Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 112

1.

Association between C-reactive protein gene +1059 G/C polymorphism and the risk of coronary heart disease: a meta-analysis.

Li CS, Guo BR, Guo Z, Yang J, Zheng HF, Wang AL.

Chin Med J (Engl). 2013;126(24):4780-5.

2.

Association between interleukin-6 gene -174 G/C polymorphism and the risk of coronary heart disease: a meta-analysis of 20 studies including 9619 cases and 10,919 controls.

Yin YW, Hu AM, Sun QQ, Liu HL, Wang Q, Zeng YH, Xu RJ, Hou ZZ, Zhang ZD, Zhang SJ, Zhou MQ.

Gene. 2012 Jul 15;503(1):25-30. doi: 10.1016/j.gene.2012.04.075.

PMID:
22575724
3.
4.

The associations between endothelial lipase 584C/T polymorphism and HDL-C level and coronary heart disease susceptibility: a meta-analysis.

Cai G, Huang Z, Zhang B, Weng W, Shi G.

Lipids Health Dis. 2014 May 22;13:85. doi: 10.1186/1476-511X-13-85.

5.

Influence of interleukin-6 gene -174G>C polymorphism on development of atherosclerosis: a meta-analysis of 50 studies involving 33,514 subjects.

Yin YW, Li JC, Zhang M, Wang JZ, Li BH, Liu Y, Liao SQ, Zhang MJ, Gao CY, Zhang LL.

Gene. 2013 Oct 15;529(1):94-103. doi: 10.1016/j.gene.2013.07.074. Erratum in: Gene. 2014 Jan 25;534(2):456.

PMID:
23954871
6.

IL-6 gene polymorphisms and CAD risk: a meta-analysis.

Yang Y, Zhang F, Skrip L, Lei H, Wang Y, Hu D, Ding R.

Mol Biol Rep. 2013 Mar;40(3):2589-98. doi: 10.1007/s11033-012-2345-x.

PMID:
23242654
7.

Association between ERCC2 Lys751Gln polymorphism and lung cancer risk: a meta-analysis involving 23,370 subjects.

Tan X, Xian L, Chen X, Shi L, Wang Y, Guo J, Liang G, Zhao Z, Chen M.

Twin Res Hum Genet. 2014 Apr;17(2):99-107. doi: 10.1017/thg.2014.4.

PMID:
24556168
8.
9.

Association between tumor necrosis factor-alpha gene -308A/G polymorphism and the risk of acute pancreatitis: a meta-analysis.

Yin YW, Hu AM, Sun QQ, Liu HG, Wang Q, Zeng YH, Xu RJ, Hou ZZ, Zhang SJ.

J Surg Res. 2012 Nov;178(1):409-14. doi: 10.1016/j.jss.2012.02.001.

PMID:
22487393
10.

Association between polymorphisms in the coagulation factor VII gene and coronary heart disease risk in different ethnicities: a meta-analysis.

Mo X, Hao Y, Yang X, Chen S, Lu X, Gu D.

BMC Med Genet. 2011 Aug 12;12:107. doi: 10.1186/1471-2350-12-107.

11.

Tumor necrosis factor-alpha G-308A gene polymorphism and coronary heart disease susceptibility: an updated meta-analysis.

Zhang HF, Xie SL, Wang JF, Chen YX, Wang Y, Huang TC.

Thromb Res. 2011 May;127(5):400-5. doi: 10.1016/j.thromres.2010.12.018. Review.

PMID:
21296384
12.

Association between BRCA1 rs799917 polymorphism and breast cancer risk: A meta-analysis of 19,878 subjects.

Qin TT, Chen T, Zhang Q, Du HN, Shu YQ, Luo K, Zhu LJ.

Biomed Pharmacother. 2014 Sep;68(7):905-10. doi: 10.1016/j.biopha.2014.08.006. Review.

PMID:
25194442
13.

Intercellular adhesion molecule 1 gene K469E polymorphism is associated with coronary heart disease risk: a meta-analysis involving 12 studies.

Ji YN, Wang Q, Zhan P.

Mol Biol Rep. 2012 May;39(5):6043-8. doi: 10.1007/s11033-011-1418-6.

PMID:
22203486
14.

Association between interleukin-1β C (3953/4)T polymorphism and chronic periodontitis: evidence from a meta-analysis.

Deng JS, Qin P, Li XX, Du YH.

Hum Immunol. 2013 Mar;74(3):371-8. doi: 10.1016/j.humimm.2012.11.018.

PMID:
23220433
15.

[The glutamate-cysteine ligase catalytic subunit gene C-129T and modifier subunit gene G-23T polymorphisms and risk for coronary diseases].

Zuo HP, Xu WJ, Luo M, Zhu ZZ, Zhu GS.

Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi. 2007 Jul;35(7):637-40. Chinese.

PMID:
17961430
16.

Association between the GSTP1 codon 105 polymorphism and gastric cancer risk: an updated meta-analysis.

Bao LD, Niu JX, Song H, Wang Y, Ma RL, Ren XH, Wu XL.

Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(8):3687-93.

17.

Quantitative assessment of the effect of ABCA1 R219K polymorphism on the risk of coronary heart disease.

Li Y, Tang K, Zhou K, Wei Z, Zeng Z, He L, Wan C.

Mol Biol Rep. 2012 Feb;39(2):1809-13. doi: 10.1007/s11033-011-0922-z.

PMID:
21643759
18.

The association between CD14 gene C-260T polymorphism and coronary heart disease risk: a meta-analysis.

Pu H, Yin J, Wu Y, Zhang D, Wang Y, Zhou R, Jiang L, Liu Y.

Mol Biol Rep. 2013 Jun;40(6):4001-8. doi: 10.1007/s11033-012-2478-y.

PMID:
23277403
19.

The A640G polymorphism in the NAD(P)H oxidase p22phox gene (CYBA) is associated with risk reduction of coronary heart disease: a meta-analysis.

Liang B, Wei Q, Shen T, Su L, Yan Y, Wu G, Lu J, Gu L.

Clin Biochem. 2014 Apr;47(6):409-16. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2013.12.001.

PMID:
24345348
20.

SELP genetic polymorphisms may contribute to the pathogenesis of coronary heart disease and myocardial infarction: a meta-analysis.

Zhou DH, Wang Y, Hu WN, Wang LJ, Wang Q, Chi M, Jin YZ.

Mol Biol Rep. 2014 May;41(5):3369-80. doi: 10.1007/s11033-014-3199-1. Retraction in: Zhou DH, Wang Y, Hu WN, Wang LJ, Wang Q, Chi M, Jin YZ. Mol Biol Rep. 2015 Oct;42(10):1451.

PMID:
24504449
Items per page

Supplemental Content

Support Center