Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 139

1.

[Implementation of extraction process trajectory for in-line quality control of danhong injection].

Huang HX, Li WL, Qu HB, Zhao BC, Zhao T.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2013 Jun;38(11):1663-6. Chinese.

PMID:
24010272
2.

[On-line monitoring of extraction process of danhong injection based on near-infrared spectroscopy].

Liu SY, Li WL, Qu HB, Zhao BC, Zhao T.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2013 Jun;38(11):1657-62. Chinese.

PMID:
24010271
3.

Monitoring batch-to-batch reproducibility of liquid-liquid extraction process using in-line near-infrared spectroscopy combined with multivariate analysis.

Xiong H, Gong X, Qu H.

J Pharm Biomed Anal. 2012 Nov;70:178-87. doi: 10.1016/j.jpba.2012.06.028. Epub 2012 Jun 28.

PMID:
22776737
4.

In-line monitoring of alcohol precipitation by near-infrared spectroscopy in conjunction with multivariate batch modeling.

Huang H, Qu H.

Anal Chim Acta. 2011 Nov 30;707(1-2):47-56. doi: 10.1016/j.aca.2011.09.031. Epub 2011 Oct 1.

PMID:
22027118
5.

[Application of ultraviolet spectroscopy for rapid analysis in extraction process of danhong injection].

Yan BJ, Liu SY, Guo ZT, Huang SC, Qu HB.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2013 Jun;38(11):1676-8. Chinese.

PMID:
24010275
6.

[Application of near-infrared spectroscopy technology in quality control of TCM manufacturing process].

Tu Y, Liu J, Zhang J.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2011 Sep;36(17):2433-6. Review. Chinese.

PMID:
22121818
7.

[Feedforward control strategy and its application in quality improvement of ethanol precipitation process of danhong injection].

Yan BJ, Guo ZT, Qu HB, Zhao BC, Zhao T.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2013 Jun;38(11):1667-71. Chinese.

PMID:
24010273
8.

[Application of near-infrared spectroscopy technology in extraction and concentration process of Reduning injection].

Zhang YF, Zuo XY, Bi YA, Wu JX, Wang ZZ, L P, Xiao W.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2014 Aug;39(16):3069-73. Chinese.

PMID:
25509289
9.

[Application potentials of on-line near infrared spectroscopy technology in manufacturing of traditional Chinese medicine].

Hu GL, Lu XY, Cheng K, Liu DQ.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2003 Dec;28(12):1117-9. Review. Chinese.

PMID:
15617487
10.

[In-line monitoring of blending process of Zhongsheng pill powder using miniature near-infrared analyzer].

Jin Y, Yang K, Chen M, Liu X, Chen Y, Long C, Wu Y.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2011 Nov;36(21):2963-6. Chinese.

PMID:
22308684
11.
12.

[Application progress on near infrared spectroscopy in quality control and process monitoring of traditional Chinese medicine].

Li W, Qu H.

Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2017 Jan 25;46(1):80-88. Chinese.

PMID:
28436635
13.

Prospects for multivariate classification of a pharmaceutical intermediate with near-infrared spectroscopy as a process analytical technology (PAT) production control supplement.

Märk J, Andre M, Karner M, Huck CW.

Eur J Pharm Biopharm. 2010 Oct;76(2):320-7. doi: 10.1016/j.ejpb.2010.06.015. Epub 2010 Jun 30.

PMID:
20600883
14.

[Near infrared spectroscopy on-line and real-time monitoring of alcohol precipitation process of reduning injection].

Wang YX, Mi HJ, Zhang CL, Su G, Bi YA, Wang ZZ, Xiao W.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2014 Dec;39(23):4608-14. Chinese.

PMID:
25911810
15.

[Applications and prospects of on-line near infrared spectroscopy technology in manufacturing of Chinese materia medica].

Li Y, Wu ZS, Pan XN, Shi XY, Guo MY, Xu B, Qiao YJ.

Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 2014 Oct;34(10):2632-8. Chinese.

PMID:
25739199
16.

Near infrared and Raman spectroscopy for the in-process monitoring of pharmaceutical production processes.

De Beer T, Burggraeve A, Fonteyne M, Saerens L, Remon JP, Vervaet C.

Int J Pharm. 2011 Sep 30;417(1-2):32-47. doi: 10.1016/j.ijpharm.2010.12.012. Epub 2010 Dec 15. Review.

PMID:
21167266
17.
18.

Monitoring batch-to-batch reproducibility using direct analysis in real time mass spectrometry and multivariate analysis: a case study on precipitation.

Zeng S, Chen T, Wang L, Qu H.

J Pharm Biomed Anal. 2013 Mar 25;76:87-95. doi: 10.1016/j.jpba.2012.12.014. Epub 2012 Dec 20.

PMID:
23298911
19.
20.

[An approach to determine critical process parameters for ethanol precipitation process of danhong injection].

Yan BJ, Guo ZT, Qu HB, Zhao BC, Zhao T.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2013 Jun;38(11):1672-5. Chinese.

PMID:
24010274

Supplemental Content

Support Center