Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 124

1.

[Effects of applying different kind fertilizers on enzyme activities related to carbon, nitrogen, and phosphorus cycles in reddish paddy soil].

Xu LL, Wang QB, Zhang XY, Sun XM, Dai XQ, Yang FT, Bu JF, Wang HM.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2013 Apr;24(4):909-14. Chinese.

PMID:
23898644
2.

[Effects of different fertilizer species on carbon and nitrogen leaching in a reddish paddy soil].

Liu XY, Zou JD, Xu LL, Zhang XY, Yang FT, Dai XQ, Wang ZQ, Sun XM.

Huan Jing Ke Xue. 2014 Aug;35(8):3083-90. Chinese.

PMID:
25338383
3.

Responses of absolute and specific soil enzyme activities to long term additions of organic and mineral fertilizer.

Zhang X, Dong W, Dai X, Schaeffer S, Yang F, Radosevich M, Xu L, Liu X, Sun X.

Sci Total Environ. 2015 Dec 1;536:59-67. doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.07.043. Epub 2015 Jul 18.

PMID:
26196069
4.

[Effects of different long-term fertilization on the activities of enzymes related to carbon, nitrogen, and phosphorus cycles in a red soil].

Fan MZ, Yin C, Fan FL, Song AL, Wang BR, Li DC, Liang YC.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2015 Mar;26(3):833-8. Chinese.

PMID:
26211066
5.

[Effects of long-term fertilization on reddish paddy soil quality and its evaluation in a typical double-rice cropping region of China].

Nie J, Yang ZP, Zheng SX, Liao YL, Xie J, Xiang YW.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2010 Jun;21(6):1453-60. Chinese.

PMID:
20873620
6.

[Effect of Long-term Fertilizer Application on the Stability of Organic Carbon in Particle Size Fractions of a Paddy Soil in Zhejiang Province, China].

Mao XL, Lu KP, Sun T, Zhang XK, He LZ, Wang HL.

Huan Jing Ke Xue. 2015 May;36(5):1827-35. Chinese.

PMID:
26314136
7.

[Evolvement characteristics and coupling relationship of soil organic carbon and total nitrogen in subtropical paddy field ecosystem under different fertilization practices].

Liu C, Tang GY, Tong CL, Xia HA, Jiang P, Lin YH.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2008 Jul;19(7):1489-93. Chinese.

PMID:
18839908
8.

Effect of different fertilizer application on the soil fertility of paddy soils in red soil region of southern China.

Dong W, Zhang X, Wang H, Dai X, Sun X, Qiu W, Yang F.

PLoS One. 2012;7(9):e44504. doi: 10.1371/journal.pone.0044504. Epub 2012 Sep 28.

9.

[Change characteristics of rice yield and soil organic matter and nitrogen contents under various long-term fertilization regimes].

Huang J, Gao JS, Zhang YZ, Qin DZ, Xu MG.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2013 Jul;24(7):1889-94. Chinese.

PMID:
24175518
10.

[Effects of long-term manure and crop residues incorporation on yield and phosphorus saturation in a paddy soil].

Yan X, Wang DJ, Zhang G, Ran J, Zheng JC.

Huan Jing Ke Xue. 2013 Aug;34(8):3205-10. Chinese.

PMID:
24191569
11.

Carbon sequestration efficiency of organic amendments in a long-term experiment on a vertisol in Huang-Huai-Hai Plain, China.

Hua K, Wang D, Guo X, Guo Z.

PLoS One. 2014 Sep 29;9(9):e108594. doi: 10.1371/journal.pone.0108594. eCollection 2014.

12.

[Effects of long-term fertilization on soil organic carbon pool and carbon sequestration under double rice cropping].

Sun YT, Liao YL, Zheng SX, Nie J, Lu YH, Xie J.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2013 Mar;24(3):732-40. Chinese.

PMID:
23755488
13.

[Effects of long-term fertilization on paddy soils organic nitrogen, microbial biomass, and microbial functional diversity].

Hao XH, Hu RG, Wu JS, Tang SR, Luo XQ.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2010 Jun;21(6):1477-84. Chinese.

PMID:
20873623
14.

[Influences of long-term application of organic and inorganic fertilizers on the composition and abundance of nirS-type denitrifiers in black soil].

Yin C, Fan FL, Li ZJ, Song AL, Zhu P, Peng C, Liang YC.

Huan Jing Ke Xue. 2012 Nov;33(11):3967-75. Chinese.

PMID:
23323433
15.

[Effects of nitrogen application and winter green manure on soil active organic carbon and the soil carbon pool management index].

Yang BJ, Huang GQ, Lan Y, Chen HJ, Wang SB.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2014 Oct;25(10):2907-13. Chinese.

PMID:
25796899
16.

[Effects of long-term fertilization on soil particulate organic carbon and nitrogen in a wheat-maize cropping system].

Gong W, Yan XY, Cai ZC, Wang JY, Hu TX, Gong YB, Ran H.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2008 Nov;19(11):2375-81. Chinese.

PMID:
19238835
17.

[Effects of different fertilizer application on soil active organic carbon].

Zhang R, Zhang GL, Ji YY, Li G, Chang H, Yang DL.

Huan Jing Ke Xue. 2013 Jan;34(1):277-82. Chinese.

PMID:
23487951
18.

Effects of different organic manures on the biochemical and microbial characteristics of albic paddy soil in a short-term experiment.

Zhang Q, Zhou W, Liang G, Wang X, Sun J, He P, Li L.

PLoS One. 2015 Apr 16;10(4):e0124096. doi: 10.1371/journal.pone.0124096. eCollection 2015.

19.

Long-term effect of manure and fertilizer on soil organic carbon pools in dryland farming in northwest China.

Liu E, Yan C, Mei X, Zhang Y, Fan T.

PLoS One. 2013;8(2):e56536. doi: 10.1371/journal.pone.0056536. Epub 2013 Feb 20.

20.

[Effects of long-term fertilization on microbial biomass carbon and nitrogen and on carbon source utilization of microbes in a red soil].

Sun FX, Zhang WH, Xu MG, Zhang WJ, Li ZQ, Zhang JY.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2010 Nov;21(11):2792-8. Chinese.

PMID:
21361001

Supplemental Content

Support Center