Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 202

1.

Association of genetic polymorphisms in matrix metalloproteinase-9 and coronary artery disease in the Chinese Han population: a case-control study.

Wu HD, Bai X, Chen DM, Cao HY, Qin L.

Genet Test Mol Biomarkers. 2013 Sep;17(9):707-12. doi: 10.1089/gtmb.2013.0109.

2.

Functional polymorphisms of matrix metallopeptidase-9 and risk of coronary artery disease in a Chinese population.

Zhi H, Wang H, Ren L, Shi Z, Peng H, Cui L, Ma G, Ye X, Feng Y, Shen C, Zhai X, Zhang C, Zen K, Liu N.

Mol Biol Rep. 2010 Jan;37(1):13-20. doi: 10.1007/s11033-009-9482-x.

PMID:
19283512
3.

Variations in matrix metalloproteinase-1, -3, and -9 genes and the risk of acute coronary syndrome and coronary artery disease in the Chinese Han population.

Xu X, Wang L, Xu C, Zhang P, Yong F, Liu H, Wang J, Shi Y.

Coron Artery Dis. 2013 Jun;24(4):259-65. doi: 10.1097/MCA.0b013e32835ea3af.

PMID:
23377317
4.

Two single nucleotide polymorphisms in ALOX15 are associated with risk of coronary artery disease in a Chinese Han population.

Zhang K, Wang YY, Liu QJ, Wang H, Liu FF, Ma ZY, Gong YQ, Li L.

Heart Vessels. 2010 Sep;25(5):368-73. doi: 10.1007/s00380-009-1223-5.

PMID:
20676957
5.

Association of polymorphisms in the RAGE gene with serum CRP levels and coronary artery disease in the Chinese Han population.

Gao J, Shao Y, Lai W, Ren H, Xu D.

J Hum Genet. 2010 Oct;55(10):668-75. doi: 10.1038/jhg.2010.85.

PMID:
20668462
6.

Genetic polymorphism of matrix metalloproteinase-1 and coronary artery disease susceptibility: a case-control study in a Han Chinese population.

Qintao C, Yan L, Changhong D, Xiaoliang G, Xiaochen L.

Genet Test Mol Biomarkers. 2014 Dec;18(12):826-31. doi: 10.1089/gtmb.2014.0222.

PMID:
25372932
7.

The association of cholesterol absorption gene Numb polymorphism with Coronary Artery Disease among Han Chinese and Uighur Chinese in Xinjiang, China.

Abudoukelimu M, Fu ZY, Maimaiti A, Ma YT, Abudu M, Zhu Q, Adi D, Yang YN, Li XM, Xie X, Liu F, Chen BD.

Lipids Health Dis. 2015 Sep 29;14:120. doi: 10.1186/s12944-015-0102-6.

8.

[Association between single nucleotide polymorphisms of matrix metalloproteinase-3 gene and the severity of coronary atherosclerosis in patients with coronary artery disease].

Wu NQ, Song L, Hua YH, Lu XF, Ye J, Li JX, Gu DF, Yang YJ.

Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi. 2008 Jun;36(6):501-5. Chinese.

PMID:
19100060
9.

[Association of von Willebrand factor gene polymorphisms with coronary artery disease among ethnic southern Han Chinese].

Wang Y, Jin H, Huang S, Dai Z.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2016 Apr;33(2):235-9. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2016.02.024. Chinese.

PMID:
27060324
10.
11.

The association of interleukin-16 gene polymorphisms with susceptibility of coronary artery disease.

Huang H, Zeng Z, Zhang L, Liu R, Li X, Qiang O, Zhang Q, Chen Y.

Clin Biochem. 2013 Feb;46(3):241-4. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2012.11.009.

PMID:
23195133
12.

Association of Egr3 genetic polymorphisms and coronary artery disease in the Uygur and Han of China.

Li X, Ma YT, Xie X, Yang YN, Ma X, Zheng YY, Pan S, Liu F, Chen BD.

Lipids Health Dis. 2014 May 21;13:84. doi: 10.1186/1476-511X-13-84.

13.

Association of connexin 37 gene polymorphisms with risk of coronary artery disease in northern Han Chinese.

Han Y, Xi S, Zhang X, Yan C, Yang Y, Kang J.

Cardiology. 2008;110(4):260-5.

PMID:
18073482
14.

MMP-9 gene polymorphisms (rs3918242, rs3918254 and rs4810482) and the risk of psoriasis vulgaris: No evidence for associations in a Chinese Han population.

Liang J, Zhao T, Yang J, Li W, Zhang F, Zhang S, Huang Z, Lin R, Zhang X.

Immunol Lett. 2015 Dec;168(2):343-8. doi: 10.1016/j.imlet.2015.11.003.

PMID:
26554609
15.
16.

Lack of an association between matrix metalloproteinase polymorphisms and coronary heart disease in a Han Chinese population.

Wang CM, Ye HD, Li YR, Hong QX, Tang LL, Zhou AN, Xu MQ, Duan SW.

Genet Mol Res. 2015 Oct 9;14(4):12254-61. doi: 10.4238/2015.October.9.14.

17.

[Association of C1019T polymorphism in the connexin 37 gene and coronary artery disease in Chinese Han population].

Han YL, Xi SY, Zhang XL, Yan CH, Yang Y, Kang J.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2007 Jan 9;87(2):100-4. Chinese.

PMID:
17418016
18.

Genetic variation, gene-expression and circulating levels of matrix metalloproteinase-9 in patients with stable coronary artery disease.

Opstad TB, Pettersen AA, Weiss TW, Akra S, Øvstebø R, Arnesen H, Seljeflot I.

Clin Chim Acta. 2012 Jan 18;413(1-2):113-20. doi: 10.1016/j.cca.2011.09.004.

PMID:
21963461
19.

IL-16 rs11556218 gene polymorphism is associated with coronary artery disease in the Chinese Han population.

Chen Y, Huang H, Liu S, Pan LA, Zhou B, Zhang L, Zeng Z.

Clin Biochem. 2011 Sep;44(13):1041-4. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2011.06.010.

PMID:
21703255
20.

Association of matrix metalloproteinase-9 C1562T polymorphism and coronary artery disease: a meta-analysis.

Wang X, Shi LZ.

J Zhejiang Univ Sci B. 2014 Mar;15(3):256-63. doi: 10.1631/jzus.B1300088. Review.

Items per page

Supplemental Content

Support Center