Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 88

1.

Phytochemicals and biological studies of plants in genus Hedysarum.

Dong Y, Tang D, Zhang N, Li Y, Zhang C, Li L, Li M.

Chem Cent J. 2013 Jul 18;7(1):124. doi: 10.1186/1752-153X-7-124.

2.

The genus Litsea in traditional Chinese medicine: an ethnomedical, phytochemical and pharmacological review.

Kong DG, Zhao Y, Li GH, Chen BJ, Wang XN, Zhou HL, Lou HX, Ren DM, Shen T.

J Ethnopharmacol. 2015 Apr 22;164:256-64. doi: 10.1016/j.jep.2015.02.020. Epub 2015 Feb 16. Review.

PMID:
25698244
3.

The medicinal uses of the genus Mahonia in traditional Chinese medicine: An ethnopharmacological, phytochemical and pharmacological review.

He JM, Mu Q.

J Ethnopharmacol. 2015 Dec 4;175:668-83. doi: 10.1016/j.jep.2015.09.013. Epub 2015 Sep 24. Review.

PMID:
26387740
4.

Medicinal uses, phytochemistry and pharmacology of the genus Dictamnus (Rutaceae).

Lv M, Xu P, Tian Y, Liang J, Gao Y, Xu F, Zhang Z, Sun J.

J Ethnopharmacol. 2015 Aug 2;171:247-63. doi: 10.1016/j.jep.2015.05.053. Epub 2015 Jun 9. Review.

PMID:
26068434
5.

[Chemical constituents of Hedysarum polybotrys Hand.-Mazz].

Yang, Liu J, Wang F, Cui S, Yue C.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 1992 Oct;17(10):615-6, 640. Chinese.

PMID:
1294180
6.

[Studies on chemical constituents in the root of Hedysarum polybotrys].

Hai LQ, Liang H, Zhao YY, Du NS.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2002 Nov;27(11):843-5. Chinese.

PMID:
12776590
7.

[Studies on chemical constituents of Hedysarum polybotrys].

Hai LQ, Zhang QY, Liang H, Zhao YY, Du NS.

Yao Xue Xue Bao. 2003 Aug;38(8):592-5. Chinese.

PMID:
14628449
8.

[Chemical constituents from the roots of Hedysarum polybotrys].

Zheng S, Wu T, Wang Z.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2011 Sep;36(17):2350-2. Chinese.

PMID:
22121801
9.

The genus Carpesium: a review of its ethnopharmacology, phytochemistry and pharmacology.

Zhang JP, Wang GW, Tian XH, Yang YX, Liu QX, Chen LP, Li HL, Zhang WD.

J Ethnopharmacol. 2015 Apr 2;163:173-91. doi: 10.1016/j.jep.2015.01.027. Epub 2015 Jan 30. Review.

PMID:
25639815
10.

[Studies on isolation, purification and structure of polysaccharide RHG from Hedysarum polybotrys Hand.-Mazz].

Liu FM, Li ZX, Meng YF, Chen YZ.

Yao Xue Xue Bao. 1997 Aug;32(8):603-6. Chinese.

PMID:
11596310
11.

[Studies on chemical constituents from root of Hedysarum polybotrys].

Hai LQ, Zhang QY, Zhao YY, Liang H, Du NS.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2004 May;29(5):432-4. Chinese.

PMID:
15706896
12.

Ethnobotany, phytochemistry, and pharmacology of the genus Litsea: An update.

Wang YS, Wen ZQ, Li BT, Zhang HB, Yang JH.

J Ethnopharmacol. 2016 Apr 2;181:66-107. doi: 10.1016/j.jep.2016.01.032. Epub 2016 Jan 23. Review.

PMID:
26812679
13.

Gleditsia species: An ethnomedical, phytochemical and pharmacological review.

Zhang JP, Tian XH, Yang YX, Liu QX, Wang Q, Chen LP, Li HL, Zhang WD.

J Ethnopharmacol. 2016 Feb 3;178:155-71. doi: 10.1016/j.jep.2015.11.044. Epub 2015 Nov 28. Review.

PMID:
26643065
14.

The genus Desmodium (Fabaceae)-traditional uses in Chinese medicine, phytochemistry and pharmacology.

Ma X, Zheng C, Hu C, Rahman K, Qin L.

J Ethnopharmacol. 2011 Nov 18;138(2):314-32. doi: 10.1016/j.jep.2011.09.053. Epub 2011 Oct 17. Review.

PMID:
22004895
15.

[Comparison between Astragalus membranaceus var. mongholicus and Hedysarum polybotrys based on ITS sequences and metabolomics].

Jiao ML, Li ZY, Zhang FS, Qin XM.

Yao Xue Xue Bao. 2015 Dec;50(12):1625-31. Chinese.

PMID:
27169287
16.

Saussurea involucrata: A review of the botany, phytochemistry and ethnopharmacology of a rare traditional herbal medicine.

Chik WI, Zhu L, Fan LL, Yi T, Zhu GY, Gou XJ, Tang YN, Xu J, Yeung WP, Zhao ZZ, Yu ZL, Chen HB.

J Ethnopharmacol. 2015 Aug 22;172:44-60. doi: 10.1016/j.jep.2015.06.033. Epub 2015 Jun 23. Review.

PMID:
26113182
17.

A review of the medicinal uses, phytochemistry and pharmacology of the genus Sapium.

Al Muqarrabun LM, Ahmat N, Aris SR.

J Ethnopharmacol. 2014 Aug 8;155(1):9-20. doi: 10.1016/j.jep.2014.05.028. Epub 2014 May 28. Review.

PMID:
24877849
18.

Medicinal plants from the genus Acalypha (Euphorbiaceae)--a review of their ethnopharmacology and phytochemistry.

Seebaluck R, Gurib-Fakim A, Mahomoodally F.

J Ethnopharmacol. 2015 Jan 15;159:137-57. doi: 10.1016/j.jep.2014.10.040. Epub 2014 Oct 30. Review.

PMID:
25446604
19.

The treatment of rheumatoid arthritis using Chinese medicinal plants: From pharmacology to potential molecular mechanisms.

Lü S, Wang Q, Li G, Sun S, Guo Y, Kuang H.

J Ethnopharmacol. 2015 Dec 24;176:177-206. doi: 10.1016/j.jep.2015.10.010. Epub 2015 Oct 22. Review.

PMID:
26471289
20.

Medicinal uses, phytochemistry and pharmacology of the genus Uncaria.

Zhang Q, Zhao JJ, Xu J, Feng F, Qu W.

J Ethnopharmacol. 2015 Sep 15;173:48-80. doi: 10.1016/j.jep.2015.06.011. Epub 2015 Jun 17. Review.

PMID:
26091967

Supplemental Content

Support Center