Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 115

1.

[Pharmacognostical study on Berchemia floribunda].

Yan HJ, Li YH, Zhang HY, He ML.

Zhong Yao Cai. 2013 Jun;36(6):908-10. Chinese.

PMID:
24380273
2.

[Pharmacognosy identification of Embelia parviflora].

Lu SH, Liang XL, Chen Y, Zeng HS, Wei YY, Wu FJ.

Zhong Yao Cai. 2012 Feb;35(2):213-6. Chinese.

PMID:
22822665
3.

[Pharmacognostical identification of Anoectochilus roxburghii].

Zheng C, Huang Y, Pan X, Ji L.

Zhong Yao Cai. 1997 Nov;20(11):552-4. Chinese.

PMID:
12572511
4.

[Pharmacognostic identification of Ferula syreitschikowii].

Tan Y, Gao TT, Ma Y, Ding X, Cheng YH.

Zhong Yao Cai. 2011 Nov;34(11):1694-6. Chinese.

PMID:
22506390
5.

[Pharmacognostic identification of Centipeda minima].

Wu HZ, Ai LQ, Wu HM, Lu Y, Yang YF.

Zhong Yao Cai. 2009 Feb;32(2):200-2. Chinese.

PMID:
19504961
6.

[Pharmacognostical identification of Phyllanthus niruni].

Li C, Wu B, Yang J.

Zhong Yao Cai. 2000 Sep;23(9):522-3. Chinese.

PMID:
12575276
7.

[Pharmacognostical identification of Vernonia patula (Dry) Merr].

Cai Y, Zhu YL, Liu D, Teng JB, Wang JS.

Zhong Yao Cai. 2006 Feb;29(2):116-8. Chinese.

PMID:
16617776
8.

[Macroscopic and microscopic identification of Zhuang medicine Tetrastigma planicaule].

Zhen HS, Liang XL, Qiu Q, Chen L, Wei JF, Jiang LL.

Zhong Yao Cai. 2013 Jun;36(6):900-2. Chinese.

PMID:
24380271
9.

[Pharmacognostical studies on root of Geranium strictipes].

Wan JF, Li XF, Wang L, Zhang XN.

Zhong Yao Cai. 2008 Apr;31(4):496-7. Chinese.

PMID:
18661817
10.

[Pharmacognostical studies on radix Glehniae (Glehnia littoralis)].

Tu P, Leng Q, Xu G, Xu L.

Zhong Yao Cai. 1999 Apr;22(4):174-6. Chinese.

PMID:
12575103
11.

[Comparative study on macroscopic and microscopic identification of Celastrus aculeatus and Kadsura heteroclite].

Zhang Q, Chen XX, Zhang HW, Ma J, Tong L, Mo ZX.

Zhong Yao Cai. 2012 May;35(5):712-6. Chinese.

PMID:
23213733
12.

[Pharmacognostical studies on Dactylicapnos scandens].

Tong W, Wang BR, Ai TM.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2003 May;28(5):405-9. Chinese.

PMID:
15139122
13.

[Pharmacognostical study of tall monkshood root].

Zhu HT, Chen JY, Chen L, An ZB.

Zhong Yao Cai. 2008 Jan;31(1):30-2. Chinese.

PMID:
18589745
14.

[Pharmcognostial study on the Geranium wilfordii var. glandulosum].

Xu L, Zhang H, Gong S.

Zhong Yao Cai. 1998 Aug;21(8):385-8. Chinese.

PMID:
12569843
15.

[Morphological histological and UV identification of radix Linderae].

Zhou R.

Zhong Yao Cai. 1997 Dec;20(12):607-10. Chinese.

PMID:
12572502
16.

[Pharmacognostical studies on the stem and leaf of Mussaenda pubescens].

Liao Y, Lin A, Xin L, Zhu H, Huang C.

Zhong Yao Cai. 2000 Apr;23(4):195-7. Chinese.

PMID:
12575124
17.

[Pharmacognostical study of Atropa belladonna].

Liu CH, Zhang J, Kang S, Liu TS, Zhao J.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2014 May;39(9):1589-92. Chinese.

PMID:
25095366
18.

[Study on pharmacognosy of Sophora davidii].

Xu Y, Ma ZG, Zhang YH, Meng M.

Zhong Yao Cai. 2008 Jan;31(1):25-7. Chinese.

PMID:
18589743
19.

[Microscopy identification of Phyllanthus simplex].

Niu X, Li W, Li Y.

Zhong Yao Cai. 2002 Jun;25(6):397-9. Chinese.

PMID:
12583329
20.

[Pharmacognostical studies on the roots of Euphorbia fischeriana].

Zhao K, Yang J, Xu G, Jin R, Xu L.

Zhong Yao Cai. 2000 May;23(5):258-60. Chinese.

PMID:
12575149

Supplemental Content

Support Center