Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 166

1.

[Chemical constituents from ethyl acetate extract of Artemisia rupestris].

Cui FX, Zhang C, Jiang Y, Tu PF.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2013 Jun;38(11):1757-9. Chinese.

PMID:
24010291
2.

[Studies on chemical constituents of Artemisia rupestris (II)].

Ji TF, Yang JB, Song WX, Wang AG, Su YL, Yuan L.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2007 Jun;32(12):1187-9. Chinese.

PMID:
17802884
3.

[Chemical constituents from Crepis crocea].

Li YY, Peng ZQ, He SL, Ni Y, Hao XL.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2015 Oct;40(19):3800-4. Chinese.

PMID:
26975105
4.

[Chemical constituents of Artemisia lactiflora(II)].

Lin FD, Luo DW, Ye J, Xiao MT.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2014 Jul;39(13):2531-5. Chinese.

PMID:
25276977
5.

[Chemical constituents from Elephantopus tomentosus].

Li Y, Zhang CY, Lin T, Wang GH, Zeng DQ, Guo ZJ, Zou XH, Chen HF.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2013 Jun;38(11):1751-6. Chinese.

PMID:
24010290
6.

[Studies on chemical constituents in herb from Artemisia rupestris].

Song WX, Ji TF, Si YK, Su YL.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2006 Nov;31(21):1790-2. Chinese.

PMID:
17260794
7.

[Studies on non-alkaloid constituents from Ochrosia elliptica].

Liu YP, Wang XC, Li XB, Li KK, Huang LG, Wen CQ, Fu YH.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2015 Apr;40(8):1508-13. Chinese.

PMID:
26281589
8.

[Chemical constituents of Illicium burmanicum].

Wang JP, Guan ZY, Dong CF, Gao L, Luo SD, Wang YF.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2014 Jul;39(13):2526-30. Chinese.

PMID:
25276976
9.

[Chemical constituents of Acorus calamus].

Qiao D, Gan LS, Mo JX, Zhou CX.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2012 Nov;37(22):3430-3. Chinese.

PMID:
23373216
10.

[Chemical constituents from twigs and leaves of Melodinus hemsleyanus].

Zhang J, Yang TT, Li GQ, Wang WJ, Zhang XQ, Ye WC.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2013 May;38(10):1548-51. Chinese.

PMID:
23947135
11.

Chemical constituents from the aerial parts of Artemisia minor.

He ZZ, Yan JF, Song ZJ, Ye F, Liao X, Peng SL, Ding LS.

J Nat Prod. 2009 Jun;72(6):1198-201. doi: 10.1021/np800643n.

PMID:
19476336
12.

[Study on chemical constituents of Inula cappa].

Zheng LH, Hao XJ, Yuan CM, Huang LJ, Zhang JX, Dong F, Fan TY, Wu GH, Chen Y, Ma Y, Fan YM, Gu W.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2015 Feb;40(4):672-8. Chinese.

PMID:
26137689
13.

[Chemical constituents from Pleione yunnanensis].

Wang XJ, Cui BS, Wang C, Li S.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2014 Mar;39(5):851-6. Chinese.

PMID:
25204178
14.

[Study on chemical constituents of the ethyl acetate extract from Blumea aromatica].

Lan MS, Luo C, Tan CH, Chen L, Wei S, Zhu DY.

Zhong Yao Cai. 2012 Feb;35(2):229-31. Chinese.

PMID:
22822668
15.

[Chemical constituents from Laggera pterodonta].

Lu P, Wu JM, Chen LJ, Li W.

Zhong Yao Cai. 2014 May;37(5):816-9. Chinese.

PMID:
25335290
16.

[Chemical constituents of Ardisia punctata].

Ma CF, Luo M, Lin LM, Li C, Wang ZM, Cheng YY.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2012 Nov;37(22):3422-5. Chinese.

PMID:
23373214
17.

[Chemical constituents from leaves of Aglaia testicularis].

Chen FY, Zhao MD.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2013 Oct;38(20):3525-7. Chinese.

PMID:
24490566
18.

[Phenylpropanoids and diphenylethene compounds from roots and rhizomes of Smilax scobinicaulis].

Wang P, Xu J, Wang Q, Feng SX, Chen T, Zhang CL.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2013 May;38(10):1531-5. Chinese.

PMID:
23947131
19.

[Chemical constituents of Centipeda minima].

Cao J, Li G.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2012 Aug;37(15):2301-3. Chinese.

PMID:
23189738
20.

[Trace chemical constituents contained in Trachelospermum jasminoides and structure identification].

Jing L, Yu N, Zhao Y, Li Y.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2012 Jun;37(11):1581-5. Chinese.

PMID:
22993985
Items per page

Supplemental Content

Support Center