Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 171

1.

[Analysis of epidemic situation of schistosomiasis at Kongqing Village in Jurong City, 2012].

Jiang CG, Wu XJ, Chen SJ, Li SM, Wang XL.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Oct;25(5):443, 466. Chinese.

PMID:
24490353
2.

[Analysis of schistosomiasis epidemic situation in Xinjiangkou Township, Sonzi City, from 2004 to 2013].

Huang Y.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Apr;26(2):219-20, 223. Chinese.

PMID:
25051846
3.

[Surveillance of schistosomiasis in national surveillance sites of Zhenjiang City, 2005-2010].

Zhu XY, Wu RF, Shen XH, Li YF.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2015 Dec;27(6):647-9. Chinese.

PMID:
27097491
4.

[Epidemic situation of schistosomiasis in a provincial surveillance site of Shengzhou City, 2008-2011].

Wang Y, Wang YR, Ying XJ, Zhu XC.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Feb;25(1):104-5. Chinese.

PMID:
23687831
5.

[Correlation between schistosomiasis endemic situation and Oncomelania snail status in Yizheng City, Jiangsu province from 2002 to 2011].

Zhang ZQ, Tang ML, Tian B, Zhang J.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Feb;25(1):106-7. Chinese.

PMID:
23687832
6.

[Surveillance of schistosomiasis in a national surveillance site, Nanzhong Village, Nanjing City, 2010-2011].

Zhang K, Hou N, Gong YH, Zhang QP, Sun JJ, Liu SH, Wu F.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Feb;25(1):116-7. Chinese.

PMID:
23687838
7.

[Surveillance of schistosomiasis endemic situation in Jingzhou City in 2011].

Bie WT, Zheng ZW, Yuan MZ.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Dec;25(6):652-4. Chinese.

PMID:
24490408
8.

[Surveillance and risk assessment system of schistosomiasis in Jiangsu Province. II. Surveillance pattern and effect of Oncomelania hupensis snail status in Dongtai City, Jiangsu Province].

Jiang HY, Sun BC, Cao GX, Gao X, Zhang CG, Zhou XJ, Yang K, Sun LP.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Dec;26(6):622-5, 631. Chinese.

PMID:
25856886
9.

[Epidemic situation of schistosomiasis in Pukou District, Nanjing City, 2004-2011].

You J, Wan LX, Ren P.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Oct;24(5):605-6. Chinese.

PMID:
23373279
10.
11.

[Establishment and application of rapid assessment system of environment with high transmission risk of schistosomiasis in marshland and lake regions II establishment and application of measures for field survey].

Cao CL, Bao ZP, Zhu HQ, Jia TW, Yu Q, Qin ZQ, Liang YS, Zhong B, Ren GH, Huang XB, Lin DD, Zhang SQ, Xu J, Li SZ, Guo JG, Zhou XN.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Oct;25(5):451-6. Chinese.

PMID:
24490350
12.

[Investigation on infection sources of schistosomiasis in mountainous regions, Nanjian County, Yunnan Province].

Shao ZT, Feng XG, Xiong MT, Wu MS, Zhang Y, Yang MX, Zuo JM, Shen MF, Sun JY, Zhao ZY, Yi CY, Dong XQ.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Dec;25(6):614-7, 629. Chinese.

PMID:
24490396
13.

[Effect of comprehensive schistosomiasis control in Bianmin River of Jurong City from 2000 to 2011].

Chen SJ, Li SM, Jiang CG.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Aug;24(4):459-60, 463. Chinese.

PMID:
23236798
14.

[Surveillance of endemic situation of schistosomiasis in a national surveillance site in Jiangling County from 2005 to 2011].

Liu X, Liu J, Li X, Chen M, Dong LC, Ma N, Cui CX, Wen XH, Xie XP, Zhang HM.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Jun;25(3):299-301, 311. Chinese.

PMID:
24024455
15.

[Surveillance of endemic situation of schistosomiasis in Wuyi Village of Dongting Lake region, Hunan Province from 2002 to 2010].

Liu SN, Zhou YC, Guo ZZ, Liu KJ, Yao XM, Xu WZ, Zhao ZY.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Aug;24(4):464-7, 470. Chinese.

PMID:
23236800
16.

[Analysis of surveillance of schistosomiasis in China in 2011].

Zhang LJ, Zhu R, Dang H, Xu J, Li SZ, Guo JG.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Dec;24(6):627-31. Chinese.

PMID:
23593827
17.

[Analysis of schistosomiasis situation at a surveillance site in Kailhua County, Zhejiang Province from 2008 to 2014].

Lu M, Zhang JF, Wang M, Zheng CJ.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2015 Oct;27(5):538-40, 543. Chinese.

PMID:
26930947
18.

[Cost-effectiveness of schistosomiasis comprehensive control in Lushan County from 2007 to 2012].

Zhu JY, Wang CX, Wang CF, Wang SZ, Lu K, Hu XJ, Li YQ, Li ZQ, Lu XQ, Wang YJ, Liu Y, Xu W, Sheng XY.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Oct;25(5):513-5. Chinese.

PMID:
24490367
19.

[Analysis of endemic situation of schistosomiasis in Yugan County of Jiangxi Province in 2012].

Huang XH, Jiang HH, Zhan ZW, Fang ZJ.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Feb;26(1):94-5. Chinese.

PMID:
24800580
20.

[Epidemic monitoring of schistosomiasis in Huangchang Village, Shashi District, from 2005 to 2010].

Liao XC, Huang WH, Wu GC.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Oct;25(5):543-4. Chinese.

PMID:
24490377

Supplemental Content

Support Center