Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 128

1.

[Genetic diagnosis for a Chinese Han family with hereditary multiple osteochondromas].

Huang XS, Liu JS, Jiang HO, Quan QL, Shen XQ.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2013 Dec;30(6):645-8. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2013.06.002. Chinese.

PMID:
24327138
2.

[Mutation analysis of EXT genes in two pedigrees with hereditary multiple exostoses].

Deng LB, Quan Y, Liu J, Lin Peng SY, Liang DS, Wu LQ.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2013 Dec;30(6):641-4. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2013.06.001. Chinese.

PMID:
24327137
3.

[The EXT2 gene mutation in a family with hereditary multiple exostoses].

Yao F, Wang Y, Liao S, Wang L, Wang T, Kang B.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2010 Feb;27(1):92-5. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2010.01.020. Chinese.

PMID:
20140877
4.

Novel and recurrent mutations in the EXT1 and EXT2 genes in Chinese kindreds with multiple osteochondromas.

Wu Y, Xing X, Xu S, Ma H, Cao L, Wang S, Luo Y.

J Orthop Res. 2013 Sep;31(9):1492-9. doi: 10.1002/jor.22378. Epub 2013 Apr 29.

5.

[Screening for EXT1 and EXT2 gene mutations in a ethnic Han Chinese family from Shanxi with hereditary multiple exostoses].

Zhou YA, Ma YX, Zhang YH, Hao ZQ, Li XJ, Shi YY, Zhang QB, Li PL.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2013 Feb;30(1):95-8. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2013.01.023. Chinese.

PMID:
23450490
6.

Mutation analysis and prenatal diagnosis of EXT1 gene mutations in Chinese patients with multiple osteochondromas.

Zhu HY, Hu YL, Yang Y, Wu X, Zhu RF, Zhu XY, Duan HL, Zhang Y, Zhou JY.

Chin Med J (Engl). 2011 Oct;124(19):3054-7.

PMID:
22040554
7.

[A new EXT2 mutation in a Chinese family with hereditary multiple exostoses].

Zhao WQ, Song SJ, Wei Q, Qiao J.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2009 Jun;26(3):241-4. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2009.03.001. Chinese.

PMID:
19504431
8.

Osteopoikilosis and multiple exostoses caused by novel mutations in LEMD3 and EXT1 genes respectively--coincidence within one family.

Baasanjav S, Jamsheer A, Kolanczyk M, Horn D, Latos T, Hoffmann K, Latos-Bielenska A, Mundlos S.

BMC Med Genet. 2010 Jul 9;11:110. doi: 10.1186/1471-2350-11-110.

9.

A novel mutation in the EXT1 gene identified in a Han Chinese kindred with hereditary multiple exostosis.

Wen W, Zhang Y, Wang Y, Cao L, Wang S, Luo Y.

Genet Test Mol Biomarkers. 2010 Jun;14(3):371-6. doi: 10.1089/gtmb.2009.0165.

PMID:
20578942
10.

Identification of a novel EXT1 mutation in patients with hereditary multiple exostosis by exome sequencing.

Liu H, Wu S, Duan L, Zhu W, Zhang S, Hu X, Jia W, Yang G, Liu C, Li W, Yang L, Guo L, Lin Y, Wang Y, He M, Yang Z, He Y, Cai Z, Wang D.

Oncol Rep. 2015 Feb;33(2):547-52. doi: 10.3892/or.2014.3610. Epub 2014 Nov 21.

11.

[A splicing mutation of EXT1 in a Chinese pedigree with hereditary multiple exostoses].

Wang W, Qiu ZQ, Song HM.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2014 Feb;16(2):174-80. Chinese.

12.

Identification of mutations in EXT1 and EXT2 genes in six Chinese families with multiple osteochondromas.

Xu Y, Kang Q, Zhang Z.

Mol Med Rep. 2017 Oct;16(4):5599-5605. doi: 10.3892/mmr.2017.7252. Epub 2017 Aug 14.

PMID:
28849184
13.

Mutation screening for the EXT1 and EXT2 genes in Chinese patients with multiple osteochondromas.

Kang QL, Xu J, Zhang Z, He JW, Fu WZ, Zhang ZL.

Arch Med Res. 2013 Oct;44(7):542-8. doi: 10.1016/j.arcmed.2013.09.008. Epub 2013 Oct 10.

PMID:
24120389
14.

Mutations in the EXT1 and EXT2 genes in Spanish patients with multiple osteochondromas.

SarriĆ³n P, Sangorrin A, Urreizti R, Delgado A, Artuch R, Martorell L, Armstrong J, Anton J, Torner F, Vilaseca MA, Nevado J, Lapunzina P, Asteggiano CG, Balcells S, Grinberg D.

Sci Rep. 2013;3:1346. doi: 10.1038/srep01346.

15.

[Molecular diagnosis and prenatal diagnosis in a hereditary multiple osteochondromas family].

Tang Y, Zheng DZ, Guo XY, Liao J, Lan FH.

Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2013 Dec 18;45(6):906-9. Chinese.

16.

[A mutation IVS2+1G>A in EXT2 gene causes hereditary multiple exostoses].

Hu ZM, Zheng D, Pan Q, Yang YF, Zhao TL, Liu XP, Wu LQ, Jiang DG, Xia K, Xia JH.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2004 Apr;21(2):97-100. Chinese.

PMID:
15079787
17.

[Novel mutation of Y271H in EXT1 gene causes multiple exostoses].

Li W, Hu ZM, Xie ZG, He HB, Pan Q, Xia K, Xia JH.

Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2007 Aug;32(4):546-50. Chinese.

18.

[Mutation analysis of EXT2 gene in a family with hereditary multiple exostosis].

Li L, Li X, Liu Y, Zheng S, Zhang J, Liu Q, Heng X.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2014 Dec;31(6):743-6. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2014.06.013. Chinese.

PMID:
25449079
19.

Large-scale mutational analysis in the EXT1 and EXT2 genes for Japanese patients with multiple osteochondromas.

Ishimaru D, Gotoh M, Takayama S, Kosaki R, Matsumoto Y, Narimatsu H, Sato T, Kimata K, Akiyama H, Shimizu K, Matsumoto K.

BMC Genet. 2016 Mar 9;17:52. doi: 10.1186/s12863-016-0359-4.

20.

[Identification of a novel EXT1 mutation in a pedigree affected with hereditary multiple exostosis].

Lou G, Yang K, Qin L, Zhang Y, Wang H, Hou Q, He M, Liao S.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2018 Feb 10;35(1):91-95. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2018.01.021. Chinese.

PMID:
29419870

Supplemental Content

Support Center