Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 113

1.

[Band depth analysis and partial least square regression based winter wheat biomass estimation using hyperspectral measurements].

Fu YY, Wang JH, Yang GJ, Song XY, Xu XG, Feng HK.

Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 2013 May;33(5):1315-9. Chinese.

PMID:
23905343
2.

[Hyperspectral estimation of leaf water content for winter wheat based on grey relational analysis (GRA)].

Jin XL, Xu XG, Wang JH, Li XC, Wang Y, Tan CW, Zhu XK, Guo WS.

Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 2012 Nov;32(11):3103-6. Chinese.

PMID:
23387188
3.
4.

[Estimation of winter wheat protein content based on new indexes].

Jin XL, Xu XG, Li ZH, Wang Q, Wang Y, Li CJ, Wang JH.

Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 2013 Sep;33(9):2541-5. Chinese.

PMID:
24369668
5.

[Prediction of winter wheat yield based on crop biomass estimation at regional scale].

Ren JQ, Liu XR, Chen ZX, Zhou QB, Tang HJ.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2009 Apr;20(4):872-8. Chinese.

PMID:
19565769
6.

[Inversion of leaf area index during different growth stages in winter wheat].

Zhao J, Huang WJ, Zhang YH, Jing YS.

Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 2013 Sep;33(9):2546-52. Chinese.

PMID:
24369669
7.

[Monitoring winter wheat population dynamics using an active crop sensor].

Wu JH, Yue SC, Hou P, Meng QF, Cui ZL, Li F, Chen XP.

Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 2011 Feb;31(2):535-8. Chinese.

PMID:
21510421
8.

Estimation for sparse vegetation information in desertification region based on Tiangong-1 hyperspectral image.

Wu JJ, Gao ZH, Li ZY, Wang HY, Pang Y, Sun B, Li CL, Li XZ, Zhang JX.

Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 2014 Mar;34(3):751-6.

PMID:
25208406
9.

[Estimation of Winter Wheat Biomass Using Visible Spectral and BP Based Artificial Neural Networks].

Cui RX, Liu YD, Fu JD.

Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 2015 Sep;35(9):2596-601. Chinese.

PMID:
26669174
10.

Estimation of nitrogen vertical distribution by bi-directional canopy reflectance in winter wheat.

Huang W, Yang Q, Pu R, Yang S.

Sensors (Basel). 2014 Oct 28;14(11):20347-59. doi: 10.3390/s141120347.

11.

[Research on universality of least squares support vector machine method for estimating leaf area index of winter wheat].

Xie QY, Huang WJ, Liang D, Peng DL, Huang LS, Song XY, Zhang DY, Yang GJ.

Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 2014 Feb;34(2):489-93. Chinese.

PMID:
24822426
12.

[Estimation of Fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation for Winter Wheat Based on Hyperspectral Characteristic Parameters].

Zhang C, Cai HJ, Li ZJ.

Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 2015 Sep;35(9):2644-9. Chinese.

PMID:
26669183
13.

[Monitoring canopy nitrogen status in winter wheat of growth anaphase with hyperspectral remote sensing].

Tang Q, Li SK, Wang KR, Xie RZ, Chen B, Wang FY, Diao WY, Xiao CH.

Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 2010 Nov;30(11):3061-6. Chinese.

PMID:
21284184
14.

[LAI-based regional winter wheat yield estimation by remote sensing].

Ren JQ, Chen ZX, Zhou QB, Tang HJ.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2010 Nov;21(11):2883-8. Chinese.

PMID:
21361014
15.

[Estimation of optimum normalized difference spectral index for nitrogen accumulation in wheat leaf based on reduced precise sampling method].

Yao X, Liu XJ, Wang W, Tian YC, Cao WX, Zhu Y.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2010 Dec;21(12):3175-82. Chinese.

PMID:
21443006
16.

[Estimating total nitrogen content in wetland vegetation based on measured reflectance spectra].

Liu K, Zhao WJ, Guo XY, Wang YH, Sun YH, Miao Q.

Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 2012 Feb;32(2):465-71. Chinese.

PMID:
22512191
17.

Detection of powdery mildew in two winter wheat plant densities and prediction of grain yield using canopy hyperspectral reflectance.

Cao X, Luo Y, Zhou Y, Fan J, Xu X, West JS, Duan X, Cheng D.

PLoS One. 2015 Mar 27;10(3):e0121462. doi: 10.1371/journal.pone.0121462. eCollection 2015.

18.

[Application of stationary wavelet transformation to winter wheat SPAD hyperspectral monitoring].

Yao FQ, Cai HJ, Sun JW, Qiao W.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2015 Jul;26(7):2139-45. Chinese.

PMID:
26710643
19.

Hyperspectral prediction of leaf area index of winter wheat in irrigated and rainfed fields.

Li G, Wang C, Feng M, Yang W, Li F, Feng R.

PLoS One. 2017 Aug 17;12(8):e0183338. doi: 10.1371/journal.pone.0183338. eCollection 2017.

20.

[Research of Straw Biomass Based on NIR by Wavelength Selection of IPLS-SPA].

Kong QM, Su ZB, Shen WZ, Zhang BF, Wang JB, Ji N, Ge HF.

Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 2015 May;35(5):1233-8. Chinese.

PMID:
26415434

Supplemental Content

Support Center