Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 156

1.

[Short-term effect of black film covering on Oncomelania hupensis snail control in marshland and lake regions].

Zheng SB, Zhou YB, Li LH, Wu JY, Yao BD, Zhu SP, Wei CJ, Li FP, Hu BJ, Ren GH, Yi P, Jiang QW.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Aug;25(4):357-61. Chinese.

PMID:
24358741
2.

[Molluscicidal effect of film on ditches in mountainous schistosomiasis endemic regions].

Zhu HQ, Zhong B, Zhang GR, Tang SG, Cao CL, Zhang XD, Jia B, Zhang Y, Li JG, Fu T, Chen L, Lu D, Bao ZP.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Apr;23(2):128-32. Chinese.

PMID:
22164608
3.

[Comparison of molluscicidal effects of two snail control methods with plastic film covering in hilly regions].

Zhou Y, Zhang B, Wang ZM, Zhao JH, Mao S, Xie DB, Mei ZZ, Zhang J, Hong QB, Wang W, Sun LP.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Dec;25(6):630-2. Chinese.

PMID:
24490400
4.

[Molluscicidal effect of 5% niclosamide ethanolamine granules against Oncomelania hupensis in a marshland field].

Wu RF, Xiao M, Dai JR.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Oct;26(5):573-4. Chinese.

PMID:
25782265
5.

[Molluscicidal effect of suspension concentrate of metaldehyde and niclosamide in fields of mountainous areas in Yunnan Province].

Li BG, Li WB, Feng XG, Dong Y, Wu MS, Shao ZT, Mu LX, Tian SH, Li P, Gao LP, Xiong K, Dong XQ.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Oct;24(5):564-6. Chinese.

PMID:
23373266
6.

[Snail control effect of film covering method in fish ponds and ditches].

Zhang K, Liu N, Liu SH, Gong YH, Hou N, Sun JJ, Wu F.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Dec;23(6):695-6, 707. Chinese.

PMID:
22379831
7.

[Molluscicidal effect of plastic film mulch covering method].

Liu HC, Zhong CH, Wan GQ, Cheng B, Wang YX, Tian RL, Cheng AD, Xia ZG, Yang S, Ding ZJ, Cai SX.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Aug;25(4):399-401. Chinese.

PMID:
24358751
8.

[Effects of molluscicides at different environments on Oncomelania hupensis snail control in Danyang City].

Jiang T, Zhu T, Wang ZJ, Wang YJ, Wang JM.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Feb;26(1):62-4. Chinese.

PMID:
24800569
9.

[Contrastive analysis of environmental factors between Oncomelania hupensis snail marshland and snail natural death marshland in eastern Dongting Lake schistosomiasis endemic areas].

Zheng SB, Li LH, Zhou YB, Wu JY, Song XX, He Z, Cai B, You JB, Jiang QW.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Apr;26(2):121-6. Chinese.

PMID:
25051821
10.

[Molluscicidal effect of LDS in mountainous areas of Yunnan Province].

Li BG, Li WB, Dong Y, Xiong MT, Feng XG, Mu LX, Tian SH, Li P, Xiong K, Dong XQ.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Aug;23(4):395-401. Chinese.

PMID:
22164850
11.

[Toxicity of niclosamide with plastic film mulching to fish].

Zhu HQ, Zhang GR, Zhong B, Tang SG, Cao CL, Jia B, Zhang Y, Li JG, Fu T, Bao ZP.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Feb;23(1):38-41. Chinese.

PMID:
22164373
12.

[Molluscicidal effect of LDS in field in marshland areas].

Lu J, Xiao XL, Xu CM, Li YB, Tian JP, Xu QC.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Oct;24(5):613-4. Chinese.

PMID:
23373283
13.

[A study on the effect of Oncomelania hupensis hupensiss killed with niclosamide in China].

Lv Y, Yi SH, Liu TC, Yi YS, Wang YZ.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2006 Aug;27(8):685-9. Chinese.

PMID:
17175588
14.

[Observation of molluscicidal effect of black plastic film combined with carbon amide].

Wang SB, Ye XD, Zheng SG, Jiang NM, Huang LL.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2015 Feb;27(1):94-5. Chinese.

PMID:
26094431
15.

[Molluscicidal effects of nano-silver biological molluscicide and niclosamide].

Guang XY, Wang JJ, He ZG, Chen GX, Ding L, Dai JJ, Yang XH.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Oct;25(5):503-5. Chinese.

PMID:
24490364
16.

[Molluscicidal effect of simple black film mulching in mountainous areas of Yunnan Province].

Yang MX, Zuo JM, Zuo JX, Yuan WY, Wang NJ, Li JF.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Jun;26(3):346-8. Chinese.

PMID:
25345174
17.

[Snail control by using soil pasting mixed with niclosamide].

Wu ZS, Wang TG, Zhang XS, Zhong B, Xu L, Gao GB, Tan BF, Mao Y, Tang M, Xie MK, Yihuo WL, Wang SZ, Ma CH, Xu FS, Qiu DC.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2008 Aug;42(8):569-73. Chinese.

PMID:
19115619
18.

[Effect of project of afforestation for schistosomiasis prevention on snail control in marshland and lake regions].

Huang Y, Zhang SQ, He JC, Cao ZG, Wang TP, Gao FH, Zhang GH, Lv DB.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Apr;23(2):138-44. Chinese.

PMID:
22164610
19.

[Molluscicidal effect and cost-effectiveness of suspension concentrate of metaldehyde and niclosamide in the field in Honghu City].

Hong M.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Jun;25(3):320-1. Chinese.

PMID:
24024460
20.

[Field evaluation of a novel plant molluscicide "Luo-Wei" against Oncomelania hupensis I molluscicidal effect by the spraying method in lake and marshland regions].

Jia TW, Sun LP, Hong QB, Tao B, Cai JX, Li YS, Lin DD, Yu XL, Zhou XN.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Apr;25(2):125-8. Chinese.

PMID:
23894829

Supplemental Content

Support Center