Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 237

1.

[Clinical and epidemiological characteristics of the 6 confirmed human cases with novel influenza A (H7N9) virus infection in Zhejiang].

Chai CL, Chen EF, Chen ZP, Gong ZY, Lü HK, Cai J, Liu SL, Yu Z, Ding H, Han JK, Wang FJ, Lu YY.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2013 May;34(5):443-5. Chinese.

PMID:
24016431
2.

Epidemiology of the avian influenza A (H7N9) outbreak in Zhejiang Province, China.

Gong Z, Lv H, Ding H, Han J, Sun J, Chai C, Cai J, Yu Z, Chen E.

BMC Infect Dis. 2014 May 8;14:244. doi: 10.1186/1471-2334-14-244.

3.

Epidemiologic characterization of 30 confirmed cases of human infection with avian influenza A(H7N9) virus in Hangzhou, China.

Ding H, Xie L, Sun Z, Kao QJ, Huang RJ, Yang XH, Huang CP, Wen YY, Pan JC, Pu XY, Jin T, Zhou XH, Zheng L, Li J, Wang FJ.

BMC Infect Dis. 2014 Mar 31;14:175. doi: 10.1186/1471-2334-14-175.

4.

Epidemiology of human infections with avian influenza A(H7N9) virus in China.

Li Q, Zhou L, Zhou M, Chen Z, Li F, Wu H, Xiang N, Chen E, Tang F, Wang D, Meng L, Hong Z, Tu W, Cao Y, Li L, Ding F, Liu B, Wang M, Xie R, Gao R, Li X, Bai T, Zou S, He J, Hu J, Xu Y, Chai C, Wang S, Gao Y, Jin L, Zhang Y, Luo H, Yu H, He J, Li Q, Wang X, Gao L, Pang X, Liu G, Yan Y, Yuan H, Shu Y, Yang W, Wang Y, Wu F, Uyeki TM, Feng Z.

N Engl J Med. 2014 Feb 6;370(6):520-32. doi: 10.1056/NEJMoa1304617. Epub 2013 Apr 24.

5.

Effect of closure of live poultry markets on poultry-to-person transmission of avian influenza A H7N9 virus: an ecological study.

Yu H, Wu JT, Cowling BJ, Liao Q, Fang VJ, Zhou S, Wu P, Zhou H, Lau EH, Guo D, Ni MY, Peng Z, Feng L, Jiang H, Luo H, Li Q, Feng Z, Wang Y, Yang W, Leung GM.

Lancet. 2014 Feb 8;383(9916):541-8. doi: 10.1016/S0140-6736(13)61904-2. Epub 2013 Oct 31.

6.

One family cluster of avian influenza A(H7N9) virus infection in Shandong, China.

Liu T, Bi Z, Wang X, Li Z, Ding S, Bi Z, Wang L, Pei Y, Song S, Zhang S, Wang J, Sun D, Pang B, Sun L, Jiang X, Lei J, Yuan Q, Kou Z, Yang B, Shu Y, Yang L, Li X, Lu K, Liu J, Zhang T, Xu A.

BMC Infect Dis. 2014 Feb 21;14:98. doi: 10.1186/1471-2334-14-98.

7.

Influenza H7N9 and H9N2 viruses: coexistence in poultry linked to human H7N9 infection and genome characteristics.

Yu X, Jin T, Cui Y, Pu X, Li J, Xu J, Liu G, Jia H, Liu D, Song S, Yu Y, Xie L, Huang R, Ding H, Kou Y, Zhou Y, Wang Y, Xu X, Yin Y, Wang J, Guo C, Yang X, Hu L, Wu X, Wang H, Liu J, Zhao G, Zhou J, Pan J, Gao GF, Yang R, Wang J.

J Virol. 2014 Mar;88(6):3423-31. doi: 10.1128/JVI.02059-13. Epub 2014 Jan 8.

8.

Environmental connections of novel avian-origin H7N9 influenza virus infection and virus adaptation to the human.

Li J, Yu X, Pu X, Xie L, Sun Y, Xiao H, Wang F, Din H, Wu Y, Liu D, Zhao G, Liu J, Pan J.

Sci China Life Sci. 2013 Jun;56(6):485-92. doi: 10.1007/s11427-013-4491-3. Epub 2013 May 8.

PMID:
23657795
9.

Surveillance of the first case of human avian influenza A (H7N9) virus in Beijing, China.

Song R, Pang X, Yang P, Shu Y, Zhang Y, Wang Q, Chen Z, Liu J, Cheng J, Jiao Y, Jiang R, Lu L, Chen L, Ma J, Li C, Zeng H, Peng X, Huang L, Zheng Y, Deng Y, Li X.

Infection. 2014 Feb;42(1):127-33. doi: 10.1007/s15010-013-0533-9. Epub 2013 Oct 16.

PMID:
24129555
10.

Human infections with the emerging avian influenza A H7N9 virus from wet market poultry: clinical analysis and characterisation of viral genome.

