Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 164

1.

Construction and identification of the recombinant lentiviral expression vector targeting human BAX inhibitor-1 gene.

Luo HQ, Zhong WT, Liu FM, Cui ZY, Zhou KY, Li XY.

J BUON. 2013 Oct-Dec;18(4):1069-73.

PMID:
24344041
2.

Construction and characterization of a PDCD5 recombinant lentivirus vector and its expression in tumor cells.

Wang S, Zeng X, Liu Y, Liang C, Zhang H, Liu C, Du W, Zhang Z.

Oncol Rep. 2012 Jul;28(1):91-8. doi: 10.3892/or.2012.1756. Epub 2012 Apr 3.

PMID:
22484667
3.

[Construction of a lentiviral vector for RNA interference of PRL-3 gene and its stable expression in SW480 cells].

Liu YH, Li JM, Zhou J, Ding YQ.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2008 Apr;28(4):509-12. Chinese.

4.

Lentivirus-mediated RNA interference targeting Bax inhibitor-1 suppresses ex vivo cell proliferation and in vivo tumor growth of nasopharyngeal carcinoma.

Li XY, Lai YK, Zhang JF, Luo HQ, Zhang MH, Zhou KY, Kung HF.

Hum Gene Ther. 2011 Oct;22(10):1201-8. doi: 10.1089/hum.2010.178. Epub 2011 May 5.

PMID:
21545297
5.

[Construction of a CD147 lentiviral expression vector and establishment of its stably transfected A549 cell line].

Yang S, Tang C, Wang S, Song S, Liu X.

Zhongguo Fei Ai Za Zhi. 2012 Dec;15(12):694-700. doi: 10.3779/j.issn.1009-3419.2012.12.03. Chinese.

6.

[Construction and identification of a recombinant lentivirus vector of latent membrane protein 1].

Chen XY, Zhang G, Liu F, Li HL, Fang WY, Jiang QP, Zhao T.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2009 May;29(5):837-40. Chinese.

7.

[Preparation of lentivirus containing human FcγRIIB gene and FcγRIIB expression in HT-1080 cells].

Liu H, Cao X, Yang Z.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2014 Jun;30(6):561-4, 568. Chinese.

PMID:
24909272
8.

[Construction of a lentiviral vector for RNA interference of human CDH22 gene and its gene silencing effect in SW480 cells].

Zhou J, Li JM, Yang FD, Liu YH, Ding YQ.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2008 Apr;28(4):589-92. Chinese.

9.

[Construction of lentiviral vector containing Homo sapiens forkhead box C2 gene and its expression in bone marrow mesenchymal stem cells of rabbits].

You W, Wang K, Duan D, Wang C, Fan L, Liu R.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2013 May;27(5):535-40. Chinese.

PMID:
23879088
10.

[Construction of recombinant lentiviral vector containing shRNA for human neuropilin-1 gene].

Zheng JB, Geng ZM, Chen Q, Wang L.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2012 Nov;28(11):1200-3. Chinese.

PMID:
23127414
11.

[Construction and identification of SPARC shRNA lentiviral vector and its expression in human SKM-1 cells].

Luo J, Ye XW, Jiang W, Zhou HJ, Xiao Q, Yang ZS, Liu L, Wang L.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2012 May;28(5):466-9. Chinese.

PMID:
22558984
12.

Construction and identification of eukaryotic expression vector of human full-length PLCgamma1 gene.

Li XM, Deng F, Zeng WS, Hua L, Lu D, Li M, Wang H, Liu ZY, Luo SQ.

Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao. 2004 Aug;24(8):849-53.

13.

[Construction of rat bdnf gene lentiviral vector and its expression in mesenchymal stem cells].

Huang DY, Zhang ZJ, Chen BL, Wu XL, Wang N, Zhang YD.

Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao. 2007 Mar;23(2):235-40. Chinese.

PMID:
17460894
14.

[Construction and identification of a lentiviral vector of RNA interference containing human Notch-1 gene].

Zhang QQ, Zhang S, Zhu Y, Dong Z, Cao G, Chen W.

Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2014 Jun;32(3):267-72. Chinese.

15.

[Construction of lentiviral vector carrying human OCT4A gene and establishment of leukemic cell line K562 stably expressing OCT4A].

Meng FJ, Cao J, Zhou J, Wu QY, Chen C, Xu KL.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2014 Dec;22(6):1514-20. doi: 10.7534/j.issn.1009-2137.2014.06.003. Chinese.

PMID:
25543466
16.
17.

[Construction and identification of lentiviral vector of siRNA specific for Beclin1 gene].

Wang W, Zhao G, Zhou Y, Fan H, Wu G.

Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi. 2013 Feb;30(1):131-5. Chinese.

PMID:
23488153
18.

[Construction and identification of a eukaryotic expression vector for the small interfering RNA targeting nucleostemin gene].

Zhang GY, Zhao GQ, Yin L, Zhang QX.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2008 Mar;28(3):392-5. Chinese.

19.

[Construction of lentivirus-mediated short hairpin RNA targeting human STAT3 gene].

Dang WQ, Tang H, Cao H, Wang L, Chen TM.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2012 Nov;28(11):1204-7. Chinese.

PMID:
23127415
20.

[Construction and identification of mouse BTLA lentiviral expression vector].

Zeng J, Bao J, Wang H, Zhang H, Zhang J, Wang W, Guan X, Xu J.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2013 Mar;29(3):261-4. Chinese.

PMID:
23643082

Supplemental Content

Support Center