Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 225

1.

[Chemical constituents from stems of Cistanche deserticola cultured in Tarim desert].

Nan ZD, Zhao MB, Jiang Y, Tu PF.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2013 Aug;38(16):2665-70. Chinese.

PMID:
24228584
2.

[Lignans from stems of Cistanche deserticola cultured in Tarim desert].

Nan ZD, Zhao MB, Jiang Y, Tu PF.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2015 Feb;40(3):463-8. Chinese.

PMID:
26084171
3.

Anti-inflammatory iridoids from the stems of Cistanche deserticola cultured in Tarim Desert.

Nan ZD, Zhao MB, Zeng KW, Tian SH, Wang WN, Jiang Y, Tu PF.

Chin J Nat Med. 2016 Jan;14(1):61-5. doi: 10.3724/SP.J.1009.2016.00065.

PMID:
26850348
4.

[Studies on lignan constituents of Clematis parviloba].

Yan LH, Xu LZ, Lin J, Zou ZM, Zhao BH, Yang SL.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2008 Aug;33(15):1839-43. Chinese.

PMID:
19007011
5.

Phenylethanoid glycosides with anti-inflammatory activities from the stems of Cistanche deserticola cultured in Tarim desert.

Nan ZD, Zeng KW, Shi SP, Zhao MB, Jiang Y, Tu PF.

Fitoterapia. 2013 Sep;89:167-74. doi: 10.1016/j.fitote.2013.05.008. Epub 2013 May 15.

PMID:
23685247
6.

Two new phenolic glycosides from the stems of Clematis parviloba.

Yan LH, Xu LZ, Wang ZM, Zhang QW, Yang SL.

Yao Xue Xue Bao. 2010 Dec;45(12):1527-32.

PMID:
21348422
7.

[Studies on chemical constituents of Cistanche tubulosa (Schenk) R. Wight].

Song ZH, Mo SH, Chen Y, Tu PF, Zhao YY, Zheng JH.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2000 Dec;25(12):728-30. Chinese.

PMID:
12525059
8.

[Studies on chemical constituents of cultivated Cistanche salsa].

Yang JH, Hu JP, Rena K, Du NS.

Zhong Yao Cai. 2008 Nov;31(11):1663-5. Chinese.

PMID:
19260275
9.

[Chemical constituents from twigs and leaves of Melodinus hemsleyanus].

Zhang J, Yang TT, Li GQ, Wang WJ, Zhang XQ, Ye WC.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2013 May;38(10):1548-51. Chinese.

PMID:
23947135
10.

[Chemical constituents of Eucommia ulmoides].

Wang SY, Ding LF, Wu XD, Wang HY, Zhao QS, Song LD.

Zhong Yao Cai. 2014 May;37(5):807-11. Chinese.

PMID:
25335288
11.

[Chemical constituents from aqueous extract of Gastrodia elata].

Wang Y, Lin S, Chen M, Jiang B, Guo Q, Zhu C, Wang S, Yang Y, Shi J.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2012 Jun;37(12):1775-81. Chinese.

PMID:
22997823
12.

[Phenolic constituents of Ampelopsis grossedentata from zhangjiajie].

Bai XX, Xia GP, Zhao NX, Dong HL, Shao ZY, Han YM.

Zhong Yao Cai. 2013 Jan;36(1):65-7. Chinese.

PMID:
23750412
13.

[Chemical constituents from whole plants of Carduus acanthoides].

Liu SK, Que S, Cheng W, Zhang QY, Liang H.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2013 Jul;38(14):2334-7. Chinese.

PMID:
24199567
14.

[Chemical constituents from Hydrangea macrophylla].

Wang ZB, Guo JT, Yang CJ, Meng YH, Wang QH, Yang BY, Kuang HX.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2013 Mar;38(5):709-13. Chinese.

PMID:
23724681
15.

[A new lignan from stems of Sargentodoxa cuneata].

Yuan XD, Gao HM, Chen LM, Zhang QW, Wang ZM.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2013 Jul;38(13):2118-24. Chinese.

PMID:
24079238
16.

[Chemical constituents from rhizomes of Iris germanica].

Xie GY, Chen YJ, Wen R, Xu JY, Wu SS, Qin MJ.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2014 Mar;39(5):846-50. Chinese.

PMID:
25204177
17.

[Chemical constituents from stems of Lonicera japonica].

Zhang C, Yin Z, Ye W, Guan Y, Guo L, Zhang J, Shen W.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2009 Dec;34(23):3051-3. Chinese.

PMID:
20222422
18.

[Chemical constituents from Solanum rostratum].

Hao LJ, Wang S, Zhu JJ, Wang ZM, Wei SH.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2014 Jun;39(11):2034-8. Chinese.

PMID:
25272837
19.

[Phenolic and phenylethanoidal glycosides from branch of Fraxinus sieboldiana].

Lin S, Liu M, Wang S, Li S, Yang Y, Shi J.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2010 Apr;35(8):992-6. Chinese.

PMID:
20617678
20.

[Phenolic acid derivatives from Bauhinia glauca subsp. pernervosa].

Zhao QL, Wu ZB, Zheng ZH, Lu XH, Liang H, Cheng W, Zhang QY, Zhao YY.

Yao Xue Xue Bao. 2011 Aug;46(8):946-50. Chinese.

PMID:
22007520

Supplemental Content

Support Center