Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 96

1.

[Human umbilical cord mesenchymal stem cells reduce the sensitivity of HL-60 cells to cytarabine].

Cui JJ, Chi Y, Du WJ, Yang SG, Li X, Chen F, Ma FX, Lu SH, Han ZC.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2013 Jun;21(3):760-4. doi: 10.7534/j.issn.1009-2137.2013.03.043. Chinese.

PMID:
23815936
2.

[Effect of Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells on Etoposide-induced Nalm-6 Cell Apoptosis].

Wang JL, Li D, Li X, Zhou PP, Ju XL.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2016 Feb;24(1):178-83. doi: 10.7534/j.issn.1009-2137.2016.01.034. Chinese.

PMID:
26913417
3.

[Effects of interferon-γ on biological characteristics and immunomodulatory property of human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells].

Rong LJ, Chi Y, Yang SG, Chen DD, Chen F, Xu SX, Zhang DL, Ma FX, Lu SH, Han ZC.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2012 Apr;20(2):421-6. Chinese.

PMID:
22541112
4.

Human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells inhibit proliferation but maintain survival of Jurkat leukemia cells in vitro by activating Notch signaling.

Yuan Y, Chen D, Chen X, Shao H, Huang S.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2014 Apr;34(4):441-7.

PMID:
24752084
5.

[IL-1β promotes the hematopoietic support of human umbilical cord mesenchymal stem cells].

Ji YR, Yang ZX, Li LN, Han ZB, Chi Y, Han ZC.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2013 Aug;21(4):1005-9. doi: 10.7534/j.issn.1009-2137.2013.04.037. Chinese.

PMID:
23998602
6.

[SOX9 enhanced chondrogenic differentiation potential of human umbilical cord mesenchymal stem cells through cellular aggregation].

Xu Y, Chen L, Shi Y, Gu Y, Zou J, Huang C, Tang TS.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2012 Aug 7;92(29):2050-4. Chinese.

PMID:
23253807
7.

[Influence of MicroRNA-382 on Biological Properties of Human Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stem Cells].

Cui JJ, Chi Y, Yang X, Shen YY, Wang Z, Zhang SD, Zhang LN, Liu L, Lu SH, Han MZ, Feng SZ.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2016 Jun;24(3):852-7. doi: 10.7534/j.issn.1009-2137.2016.03.040. Chinese.

PMID:
27342522
8.

Therapeutic Effects of CUR-Activated Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells on 1-Methyl-4-phenylpyridine-Induced Parkinson's Disease Cell Model.

Jinfeng L, Yunliang W, Xinshan L, Yutong W, Shanshan W, Peng X, Xiaopeng Y, Zhixiu X, Qingshan L, Honglei Y, Xia C, Hongwei W, Bingzhen C.

Biomed Res Int. 2016;2016:9140541. doi: 10.1155/2016/9140541. Epub 2016 May 31.

PMID:
27340670
9.

[Effects of Leukemia Inhibitory Factor Combined with Basic Fibroblast Growth Factor on Self-maintenance and Self-renewal of Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells In Vitro].

Hu WL, Wu PP, Yin CC, Shi JM, Yin M.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2016 Feb;24(1):184-90. doi: 10.7534/j.issn.1009-2137.2016.01.035. Chinese.

PMID:
26913418
10.

[Effect of TGF-β1 on proliferation and extracellular matrix and gene expressions of hUC-MSC].

Zhao J, Li D, Shi Q, Wang DK, Ju XL.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2011 Dec;19(6):1466-71. Chinese.

PMID:
22169305
11.

[Supportive effects of conditioned culture media of human umbilical cord mesenchymal stem cells on hematopoiesis in vitro].

Li LN, Han ZB, Wang YW, Luo WF, Ji YR, Yang ZX, Feng L, Qi RB, Li YQ, Han ZC.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2012 Aug;20(4):975-80. Chinese.

PMID:
22931667
12.

[Effect of Human Umbilical Cord-derived Mesenchymal Stem Cells on Proliferation and Differentiation of Leukemia Cells].

Ma XH, Xu X, Zou CY, Zhao Y, Wang ZJ, Wang HY, Wang YF, Hu ZB.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2016 Dec;24(6):1710-1715. doi: 10.7534/j.issn.1009-2137.2016.06.017. Chinese.

PMID:
28024481
13.

[Palmitate induces apoptosis and endoplasmic reticulum stress in human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells].

Lu J, Dong HY, Lin LJ, Wang QH, Huang LH, Tan JM.

Sheng Li Xue Bao. 2013 Dec 25;65(6):600-6. Chinese.

PMID:
24343717
14.

Human umbilical cord-derived MSC culture: the replacement of animal sera with human cord blood plasma.

Ding Y, Yang H, Feng JB, Qiu Y, Li DS, Zeng Y.

In Vitro Cell Dev Biol Anim. 2013 Dec;49(10):771-7. doi: 10.1007/s11626-013-9663-8. Epub 2013 Sep 17.

PMID:
24043577
15.

Neuroprotective effects of human umbilical cord-derived mesenchymal stromal cells combined with nimodipine against radiation-induced brain injury through inhibition of apoptosis.

Wang GH, Liu Y, Wu XB, Lu Y, Liu J, Qin YR, Li T, Duan HF.

Cytotherapy. 2016 Jan;18(1):53-64. doi: 10.1016/j.jcyt.2015.10.006.

PMID:
26719199
16.

[Serum-free culture of umbilical cord mesenchymal stem cells].

Zhou P, Li D, Chen GH, Wang Y.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2013 Oct;21(5):1256-60. doi: 10.7534/j.issn.1009-2137.2013.05.034. Chinese.

PMID:
24156445
17.

[Influence of mesenchymal stem cells on proliferation of HL-60].

Yin WJ, Liu XP, Huang YZ, Yang PD.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2012 Feb;20(1):62-5. Chinese.

PMID:
22391166
18.

Toxoplasma gondii induces autophagy and apoptosis in human umbilical cord mesenchymal stem cells via downregulation of Mcl-1.

Chu JQ, Jing KP, Gao X, Li P, Huang R, Niu YR, Yan SQ, Kong JC, Yu CY, Shi G, Fan YM, Lee YH, Zhou Y, Quan JH.

Cell Cycle. 2017 Mar 4;16(5):477-486. doi: 10.1080/15384101.2017.1281484. Epub 2017 Jan 23.

PMID:
28112581
19.

[Mechanism of umbilical cord mesenchymal stem cells in the up-regulation of regulatory T cells by transforming growth factor β1 in systemic lupus erythematosus].

Lu L, Wang DD, Li X, Zeng XF, Sun LY.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2013 Apr 2;93(13):980-3. Chinese.

PMID:
23886259
20.

[Enhancement of all-trans retinoic acid induced HL-60 leukemia cell differentiation by human umbilical cord mesenchymal stem cells].

Wu H, Ma FX, Li JP, Yang SG, Jia HR, Lu SH, Ren Q, Zhao QJ, Xing W, Zhang L, Han ZC.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2010 Aug;18(4):877-81. Chinese.

PMID:
20723292

Supplemental Content

Support Center