Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 107

1.

[Association of single nucleotide polymorphism in TGFBR2 gene with Kawasaki disease and coronary artery lesions].

Shi CP, Zhang HY.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2013 Sep;15(9):767-70. Chinese.

2.

Association of miR-146a Gene Polymorphism at loci rs2910164 G/C, rs57095329 A/G, and rs6864584 T/C with Susceptibility to Kawasaki Disease in Chinese Children.

Zha L, Li S, Liu X, Li Z, Jiang J, Huang L, Yang Z.

Pediatr Cardiol. 2019 Mar;40(3):504-512. doi: 10.1007/s00246-018-2002-9. Epub 2018 Oct 5.

PMID:
30291383
3.

Genetic variants of ADAM17 are implicated in the pathological process of Kawasaki disease and secondary coronary artery lesions via the TGF-β/SMAD3 signaling pathway.

Peng Q, Deng Y, Yang X, Leng X, Yang Y, Liu H.

Eur J Pediatr. 2016 May;175(5):705-13. doi: 10.1007/s00431-016-2696-8. Epub 2016 Feb 1.

PMID:
26833052
4.

[Association study of a functional SNP rs28493229 of ITPKC gene and Kawasaki disease in a Chinese population].

Peng Q, Chen CH, Wu Q, Li B, Liao J, Luo CD, Hu XP, Zheng Z, He HL, Zhang Y.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2011 Dec;28(6):644-8. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2011.06.010. Chinese.

PMID:
22161096
5.

Polymorphisms of TGFβ-1 and TGFBR2 in relation to coronary artery disease in a Chinese population.

Yang M, Zhu M, Tang L, Zhu H, Lu Y, Xu B, Jiang J, Chen X.

Clin Biochem. 2016 Aug;49(12):873-8. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2016.05.022. Epub 2016 May 24.

PMID:
27234600
6.

[Single nucleotide polymorphism of FCGR2A gene in Han Chinese children with Kawasaki disease].

Ji YX, Zhang HY, Lin SX.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2013 Mar;15(3):196-200. Chinese.

7.

[Association of FGF23 gene polymorphism with Kawasaki disease and coronary artery lesions].

Geng YN, Zhang HY.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2015 Oct;17(10):1107-11. Chinese.

8.

Transforming growth factor-beta signaling pathway in patients with Kawasaki disease.

Shimizu C, Jain S, Davila S, Hibberd ML, Lin KO, Molkara D, Frazer JR, Sun S, Baker AL, Newburger JW, Rowley AH, Shulman ST, Burgner D, Breunis WB, Kuijpers TW, Wright VJ, Levin M, Eleftherohorinou H, Coin L, Popper SJ, Relman DA, Fury W, Lin C, Mellis S, Tremoulet AH, Burns JC.

Circ Cardiovasc Genet. 2011 Feb;4(1):16-25. doi: 10.1161/CIRCGENETICS.110.940858. Epub 2010 Dec 2. Erratum in: Circ Cardiovasc Genet. 2011 Apr;4(2):e9. Davila, Sonia [removed].

9.

Genetic analysis of MMP gene polymorphisms in patients with Kawasaki disease.

Ikeda K, Ihara K, Yamaguchi K, Muneuchi J, Ohno T, Mizuno Y, Hara T.

Pediatr Res. 2008 Feb;63(2):182-5.

PMID:
18091353
10.

Transforming growth factor beta receptor II polymorphisms are associated with Kawasaki disease.

Choi YM, Shim KS, Yoon KL, Han MY, Cha SH, Kim SK, Jung JH.

Korean J Pediatr. 2012 Jan;55(1):18-23. doi: 10.3345/kjp.2012.55.1.18. Epub 2012 Jan 31.

11.

Association of COL11A2 polymorphism with susceptibility to Kawasaki disease and development of coronary artery lesions.

Sheu JJ, Lin YJ, Chang JS, Wan L, Chen SY, Huang YC, Chan C, Chiu IW, Tsai FJ.

Int J Immunogenet. 2010 Dec;37(6):487-92. doi: 10.1111/j.1744-313X.2010.00952.x.

PMID:
20618517
12.

Lack of association of the vascular endothelial growth factor gene polymorphisms with Kawasaki disease in Taiwanese children.

Huang FY, Chang TY, Chen MR, Lee HC, Chi H, Chiu NC, Hsu CH, Lin SP, Kao HA, Chen WF, Chan HW, Liu HF, Chu CC, Lin M, Lee YJ.

J Clin Immunol. 2008 Jul;28(4):322-8. doi: 10.1007/s10875-008-9185-4. Epub 2008 Feb 23.

PMID:
18297377
13.

[Association between gene polymorphism of CD40 gene and coronary artery lesion in Kawasaki disease].

Cheng SC, Cheng YY, Wu JL.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2014 Oct;16(10):1025-8. Chinese.

14.

Association of vascular endothelial growth factor (VEGF) and VEGF receptor gene polymorphisms with coronary artery lesions of Kawasaki disease.

Kariyazono H, Ohno T, Khajoee V, Ihara K, Kusuhara K, Kinukawa N, Mizuno Y, Hara T.

Pediatr Res. 2004 Dec;56(6):953-9. Epub 2004 Oct 6.

PMID:
15470196
15.

A polymorphism in the promoter of the CD14 gene (CD14/-159) is associated with the development of coronary artery lesions in patients with Kawasaki disease.

Nishimura S, Zaitsu M, Hara M, Yokota G, Watanabe M, Ueda Y, Imayoshi M, Ishii E, Tasaki H, Hamasaki Y.

J Pediatr. 2003 Sep;143(3):357-62.

PMID:
14517520
16.

[Correlation between -31 T/C polymorphisms of 
interleukin-1β gene and Kawasaki disease].

Zou D, Ahmed Mohamed E, Jiang J, Tian L, Chen J, Li Z, Yang Z.

Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2017 Jan 28;42(1):8-12. doi: 10.11817/j.issn.1672-7347.2017.01.002. Chinese.

17.

ITPKC gene SNP rs28493229 and Kawasaki disease in Taiwanese children.

Chi H, Huang FY, Chen MR, Chiu NC, Lee HC, Lin SP, Chen WF, Lin CL, Chan HW, Liu HF, Huang LM, Lee YJ.

Hum Mol Genet. 2010 Mar 15;19(6):1147-51. doi: 10.1093/hmg/ddp586. Epub 2010 Jan 2.

PMID:
20045869
18.

[Association of +45 and +276 polymorphisms in the adiponectin gene with the development of Kawasaki disease].

Huang M, Dong GQ, Xiao F, Su YY, Li MZ.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2018 Jul;20(7):549-553. Chinese.

19.

[Genetic susceptibility in children with incomplete Kawasaki disease].

Jin XQ, Liu P, Zhang QP.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2015 Jul;17(7):663-7. Chinese.

20.

Association of TGFBR2 rs6785358 Polymorphism with Increased Risk of Congenital Ventricular Septal Defect in a Chinese Population.

Li XT, Shen CQ, Zhang R, Shi JK, Li ZH, Liu HY, Sun B, Wang K, Yan LR.

Pediatr Cardiol. 2015 Oct;36(7):1476-82. doi: 10.1007/s00246-015-1189-2. Epub 2015 May 30.

PMID:
26022443

Supplemental Content

Support Center