Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 197

1.

[Evaluation of comprehensive measures with emphasis on schistosomiasis infectious source control at embankment level].

Wu JY, Zhou YB, Li LH, Zheng SB, Zhu SP, Yi P, Ren GH, Song XX, Jiang QW.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Aug;25(4):343-7. Chinese.

PMID:
24358738
2.

[Comparative evaluation of models for infectious source control of schistosomiasis in lake and marshland regions].

Wang JS, He LC, Rong XB, Yuan MZ, He ZW, Liao CJ, Hou YY, Wang JY.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Jun;23(3):262-7. Chinese.

PMID:
22164487
3.

[Effect of comprehensive schistosomiasis control strategy based on infection source control in Hanchuan City].

Xiang RD, Zhang ZH, Yu B, Shan XW, Deng F, Xu XW, Fang R, Liu Zhi-Shuang, Zhang HE, Wang HL.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Dec;26(6):658-61. Chinese.

PMID:
25856894
4.

[Effect of comprehensive schistosomiasis control measures with focus on buffalo and sheep removal in Anxiang County].

Li XS, Li FY, Zhu SP, Zhou YB, Yi P, Luo ZH, Ren GH, Li YY, Tang L, Jiang QW.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Jun;25(3):291-2, 295. Chinese.

PMID:
24024452
6.

[Evaluation of mid-term effectiveness of medium-and-long-term programme for prevention and control of schistosomiasis in Anhui Province].

He JC, Wang TP, Zhang SQ, Gao FH, Zhang GH, Yang WP, Wang H, Yu BB.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Jun;23(3):249-52. Chinese.

PMID:
22164483
7.

[Effect of schistosomiasis comprehensive control in Linxiang City, 2004-2012].

Ai ZY.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Jun;25(3):296-8, 306. Chinese.

PMID:
24024454
8.

[Effect of integrated control of schistosomiasis in Shashi District from 2009 to 2013].

Liu JM, Liao XC.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Oct;26(5):581-2, 585. Chinese.

PMID:
25782269
9.

[Surveillance of endemic situation of schistosomiasis in a national surveillance site in Jiangling County from 2005 to 2011].

Liu X, Liu J, Li X, Chen M, Dong LC, Ma N, Cui CX, Wen XH, Xie XP, Zhang HM.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Jun;25(3):299-301, 311. Chinese.

PMID:
24024455
10.

[Assessment and analysis of risks of realizing schistosomiasis transmission control in Jiangxi Province].

Lin DD, Gu XN, Chen Z, Zeng XJ, Lu HY, Li ZJ, Jiang WS, Lv SB, Gao ZL, Chen HG.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Aug;25(4):348-52, 366. Chinese.

PMID:
24358739
11.

[Monitoring the prevalence of schistosomiasis in Erlang Village, Yueyang County from 2005 to 2012].

Li SF, He YK, Liu HX, Yu J, Ren ZY, Yi P, Ren GH, Zheng M.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Aug;25(4):425-6. Chinese.

PMID:
24358759
12.

[Analysis of epidemic situation and control strategy of schistosomiasis in Jiu- jiang City from 2008 to 2014].

He FN, Wang X, Fan WY, Wang L.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2015 Dec;27(6):644-6. Chinese.

PMID:
27097490
13.

[Evaluation of comprehensive measures of schistosomiasis control in Caidian District, Wuhan City].

Xu JQ, Zhou FC, Yin QB, Wu CY.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Dec;26(6):690-2. Chinese.

PMID:
25856904
14.

[Schistosomiasis control effect of measures of replacing cattle with machine for cultivation and forbidding depasturage of livestock on marshlands in marshland and lake regions].

Cao CL, Bao ZP, Yang PC, Chen Z, Yan J, Ren GH, Li YY, Cai SX, Liu JB, Xu J, Li SZ, Guo JG, Zhou XN.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Dec;26(6):602-7. Chinese.

PMID:
25856882
15.

[Measures and effectiveness of comprehensive schistosomiasis control along Xinglong River in Qianjiang City].

Xiao XL, Zhang J, Xu QC, Li YB, Fan Q, Yang H, Zheng SL.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2015 Feb;27(1):86-7. Chinese.

PMID:
26094427
16.

[Research and demonstration of comprehensive measures of schistosomiasis prevention and control technology. II. Longitudinal evaluation on control effect].

Wu ZQ, Hu F, Liu Y, Ding JN, Liu YM, Yuan M, Hu QW, Huang MJ.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Jun;23(3):314-7. Chinese.

PMID:
22164502
17.

[Survey of causes of infected Oncomelania snails and infectious sources of schistosomiasis in marshland and lake region of Jingzhou City].

He LC, Wang JS, Rong XB, He ZW, Liao CJ, Huang WJ, Wang DF, Yuan MZ, Peng XW, Zhao YS.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Aug;23(4):381-5. Chinese.

PMID:
22164847
18.

[Evaluation for schistosomiasis transmission control in Hongshan District of Wuhan City].

Tu ZW, Huang XB, Cai SX, Zhu HG, Fan HP, Yang GB.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Jun;23(3):257, 261. Chinese.

PMID:
22164485
19.

[Effect of schistosomiasis control strategy based on infection source control of Poyang Lake region in Yongxiu County promotion zone].

Chen Z, Rao XL, Li YF, Gu XN, Xu MX, Lin DD.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2015 Dec;27(6):579-82. Chinese.

PMID:
27097473
20.

[Strategy of comprehensive control for schistosomiasis and its effect in key areas of Jiangsu Province].

Sun LP, Tian ZX, Yang K, Hong QB, Gao Y, Gao Y, Zhang LH, Yang GJ, Min J, Ge J, Wu HH, Huang YX, Liang YS.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Dec;23(6):626-33. Chinese.

PMID:
22379816

Supplemental Content

Support Center