Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 145

1.

Comparison of genomic and amino acid sequences of eight Japanese encephalitis virus isolates from bats.

Liu S, Li X, Chen Z, Chen Y, Zhang Q, Liao Y, Zhou J, Ke X, Ma L, Xiao J, Wu Y, Chen Z, Zhou J, Zheng X, Li J, Chen Q.

Arch Virol. 2013 Dec;158(12):2543-52. doi: 10.1007/s00705-013-1777-5. Epub 2013 Jul 9.

PMID:
23836395
2.

Identification and isolation of Genotype-I Japanese encephalitis virus from encephalitis patients.

Wang L, Fu S, Zhang H, Ye X, Yu D, Deng Z, Yuan J, Zhai Y, Li M, Lv Z, Chen W, Jiang H, Gao X, Cao Y, Wang H, Tang Q, Liang G.

Virol J. 2010 Nov 26;7:345. doi: 10.1186/1743-422X-7-345.

3.

Genomic analysis of a newly isolated of Japanese encephalitis virus strain, CQ11-66, from a pediatric patient in China.

Xu LJ, Liu R, Ye S, Ling H, Zhu CM.

Virol J. 2013 Apr 1;10:101. doi: 10.1186/1743-422X-10-101.

4.

Molecular epidemiological analysis of Japanese encephalitis virus in China.

Wang HY, Takasaki T, Fu SH, Sun XH, Zhang HL, Wang ZX, Hao ZY, Zhang JK, Tang Q, Kotaki A, Tajima S, Liang XF, Yang WZ, Kurane I, Liang GD.

J Gen Virol. 2007 Mar;88(Pt 3):885-94.

PMID:
17325361
5.

Molecular phylogenetic and positive selection analysis of Japanese encephalitis virus strains isolated from pigs in China.

Liu WJ, Zhu M, Pei JJ, Dong XY, Liu W, Zhao MQ, Wang JY, Gou HC, Luo YW, Chen JD.

Virus Res. 2013 Dec 26;178(2):547-52. doi: 10.1016/j.virusres.2013.09.002. Epub 2013 Sep 14.

PMID:
24045128
6.

Genetic diversity of Japanese encephalitis virus isolates obtained from the Indonesian archipelago between 1974 and 1987.

Schuh AJ, Guzman H, Tesh RB, Barrett AD.

Vector Borne Zoonotic Dis. 2013 Jul;13(7):479-88. doi: 10.1089/vbz.2011.0870. Epub 2013 Apr 16.

7.

Molecular epidemiology of Japanese encephalitis in northern Vietnam, 1964-2011: genotype replacement.

Do LP, Bui TM, Hasebe F, Morita K, Phan NT.

Virol J. 2015 Apr 1;12:51. doi: 10.1186/s12985-015-0278-4.

8.

Molecular characterization of the full-length genome of the Japanese encephalitis viral strain K87P39.

Yun SI, Kim SY, Choi WY, Nam JH, Ju YR, Park KY, Cho HW, Lee YM.

Virus Res. 2003 Oct;96(1-2):129-40.

PMID:
12951273
9.

[Molecular characteristics of the genome of G I of Japanese encephalitis virus isolated from the specimen collected from viral encephalitis case for the first time].

Li J, Fu SH, Wang LH, Gao XY, Wang HY, Ye XF, Zhao SY, Liu CT, Zhu WY, Wang L, Liang GD.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2012 Apr;26(2):84-6. Chinese.

PMID:
23002539
10.

[Complete genome sequence analysis of Japanese encephalitis virus newly isolated in China].

Xie RH, Zhu HP, Fu SH, Cheng YK, Xu F, Yao PP, Yang ZN, Zhou XL, Zhu ZY.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2009 Aug;23(4):245-7. Chinese.

PMID:
20108763
11.

[Japanese encephalitis virus with genotype I is predominant in Sichuan Province].

Zhang JK, Lin SH, Zhou XY, Chen DL, Fu SH, Liu XC, Yuan W, Cao YO, Wang HY, Li W, Hu M, Liang GD.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2012 Aug;26(4):241-5. Chinese.

PMID:
23189833
12.

[Molecular characterization of full-length genome of Japanese encephalitis virus isolated in Liaoning Province in 2008].

Cao YX, Fu SH, Wang HY, Pan XL, Zhang JB, Liang GD.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2009 Aug;23(4):248-50. Chinese.

PMID:
20108764
13.

Southernmost Asia is the source of Japanese encephalitis virus (genotype 1) diversity from which the viruses disperse and evolve throughout Asia.

Gao X, Liu H, Wang H, Fu S, Guo Z, Liang G.

PLoS Negl Trop Dis. 2013 Sep 19;7(9):e2459. doi: 10.1371/journal.pntd.0002459. eCollection 2013.

14.

[Molecular characterization of Japanese encephalitis virus isolated from Gansu province in 2008].

Li MH, Fu SH, Feng Y, Gao XY, Zhai YG, Yu DS, Li GT, Jia YX, Liang GD.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2009 Aug;23(4):251-3. Chinese.

PMID:
20108765
15.

Japanese encephalitis virus in mosquitoes and swine in Yunnan province, China 2009-2010.

Liu H, Lu HJ, Liu ZJ, Jing J, Ren JQ, Liu YY, Lu F, Jin NY.

Vector Borne Zoonotic Dis. 2013 Jan;13(1):41-9. doi: 10.1089/vbz.2012.1016. Epub 2012 Nov 30.

16.

[Molecular characterization of full-length genome of Japanese encephalitis virus (SD08-10) newly isolated in Shandong province].

Gao XY, Wang HY, Wang HY, Fu SH, Liu GF, Li Y, Li MH, Xu AQ, Liang GD.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2009 Aug;23(4):242-4. Chinese.

PMID:
20108762
17.

Short report: genetic heterogeneity of Japanese encephalitis virus assessed via analysis of the full-length genome sequence of a Korean isolate.

Nam JH, Chae SL, Won SY, Kim EJ, Yoon KS, Kim BI, Jeong YS, Cho HW.

Am J Trop Med Hyg. 2001 Oct;65(4):388-92.

PMID:
11693889
18.

[Genotype 1 JEV was isolated again from Liaoning Province, China, 2007].

Meng WS, Li MH, Wang HY, Zhang JB, Gao Y, Ding J, Fu SH, Zhai YG, Chen Z, Gou JQ, Zhao YJ, Liang GD.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2008 Apr;22(2):91-4. Chinese.

PMID:
18574524
19.

[Analysis of sequence and genotype of E gene of the newly isolated Japanese encephalitis virus strains in Wuhan, Hubei Province].

Zhu ZR, Tian JH, Chen BH, Peng JS, Wu TP, Hu Q.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2011 Aug;25(4):258-61. Chinese.

PMID:
22097600
20.

Phylogeographic analysis of Japanese encephalitis virus in India (1956-2012).

Cherian SS, Walimbe AM.

Arch Virol. 2015 Dec;160(12):3097-104. doi: 10.1007/s00705-015-2599-4. Epub 2015 Sep 11.

PMID:
26362532

Supplemental Content

Support Center