms within angiotensin II receptor type 1 gene associated with essential hypertension in Chinese Hani and Yi minorities.

Yang H, Bai S, Wu Y, Li Q, Luo F, Li B, Jin Y, Xiao C.

J Renin Angiotensin Aldosterone Syst. 2015 Sep;16(3):653-9. doi: 10.1177/1470320314565839. Epub 2015 Jan 26.

PMID:
25628312
11.

A common missense single nucleotide polymorphism in the E-selectin gene is significantly associated with essential hypertension in the Han population but only weakly associated in the Uygur population.

Wang Z, Xu Y, Chen S, Wang L, Ding H, Lu G, Wang D, Zhai Z, Duan J, Zhang W.

Hypertens Res. 2012 Apr;35(4):413-7. doi: 10.1038/hr.2011.204. Epub 2011 Dec 8.

PMID:
22158116
12.

[Relationship between four single nucleotide polymorphisms of epithelial sodium channel alpha subunit gene and essential hypertension of Kazakhs in Xinjiang].

Xu H, Li NF, Hong J, Zhang L, Zhou L, Li T, Ou Yang WJ, Cheng QY.

Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2009 Dec;31(6):740-5. doi: 10.3881/j.issn.1000-503X.2009.06.018. Chinese.

13.

Association study of the β2-adrenergic receptor gene polymorphisms and hypertension in the Northern Han Chinese.

Lou Y, Liu J, Li Y, Liu Y, Wang Z, Liu K, Wu H, Niu Q, Gu W, Guo Y, Li Z, Wen S.

PLoS One. 2011 Apr 5;6(4):e18590. doi: 10.1371/journal.pone.0018590.

14.

[Association of the tagging single nucleotide polymorphisms in transforming growth factor beta-1 gene with hypertension in the Han nationality population in Xinjiang].

Yang JF, Shi XP, Zhao D, Deng FM, Zhong H, Wang G, Wang ZH, Chen XY, He F.

Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi. 2010 Jun;38(6):503-9. Chinese.

PMID:
21033130
15.

Calcitonin receptor gene polymorphism in cCinese Xinjiang Han and Uygur women with primary osteoporosis.

Xu J, Gao Y, Yin J, Zhao X, Wang H, Yuan H, Wang F.

J Nutr Health Aging. 2014;18(2):204-8. doi: 10.1007/s12603-013-0383-2.

PMID:
24522475
16.

Association of leptin receptor gene polymorphisms and essential hypertension in a Chinese population.

Gu P, Jiang W, Chen M, Lu B, Shao J, Du H, Jiang S.

J Endocrinol Invest. 2012 Oct;35(9):859-65. doi: 10.3275/8238. Epub 2012 Jan 30.

PMID:
22293279
17.

[Relationship between EPHX2 gene polymorphism and essential hypertension in Kazaks and Hans in Xinjiang].

Li N, Wang L, Ding H, Wang Z, Wang DW, Xu YJ, Zhang WQ, Duan JC, Wang YH.

Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi. 2011 Dec;39(12):1101-4. Chinese.

PMID:
22336502
18.

Associations between genetic variations in the FURIN gene and hypertension.

Li N, Luo W, Juhong Z, Yang J, Wang H, Zhou L, Chang J.

BMC Med Genet. 2010 Aug 13;11:124. doi: 10.1186/1471-2350-11-124.

19.

[Association between the +491C/T polymorphism of beta2-adrenergic receptor gene and risk of essential hypertension in Kazakns of Xinjiang].

Li NF, Zhou L, Li T, Wang HM, Liu H, Hu JL.

Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi. 2007 Aug;35(8):706-9. Chinese.

PMID:
17963627
20.

Association of rs2271037 and rs3749585 polymorphisms in CORIN with susceptibility to hypertension in a Chinese Han population: A case-control study.

Chen YL, Li TJ, Hao Y, Wu BG, Li H, Geng N, Sun ZQ, Zheng LQ, Sun YX.

Gene. 2018 Apr 20;651:79-85. doi: 10.1016/j.gene.2018.01.080. Epub 2018 Jan 31.

PMID:
29391274

Supplemental Content

Support Center