Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 105

1.

Trends in prevalence of clonorchiasis among patients in Heilongjiang province, Northeast China (2009-2012): implications for monitoring and control.

Han S, Zhang X, Chen R, Wen J, Li Y, Shu J, Ling H, Zhang F.

PLoS One. 2013 Nov 19;8(11):e80173. doi: 10.1371/journal.pone.0080173. eCollection 2013.

2.

A combination of the Kato-Katz methods and ELISA to improve the diagnosis of clonorchiasis in an endemic area, China.

Han S, Zhang X, Wen J, Li Y, Shu J, Ling H, Zhang F.

PLoS One. 2012;7(10):e46977. doi: 10.1371/journal.pone.0046977. Epub 2012 Oct 8.

3.

Overview of human clonorchiasis sinensis in China.

Xue-Ming L, Ying-Dan C, Yi O, Hong-Man Z, Rui L, Weil M.

Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2011 Mar;42(2):248-54.

PMID:
21710843
4.

[Epidemiological characteristics and risk factors of hospital patients with clonorchiasis].

Zhang XL, Chen XB, Zhu JW, Shu J, Han S.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2015 Feb;27(1):53-5, 69. Chinese.

PMID:
26094415
5.

Effect of control strategies on prevalence, incidence and re-infection of clonorchiasis in endemic areas of China.

Choi MH, Park SK, Li Z, Ji Z, Yu G, Feng Z, Xu L, Cho SY, Rim HJ, Lee SH, Hong ST.

PLoS Negl Trop Dis. 2010 Feb 16;4(2):e601. doi: 10.1371/journal.pntd.0000601.

6.

[Epidemiological survey on clonorchiasis sinensis in an endemic area of South Hunan Province].

Duan JH, Tang XY, Wang QZ, Tang Y, Zhang ZS, Li ZX, Liu AH, Wu YJ, Chen WH, Huang QR.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2009 Dec;27(6):467-71. Chinese.

PMID:
20232625
7.

Prevalence and risk factors of clonorchiasis among residents of riverside areas in Muju-gun, Jeollabuk-do, Korea.

Park DS, Na SJ, Cho SH, June KJ, Cho YC, Lee YH.

Korean J Parasitol. 2014 Aug;52(4):391-7. doi: 10.3347/kjp.2014.52.4.391. Epub 2014 Aug 29.

8.

[Current prevalence of Clonorchis sinensis infection in endemic areas of China].

Fang YY, Chen YD, Li XM, Wu J, Zhang QM, Ruan CW.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2008 Apr;26(2):99-103, 109. Chinese.

PMID:
24812810
9.

Increasing prevalence and intensity of foodborne clonorchiasis, Hengxian County, China, 1989-2011.

Qian MB, Chen YD, Yang YC, Lu MF, Jiang ZH, Wei K, Wei SL, Zhou CH, Xu LQ, Zhou XN.

Emerg Infect Dis. 2014 Nov;20(11):1872-5. doi: 10.3201/eid2011.131309.

10.

Risk mapping of clonorchiasis in the People's Republic of China: A systematic review and Bayesian geostatistical analysis.

Lai YS, Zhou XN, Pan ZH, Utzinger J, Vounatsou P.

PLoS Negl Trop Dis. 2017 Mar 2;11(3):e0005239. doi: 10.1371/journal.pntd.0005239. eCollection 2017 Mar.

11.
12.

A review of the control of clonorchiasis sinensis and Taenia solium taeniasis/cysticercosis in China.

Wu W, Qian X, Huang Y, Hong Q.

Parasitol Res. 2012 Nov;111(5):1879-84. doi: 10.1007/s00436-012-3152-y. Epub 2012 Oct 5. Review.

PMID:
23052782
13.

[Epidemiological studies on Clonorchis sinensis infection along the Zhujiang River in Lou village of Shenzhen].

Peng ZQ, Geng YJ, Gao ST, Huang DN, Yu L, Zhang RL.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2007 Jun;28(6):544-6. Chinese.

PMID:
17939380
14.

[An epidemiological study on clonorchiasis sinensis in Hubei Province].

Yang LD, Hu M, Gui AF.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 1994 Jul;28(4):225-7. Chinese.

PMID:
7842884
15.

Prevalence of clonorchiasis in southern endemic areas of Korea in 2006.

Cho SH, Lee KY, Lee BC, Cho PY, Cheun HI, Hong ST, Sohn WM, Kim TS.

Korean J Parasitol. 2008 Sep;46(3):133-7. doi: 10.3347/kjp.2008.46.3.133.

16.

Epidemiologic characteristics of Clonorchiasis sinensis in Guandong Province, China.

Fang YY.

Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1994 Jun;25(2):291-5.

PMID:
7855642
17.

[Four outbreaks of clonorchiasis sinensis in Suibin Farm, Heilongjiang Province].

Wen GZ.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 1987 Sep;21(5):287-8. Chinese. No abstract available.

PMID:
3327666
18.

Epidemiological investigation on Clonorchis sinensis in human population in an area of South China.

Yu SH, Kawanaka M, Li XM, Xu LQ, Lan CG, Rui L.

Jpn J Infect Dis. 2003 Aug;56(4):168-71.

19.

Epidemiological study of clonorchiasis and metagonimiasis along the Geum-gang (River) in Okcheon-gun (county), Korea.

Lee GS, Cho IS, Lee YH, Noh HJ, Shin DW, Lee SG, Lee TY.

Korean J Parasitol. 2002 Mar;40(1):9-16.

20.

[A survey on the epidemiological factors of clonorchiasis in the Pohang industrial belt along the Hyungsan river, Kyongsangbuk-do].

Kim SS, Han MH, Park SG, Lim HS, Hong ST.

Kisaengchunghak Chapchi. 1990 Dec;28(4):213-9. Korean.

Supplemental Content

Support Center