Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 129

1.

[Cloning and expressing of tissue inhibitor of metalloproteinases I gene fragment and preparation of monoclonal antibodies against the recombinant protein].

Hou J, Zhang J, Guo JX, Cheng L, Zhao J, Liu J, Xu J, Liu AX, Song YJ, Mao PY, Li BA, Mao YL.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2013 Jun;27(3):231-3. Chinese.

PMID:
24319967
2.

[Cloning and expressing of golgi protein73 gene fragment and preparation of monoclonal antibodies against the recombinant protein].

Guo JX, Wei HS, Song YJ, Zhao J, Liu AX, Liu J, Chen L, Xu J, Li BA, Mao YL.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2013 Aug;27(4):301-3. Chinese.

PMID:
24579482
3.

[Preparation and identification of monoclonal antibody against human testis development related gene 1].

Wen J, Jiang X, Tang Y, Yang J, Chen H, Liu Z.

Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2010 Mar;35(3):230-5. doi: 10.3969/j.issn.1672-7347.2010.03.007. Chinese.

4.

[Expression and purification of mucin 16 and preparation and characterization of anti-mucin 16 monoclonal antibody].

Yang Y, Ding YT, Gong HT, Yu ZJ, Li XT.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2012 Sep;28(9):960-3. Chinese.

PMID:
22980662
5.

[Preparation and characterization of monoclonal antibodies specific for FlaA protein of Campylobacter jejuni].

Huang J, Yin Y, Mei D, Zhang G, Pan Z, Liu X, Jiao X.

Wei Sheng Wu Xue Bao. 2010 Aug;50(8):1109-14. Chinese.

PMID:
20931882
6.

[Preparation and characterization of monoclonal antibodies specific for CjaA protein of Campylobacter jejuni].

Huang JL, Yin YX, Hu YQ, Zhang G, Liu XF, Jiao XA.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2011 Nov;27(11):1204-7. Chinese.

PMID:
22078449
7.

[Expression of midkine fusion protein and preparation and application of its monoclonal antibodies].

Zhang QY, Yang M, Wang YM, Xu JJ.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2005 Sep;21(5):605-8. Chinese.

PMID:
16143068
8.

[Cloning, expression, and antibody preparation of nestin with immunohistochemical analysis].

Chen XL, Liu Y, Xiao XL, Zhang J, Lü HX, Zhang PB, Liu JX, Zhao JJ.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2006 Feb;26(2):196-200. Chinese.

9.

[Preparation of monoclonal antibody against phosphinothricin acetyltransferase].

Gao X, Wang Y, Shi S, Li Z, Li X, Xu W, Zhang Z, Lu Y, Zhang J, Li Q, Wang J.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2013 May;29(5):500-3. Chinese.

PMID:
23643270
10.

[Preparation and characterization of monoclonal antibody against N-terminal domain of polycystin 1].

Zhao HD, Mei CL, Li L, Sun TM, Zhang SZ, Wu YM, Song J.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2004 Mar;20(2):186-90. Chinese.

PMID:
15191722
11.

[Preparation antibodies against recombinant bovine IFN-gamma and development of sandwich ELISA for bovine IFN-gamma detection].

Li C, Tan YD, Chen YY, Hu QY, Yan ZG, Qin B, Chao YJ, Chen HC, Guo AZ.

Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao. 2007 Jan;23(1):40-5. Chinese.

PMID:
17366886
12.

[Preparation and characterization of monoclonal antibodies against recombinant human NDPK-A].

Li XL, Wang YF, Xiong S, Zhang MY, Li B, Li JX, Wang H, Zheng ZY, Wang CZ.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2004 Jan;20(1):86-8. Chinese.

PMID:
15182630
13.

[Preparation and characterization of a monoclonal antibody against human c-Kit].

Liu HC, Mao CM, Su XY, Ruan Z, Ding QL, Wang XF, Wang HL, Xi XD.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2009 Jul;25(7):619-22. Chinese.

PMID:
19737481
14.

[Construction and expression of prokaryotic expression vector of GAP-43 and preparation of monoclonal antibody against GAP-43].

Duan XL, Huang WJ, Wang BR, Song JF, Jin WL, Guo X, Ju G.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2003 Sep;19(5):480-2. Chinese.

PMID:
15169663
15.

[Preparation and identification of monoclonal antibodies against recombinant N protein of mouse hepatitis virus].

Zhou J, Zhao L, Hu JH, Gao C.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2012 Aug;28(8):841-3. Chinese.

PMID:
22863592
16.

[Prokaryotic expression, purification of prM of JEV and preparation of monoclonal antibody].

Ning BF, Zhu HM, Zhou XJ, Cao Y, Zhou AG.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2008 Feb;22(1):65-7. Chinese.

PMID:
18414706
17.

[Preparation and characterization of monoclonal antibodies against FlhF protein of Campylobacter jejuni].

Ren F, Wang N, Shang Y, Jiao X, Huang J.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2013 Dec;29(12):1294-8. Chinese.

PMID:
24321074
18.

Expression and purification of the nucleocapsid protein of Schmallenberg virus, and preparation and characterization of a monoclonal antibody against this protein.

Zhang Y, Wu S, Wang J, Wernike K, Lv J, Feng C, Zhang J, Wang C, Deng J, Yuan X, Lin X.

Protein Expr Purif. 2013 Nov;92(1):1-8. doi: 10.1016/j.pep.2013.08.012.

PMID:
23988909
19.

Expression of intracellular domain of epidermal growth factor receptor and generation of its monoclonal antibody.

Lin Y, Liu Z, Jiang J, Jiang Z, Ji Y, Sun B.

Cell Mol Immunol. 2004 Apr;1(2):137-41.

20.

[Preparation and characterization of monoclonal antibodies against metallothionein of freshwater crab (Sinopotamon henanense)].

He Y, Liu J, Wang L.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2014 Aug;30(8):844-7, 855. Chinese.

PMID:
25108438
Items per page

Supplemental Content

Support Center