Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 156

1.

[Polymorphisms of 21 short tandem repeat loci of Salar minority ethnic group in Qinghai Province].

Ma J, Wang YB, Li K, Wang JW.

Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2013 Oct;35(5):535-41. doi: 10.3881/j.issn.1000-503X.2013.05.010. Chinese.

2.

[Polymorphism of 17 short tandem repeat Loci of Tibetan minority ethnic group from Lhasa].

Ma J, Ba HJ, Zhang WJ, Li K.

Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2011 Aug;33(4):397-401. doi: 10.3881/j.issn.1000-503X.2011.04.010. Chinese.

3.

Genetic polymorphism analysis of 15 STR loci in Chinese Hui ethnic group residing in Qinghai province of China.

Deng YJ, Zhu BF, Shen CM, Wang HD, Huang JF, Li YZ, Qin HX, Mu HF, Su J, Wu J, Zhang B, Fan SL.

Mol Biol Rep. 2011 Apr;38(4):2315-22. doi: 10.1007/s11033-010-0364-z. Epub 2010 Nov 13.

PMID:
21076875
4.

[Genetic polymorphism of twelve Y chromosomal short tandem repeat loci in Chinese Hui ethnic group].

Zhu YS, Huo ZH, Yu B, Zhang HB, Wang YJ, Zhao W, Jiao HY, Dang J, Li SB.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2007 Oct;24(5):594-7. Chinese.

PMID:
17922438
5.

Genetic variation of new 21 autosomal short tandem repeat loci in a Chinese Salar ethnic group.

Teng Y, Zhang FX, Shen CM, Wang F, Wang HD, Yan JW, Liu JL.

Mol Biol Rep. 2012 Feb;39(2):1465-70. doi: 10.1007/s11033-011-0883-2. Epub 2011 May 27.

PMID:
21617945
6.

Genetic diversities of 21 non-CODIS autosomal STRs of a Chinese Tibetan ethnic minority group in Lhasa.

Zhu BF, Shen CM, Wang HD, Yang G, Yan JW, Qin HX, Guo JX, Huang JF, Jing H, Liu XS.

Int J Legal Med. 2011 Jul;125(4):581-5. doi: 10.1007/s00414-010-0519-4. Epub 2010 Nov 3.

PMID:
21042917
7.

[Genetic polymorphism of 5 short tandem repeat loci in Hui population in Ningxia area].

Wang YJ, Guo CH, Shu C, Ma LT, Yue Y.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2005 Feb;22(1):102-4. Chinese.

PMID:
15696496
8.

[Genetic polymorphisms of fifteen short tandem repeats in Tujia ethnic group of Hubei province].

Zou J, Zhu Y, Sheng G.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2009 Dec;26(6):701-4. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2009.06.020. Chinese.

PMID:
19953498
9.

[Genetic polymorphism of 6 short tandem repeat loci in Chinese Han population in Shanxi].

Yuan L, Ye J, Jiang CT, Shi MS, Wang T.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2010 Apr;27(2):225-8. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2010.02.024. Chinese.

PMID:
20376811
10.

[The genetic polymorphisms of 6 short tandem repeat loci in native Han population in Jiangxi province].

Sun Y, Xiao L, Wu H, Xiong L, Yu W, Tang Q, Li GL, Fu YY.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2010 Apr;27(2):221-4. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2010.02.023. Chinese.

PMID:
20376810
11.

Allelic polymorphic investigation of 21 autosomal short tandem repeat loci in a Chinese Bai ethnic group.

Shen CM, Wang HD, Liu WJ, Fan SL, Yang G, Qin HX, Xie T, Li SB, Yan JW, Zhu BF.

Leg Med (Tokyo). 2013 Mar;15(2):109-13. doi: 10.1016/j.legalmed.2012.08.012. Epub 2012 Oct 5.

PMID:
23043955
12.

Genetic profile characterization and population study of 21 autosomal STR in Chinese Kazak ethnic minority group.

Yuan JY, Wang XY, Shen CM, Liu WJ, Yan JW, Wang HD, Pu HW, Wang YL, Yang G, Zhang YD, Meng HT, Jing H, Zhu BF.

Electrophoresis. 2014 Feb;35(4):503-10. doi: 10.1002/elps.201300398. Epub 2013 Nov 27.

PMID:
24132724
13.

[Genetic polymorphism of 6 short-tandem repeat loci in Miao minority group of Rongshui county in Guangxi province].

Zhou LN, Xu L, Gong JC, Li SF, Deng QY, Deng XF, Yu HR.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2005 Dec;22(6):709-11. Chinese.

PMID:
16331580
14.

Genetic polymorphism of nine non-CODIS STR loci in Hunan Province-based Chinese Han population.

Guo JJ, Liu Y, Guo YD, Yan J, Chang YF, Cai JF, Lu T, Lagabaiyila Z.

Fa Yi Xue Za Zhi. 2014 Dec;30(6):441-5.

PMID:
25816576
15.

Genetic polymorphisms of 15 STR loci of Chinese Dongxiang and Salar ethnic minority living in Qinghai Province of China.

Deng Y, Zhu B, Yu X, Li Y, Fang J, Xiong X, Mu H, Huang Y, Shi X.

Leg Med (Tokyo). 2007 Jan;9(1):38-42. Epub 2006 Dec 5.

PMID:
17150400
16.

[Polymorphisms of 9 short tandem repeat loci in Chinese subjects of Li nationality in Hainan Province].

Tang Y, Zhao Y, Zhong L, Fu SD.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2009 Jun;29(6):1223-5. Chinese.

17.

Population genetics and forensic efficiency of twenty-one novel microsatellite loci of Chinese Yi ethnic group.

Zhu BF, Pan F, Shen CM, Yan JW, Wang HD, Guo JX, Wang YL, Meng HT, Liu WJ, Zhang YD, Liu R, Jing H, Xu P.

Electrophoresis. 2013 Dec;34(24):3345-51. doi: 10.1002/elps.201300362. Epub 2013 Oct 31.

PMID:
24174224
18.

[Genetic polymorphisms of 10 short tandem repeat loci in Lhasa Tibetans in China].

Yuan L, Shang LP, Liao QX, Gui J, Zhang L.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2013 Dec;30(6):739-41. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2013.06.024. Chinese.

PMID:
24327160
19.

[Genetic polymorphisms of short tandem repeat loci D4S2368, D6S1043, D9S925 from Korean ethnic group of JiLin].

Zhang YJ, Zhang HJ, Sun S, Xuan YH.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2007 Oct;24(5):592-3. Chinese.

PMID:
17922437
20.

[Polymorphisms of six short tandem repeat loci in Zhejiang She ethnic population and Zhejiang Hans of China].

He J, Xu XG, Fu QH, Liu JH, Jin L, Yan LX.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2003 Jun;20(3):250-2. Chinese.

PMID:
12778457

Supplemental Content

Support Center