Chen Y, Liang W, Yang S, Wu N, Gao H, Sheng J, Yao H, Wo J, Fang Q, Cui D, Li Y, Yao X, Zhang Y, Wu H, Zheng S, Diao H, Xia S, Zhang Y, Chan KH, Tsoi HW, Teng JL, Song W, Wang P, Lau SY, Zheng M, Chan JF, To KK, Chen H, Li L, Yuen KY.

Lancet. 2013 Jun 1;381(9881):1916-25. doi: 10.1016/S0140-6736(13)60903-4. Epub 2013 Apr 25.

PMID:
23623390
11.

[A report of first fatal case of H10N8 avian influenza virus pneumonia in the world].

Wan J, Zhang J, Tao W, Jiang G, Zhou W, Pan J, Xiong W, Guo H.

Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2014 Feb;26(2):120-2. doi: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2014.02.013. Chinese.

12.

Nosocomial transmission of avian influenza A (H7N9) virus in China: epidemiological investigation.

Fang CF, Ma MJ, Zhan BD, Lai SM, Hu Y, Yang XX, Li J, Cao GP, Zhou JJ, Zhang JM, Wang SQ, Hu XL, Li YJ, Wang XX, Cheng W, Yao HW, Li XL, Yi HM, Xu WD, Jiang JF, Gray GC, Fang LQ, Chen EF, Cao WC.

BMJ. 2015 Nov 19;351:h5765. doi: 10.1136/bmj.h5765.

13.

Isolation and characterization of H7N9 avian influenza A virus from humans with respiratory diseases in Zhejiang, China.

Zhang Y, Mao H, Yan J, Zhang L, Sun Y, Wang X, Chen Y, Lu Y, Chen E, Lv H, Gong L, Li Z, Gao J, Xu C, Feng Y, Ge Q, Xu B, Xu F, Yang Z, Zhao G, Han J, Guus K, Li H, Shu Y, Chen Z, Xia S.

Virus Res. 2014 Aug 30;189:158-64. doi: 10.1016/j.virusres.2014.05.002. Epub 2014 May 24.

PMID:
24867615
14.

[Epidemiological characteristics of human avian influenza A (H7N9) virus infection in China].

Ren R, Zhou L, Xiang N, Liu B, Zhao J, Geng X, Wang Y, Li C, Lyu Y, Yang F, Yang M, Sui H, Huang X, Meng L, Hong Z, Tu W, Cao Y, Li L, Ding F, Wang Z, Wang R, Yao J, Gao Y, Jin L, Zhang Y, Ni D, Li Q, Feng Z.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2014 Dec;35(12):1362-5. Chinese.

PMID:
25623455
15.

Hypothesis on the source, transmission and characteristics of infection of avian influenza A (H7N9) virus--based on analysis of field epidemiological investigation and gene sequence analysis.

Ling F, Chen E, Liu Q, Miao Z, Gong Z.

Zoonoses Public Health. 2015 Feb;62(1):29-37. doi: 10.1111/zph.12110. Epub 2014 Mar 13.

PMID:
24628953
16.

Human infection and environmental contamination with Avian Influenza A (H7N9) Virus in Zhejiang Province, China: risk trend across the three waves of infection.

He F, Chen EF, Li FD, Wang XY, Wang XX, Lin JF.

BMC Public Health. 2015 Sep 21;15:931. doi: 10.1186/s12889-015-2278-0.

17.

Novel avian-origin influenza A (H7N9) in critically ill patients in China*.

Yang Y, Guo F, Zhao W, Gu Q, Huang M, Cao Q, Shi Y, Li J, Chen J, Yan J, Jin Z, Wang X, Deng Y, Sun L, Cai H, Huang J, Zheng Y, Li W, Liu A, Chen B, Zhou M, Qiu H, Slutsky AS.

Crit Care Med. 2015 Feb;43(2):339-45. doi: 10.1097/CCM.0000000000000695.

PMID:
25365721
18.

The first avian influenza A (H7N9) viral infection in humans in Zhejiang Province, China: a death report.

Chen E, Wang F, Lv H, Zhang Y, Ding H, Liu S, Cai J, Xie L, Xu X, Chai C, Mao H, Sun J, Lin J, Yu Z, Li L, Chen Z, Xia S.

Front Med. 2013 Sep;7(3):333-44. doi: 10.1007/s11684-013-0275-1. Epub 2013 Jun 10.

PMID:
23757033
19.

Epidemiological, clinical and viral characteristics of fatal cases of human avian influenza A (H7N9) virus in Zhejiang Province, China.

Liu S, Sun J, Cai J, Miao Z, Lu M, Qin S, Wang X, Lv H, Yu Z, Amer S, Chai C.

J Infect. 2013 Dec;67(6):595-605. doi: 10.1016/j.jinf.2013.08.007. Epub 2013 Aug 16.

PMID:
23958687
20.

Epidemiological link between exposure to poultry and all influenza A(H7N9) confirmed cases in Huzhou city, China, March to May 2013.

Han J, Jin M, Zhang P, Liu J, Wang L, Wen D, Wu X, Liu G, Zou Y, Lv X, Dong X, Shao B, Gu S, Zhou D, Leng Q, Zhang C, Lan K.

Euro Surveill. 2013 May 16;18(20). pii: 20481.

Supplemental Content

Support Center