Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 134

1.

Screening and identification of a specific peptide binding to hepatocellular carcinoma cells from a phage display peptide library.

Guo Y, Ma C, Li C, Wu J, Zhang D, Han J, Wang Q, Xu J, Lu S, Hou Y.

J Pept Sci. 2014 Mar;20(3):196-202. doi: 10.1002/psc.2599. Epub 2014 Jan 30.

PMID:
24478253
2.

Screening and identification of a novel hepatocellular carcinoma cell binding peptide by using a phage display library.

Zhu X, Wu H, Luo S, Xianyu Z, Zhu D.

J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci. 2008 Jun;28(3):299-303. doi: 10.1007/s11596-008-0316-1. Epub 2008 Jun 19.

PMID:
18563328
3.

Screening and identification of a targeting peptide to hepatocarcinoma from a phage display peptide library.

Zhang B, Zhang Y, Wang J, Zhang Y, Chen J, Pan Y, Ren L, Hu Z, Zhao J, Liao M, Wang S.

Mol Med. 2007 May-Jun;13(5-6):246-54.

4.

Enhanced binding to and killing of hepatocellular carcinoma cells in vitro by melittin when linked with a novel targeting peptide screened from phage display.

Zhao H, Feng X, Han W, Diao Y, Han D, Tian X, Gao Y, Liu S, Zhu S, Yao C, Gu J, Sun C, Lei L.

J Pept Sci. 2013 Oct;19(10):639-50. doi: 10.1002/psc.2542. Epub 2013 Aug 26.

PMID:
24014474
5.

[Phage display random peptide library for screening the peptides that specifically bind to hepatocellular carcinoma cells].

Yang P, He JT, Wang JW, Hu Y, Yu L, Jin X, Zhang YD.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2009 Sep;29(9):1806-8. Chinese.

6.

Screening of a specific peptide binding to esophageal squamous carcinoma cells from phage displayed peptide library.

Ma C, Li C, Jiang D, Gao X, Han J, Xu N, Wu Q, Nie G, Chen W, Lin F, Hou Y.

Mol Cell Probes. 2015 Jun;29(3):182-9. doi: 10.1016/j.mcp.2015.04.001. Epub 2015 Apr 15.

PMID:
25886968
7.

Screening of a specific peptide binding to VPAC1 receptor from a phage display peptide library.

Tang B, Li Z, Huang D, Zheng L, Li Q.

PLoS One. 2013;8(1):e54264. doi: 10.1371/journal.pone.0054264. Epub 2013 Jan 24.

8.

Screening and identification of a renal carcinoma specific peptide from a phage display peptide library.

Tu X, Zhuang J, Wang W, Zhao L, Zhao L, Zhao J, Deng C, Qiu S, Zhang Y.

J Exp Clin Cancer Res. 2011 Nov 10;30:105. doi: 10.1186/1756-9966-30-105. Retraction in: J Exp Clin Cancer Res. 2012;31:21.

9.

Screening and identification of a specific peptide for targeting hypoxic hepatoma cells.

Liu Y, Xia X, Wang Y, Li X, Zhou G, Liang H, Feng G, Zheng C.

Mol Cell Probes. 2016 Aug;30(4):246-253. doi: 10.1016/j.mcp.2016.06.007. Epub 2016 Jul 2.

PMID:
27381416
10.

[Screening the antibody mimic peptide binding to hepatocellular carcinoma cells by phage display technique].

Li HP, Zheng YL, Zhou H, Xiong ZY, Jiang YQ.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2005 Jul;21(4):452-5. Chinese.

PMID:
15989789
11.

Panning and identification of a colon tumor binding peptide from a phage display peptide library.

Zhang Y, Chen J, Zhang Y, Hu Z, Hu D, Pan Y, Ou S, Liu G, Yin X, Zhao J, Ren L, Wang J.

J Biomol Screen. 2007 Apr;12(3):429-35. Epub 2007 Mar 1.

PMID:
17332091
12.

targeted drug delivery to hepatocarcinoma in vivo by phage-displayed specific binding peptide.

Du B, Han H, Wang Z, Kuang L, Wang L, Yu L, Wu M, Zhou Z, Qian M.

Mol Cancer Res. 2010 Feb;8(2):135-44. doi: 10.1158/1541-7786.MCR-09-0339. Epub 2010 Feb 9.

13.

[Screening peptides binding specifically to large intestinal cancer LoVo cells from phage random peptide library].

Liao KX, Yao XQ, Wu CT, Lin F, Wu WL, Zeng SD, Luo YQ, Lei ST.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2008 Jun;28(6):986-90. Chinese.

14.

Selection and characterization of colorectal cancer cell-specific peptides.

Wang H, Ma C, Li R, Guo Y, He Y, Wang X, Chen Y, Hou Y.

Biotechnol Lett. 2013 May;35(5):671-7. doi: 10.1007/s10529-013-1145-2. Epub 2013 Jan 22.

PMID:
23338703
15.

Human scFv antibody fragments specific for hepatocellular carcinoma selected from a phage display library.

Yu B, Ni M, Li WH, Lei P, Xing W, Xiao DW, Huang Y, Tang ZJ, Zhu HF, Shen GX.

World J Gastroenterol. 2005 Jul 14;11(26):3985-9.

16.

[Selection of the peptides specifically binding to hepatoma by using phage display in vivo].

Du B, Yu J, Zhou ZL, Zhang P, Yu M, Qian M.

Zhonghua Zhong Liu Za Zhi. 2005 Nov;27(11):645-7. Chinese.

PMID:
16438882
17.

[Screening the hALR-interacting protein from the cDNA library of hepatocarcinoma cells and studying its biological functions].

Deng JC, Zhang L, Sun H, Tang L, Wang N, Liu Q.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2006 May;14(5):346-9. Chinese.

PMID:
16732908
18.

Identification of an oligopeptide binding to hepatocellular carcinoma.

Shimizu A, Maruta F, Akita N, Miwa S, Seymour LW, Kerr DJ, Parker AL, Miyagawa S.

Oncology. 2006;71(1-2):136-45. Epub 2007 Mar 6.

PMID:
17341891
19.

[Screening of short peptides that bind specifically to osteosarcoma cells by phage-displayed peptide library].

Zhu GH, Liu BY, Zheng SG, Lü H, Shi ZJ.

Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao. 2003 Jan;23(1):12-5. Chinese.

PMID:
12527505
20.

Screening and identification of a specific peptide binding to cervical cancer cells from a phage-displayed peptide library.

Li C, Gao N, Xue Q, Ma N, Hu Y, Zhang J, Chen B, Hou Y.

Biotechnol Lett. 2017 Oct;39(10):1463-1469. doi: 10.1007/s10529-017-2381-7. Epub 2017 Jun 20.

PMID:
28634746

Supplemental Content

Support Center