Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 109

1.

[Ecological risk evaluation of heavy metals of the typical dredged mud in Shanghai].

Tang QL, Cheng JP, Gao HM, Yao L, Jiang ZY, Wu Y, Xie CS, Liang H, Wang H, Pi SS, Yu ZY.

Huan Jing Ke Xue. 2013 Apr;34(4):1340-4. Chinese.

PMID:
23798111
2.

[Regional distribution and ecological risk evaluation of heavy metals in surface sediments from coastal wetlands of the Yellow River Delta].

Liu ZJ, Li PY, Zhang XL, Li P, Zhu LH.

Huan Jing Ke Xue. 2012 Apr;33(4):1182-8. Chinese.

PMID:
22720563
3.

[Spatial distribution and ecological risk assessment of heavy metals in the estuaries surface sediments from the Haihe River Basin].

Lü SC, Zhang H, Shan BQ, Li LQ.

Huan Jing Ke Xue. 2013 Nov;34(11):4204-10. Chinese.

PMID:
24455925
4.

[Distribution and potential ecological risk assessment of heavy metals in surface sediments of Hongze Lake].

Yu H, Zhang WB, Yu JP.

Huan Jing Ke Xue. 2011 Feb;32(2):437-44. Chinese.

PMID:
21528565
5.

[Pollution characteristics and ecological risk assessment of heavy metals in the surface sediments of the Yangtze River].

Wang L, Wang YP, Xu CX, An ZY.

Huan Jing Ke Xue. 2012 Aug;33(8):2599-606. Chinese.

PMID:
23213879
6.

[Speciation and Risk Assessment of Heavy Metals in Surface Sediments from the Heavily Polluted Area of Xiaoqing River].

Huang Y, Li YX, Gao FW, Xu MM, Sun B, Wang N, Yang J.

Huan Jing Ke Xue. 2015 Jun;36(6):2046-53. Chinese.

PMID:
26387306
7.

[Speciation and Risk Characteristics of Heavy Metals in the Sediments of the Yangtze Estuary].

Yin S, Feng CH, Li YY, Yin LF, Shen ZY.

Huan Jing Ke Xue. 2016 Mar 15;37(3):917-24. Chinese.

PMID:
27337882
8.

[Heavy metals in the surface sediment of the dumping ground outside Jiaozhou Bay and their potential ecological risk].

Cao CH, Zhang NX, Wu FC, Sun B, Ren RZ, Sun X, Lin S, Zhang SP.

Huan Jing Ke Xue. 2011 May;32(5):1315-20. Chinese.

PMID:
21780585
9.

[Calculation of environmental dredging depth of heavy sediments in Zhushan Bay of Taihu Lake metal polluted].

Jiang X, Wang WW, Wang SH, Jin XC.

Huan Jing Ke Xue. 2012 Apr;33(4):1189-97. Chinese.

PMID:
22720564
10.

[Evaluation of the heavy metals contamination and its potential ecological risk of the sediments in Beijiang River's upper and middle reaches].

Xu ZC, Yang XY, Wen Y, Chen GH, Fang JD.

Huan Jing Ke Xue. 2009 Nov;30(11):3262-8. Chinese.

PMID:
20063738
11.

[Sources, pollution statue and potential ecological risk of heavy metals in surface sediments of Aibi Lake, Northwest China].

Zhang ZY, Abuduwaili J, Jiang FQ.

Huan Jing Ke Xue. 2015 Feb;36(2):490-6. Chinese.

PMID:
26031074
12.

[Ecological risk assessment of heavy metals in surface sediments in the southern and central Haihe River Basin].

Wang RL, Cheng X, Sun RH.

Huan Jing Ke Xue. 2014 Oct;35(10):3740-7. Chinese.

PMID:
25693377
13.

[Spatial Distribution and Potential Ecological Risk Assessment of Heavy Metals in Soils and Sediments in Shunde Waterway, Southern China].

Cai YM, Chen WP, Peng C, Wang TY, Xiao RB.

Huan Jing Ke Xue. 2016 May 15;37(5):1763-70. Chinese.

PMID:
27506029
14.

Assessment of heavy metals in sediments from a typical catchment of the Yangtze River, China.

Wang Y, Yang Z, Shen Z, Tang Z, Niu J, Gao F.

Environ Monit Assess. 2011 Jan;172(1-4):407-17. doi: 10.1007/s10661-010-1343-5. Epub 2010 Feb 6.

PMID:
20140499
15.

[Impact of coastal exploitation on the heavy metal contents in the sediment of Bohai Bay].

Qin YW, Zheng BH, Li XB, Zhang L, Shi Y, Cao W.

Huan Jing Ke Xue. 2012 Jul;33(7):2359-67. Chinese.

PMID:
23002614
16.

[Residues and potential ecological risk assessment of metal in sediments from lower reaches and estuary of Pearl River].

Xie WP, Wang SB, Zhu XP, Chen KC, Pan DB, Hong XY, Yin Y.

Huan Jing Ke Xue. 2012 Jun;33(6):1808-15. Chinese.

PMID:
22946159
17.
18.
19.

[Distribution patterns and pollution assessments of heavy metals in the Spartina alterniflora salt-marsh wetland of Rudong, Jiangsu province].

Zhang LH, Du YF, Wang DD, Gao S, Gao WH.

Huan Jing Ke Xue. 2014 Jun;35(6):2401-10. Chinese.

PMID:
25158523
20.

[Distribution patterns of heavy metals in surface sediments of the Quanzhou Bay and environmental quality assessment].

Li YH, Chen J, Huang CB, Wang AJ, Li DY.

Huan Jing Ke Xue. 2010 Apr;31(4):931-8. Chinese.

PMID:
20527173

Supplemental Content

Support Center