Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 95

1.

[Control strategy and practice of soil-transmitted parasitic diseases in Shandong Province].

Liu X, Miao F, Deng XL, Chen XX, Zhao HL, Wan GQ, Fu ZY, Zhang DB, Wang YB, Zhang BG, Bo XQ, Kong XL.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Feb;25(1):76-9. Review. Chinese.

PMID:
23687821
2.

[Effect of comprehensive control in demonstration plots of parasitic diseases in Guizhou Province].

Ai-Ya Z, An-Mei L, Guang-Chu L, Jian-Jun X, Liang-Xian S.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Oct;23(5):515-7. Chinese.

PMID:
22263498
3.

[Study on a new prevention and control model on soil-borne parasitic diseases in rural areas of China].

Li XM, Chen YD, Xu LQ, Zhou CH, Ou-Yang Y, Lin R, Yang FF, Zhang XJ, Wang G, Liu T, Wang J.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Dec;23(6):719-21. Chinese.

PMID:
22379839
4.

[Effect of comprehensive prevention and control of soil-transmitted nematodiasis in Runzhou District of Zhenjiang City].

Xia A, Tao HY, Zhao YM, Jiang J, Wang J, Mei J.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Dec;26(6):665-8. Chinese.

PMID:
25856896
5.

[Cost-benefit analysis of comprehensive parasitic disease control project in Rongxian County, Guangxi Zhuang autonomous region].

Yi-Chao Y, Xue-Ming L, Keng-Ling H, Hong-Bo X, Xiao-Ling W, Qin-Hua W, Shu-Lin L, Fang-Qi O, Wei-Wei Z.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Oct;23(5):566-8. Chinese.

PMID:
22263513
6.

[Evaluation on intervention measures of comprehensive control for parasitic diseases in demonstration plot of Xiangyun County].

Wen-Juan L, Shao-Rong C, Yan-Hong L, Wen F, Chun-Rong K, Li-Bo W.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Oct;23(5):524-8. Chinese.

PMID:
22263501
7.

[A national survey on current status of the important parasitic diseases in human population].

Coordinating Office of the National Survey on the Important Human Parasitic Diseases.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2005 Oct 30;23(5 Suppl):332-40. Chinese.

PMID:
16562464
8.

[Evaluation of integrated control measures for soil-transmitted nematodiasis in Jinhu County, Jiangsu Province].

Sun DK, Zhang CP, Chen DZ, Li SM, Li Q, Wang QF.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Feb;26(1):69-71. Chinese.

PMID:
24800572
9.

[Epidemic situation and control of soil-transmitted nematodiasis in Jiangsu Province].

Cao HJ, Jin XL, Xu XZ, Shen MX, Jiang WC.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Feb;23(1):95-8. Chinese.

PMID:
22164389
10.

[Effect of comprehensive control on parasitic diseases in demonstration plot of Hainan Province].

Xi-Min H, Shan-Qing W, Shao-Xiong L, Jie-Min H, Bi-Yao L, Qiang-Ding H, Chong-Jin T, Hong-Sheng Q, Jiani L, Dong-Yan C.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Oct;23(5):563-5. Chinese.

PMID:
22263512
11.

[Investigation on prevalence of soil-transmitted nematode infections and influencing factors for children in southwest areas of China].

Wang XB, Wang GF, Zhang LX, Luo RF, Tian HC, Tang LN, Wang JJ, Medina A, Wise P, Rozelle S.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Jun;24(3):268-73, 293. Chinese.

PMID:
23012947
12.

[Experiences of comprehensive control of parasitic diseases in demonstration plot of Xiangyun County, Yunnan Province].

Li-Bo W, Yan-Hong L, Wen-Juan L, Du ZW, Jiang JY.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Oct;23(5):494, 500. Chinese.

PMID:
22263493
13.

[Epidemiological analysis of malaria prevalence in Shandong Province in 2014].

Xu Y, Kong XL, Zhao CL, Bu XQ, Zhang BG, Wang YB.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2016 Feb;28(1):30-3. Chinese.

PMID:
27356401
14.

[Soil-transmitted nematode infection of children and its influencing factors in poverty-stricken areas in two provinces of southwest China].

Wang XB, Zhang LX, Wang GF, Luo RF, Alexis M, Scott R.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Jun;26(3):279-83. Chinese.

PMID:
25345153
15.

[Survey on the current status of important human parasitic infections in Fujian province].

Cheng YZ, Xu LS, Chen BJ, Li LS, Zhang RY, Lin CX, Lin JX, Li YS, Li YR, Fang YY, Lin KQ, Zheng GB.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2005 Oct 30;23(5):283-7. Chinese.

PMID:
16562479
16.

Major trends in human parasitic diseases in China.

Li T, He S, Zhao H, Zhao G, Zhu XQ.

Trends Parasitol. 2010 May;26(5):264-70. doi: 10.1016/j.pt.2010.02.007. Epub 2010 Apr 17. Review.

PMID:
20400374
17.

Control of soil-transmitted helminthiasis in Yunnan province, People's Republic of China: experiences and lessons from a 5-year multi-intervention trial.

Steinmann P, Yap P, Utzinger J, Du ZW, Jiang JY, Chen R, Wu FW, Chen JX, Zhou H, Zhou XN.

Acta Trop. 2015 Jan;141(Pt B):271-80. doi: 10.1016/j.actatropica.2014.10.001. Epub 2014 Oct 13.

PMID:
25308524
18.

[Prevalent trend of the infection of soil-transmitted nematodes in Fujian Province].

Li LS, Chen BJ, Zhang RY, Cheng YZ, Lin CX, Lin KQ, Li YR, Fang YY, Zheng GB, Jiang DW.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2012 Apr 30;30(2):95-9. Chinese.

PMID:
22908806
19.

[Evaluation on effectiveness of comprehensive control model for soil-transmitted nematodiasis].

Hong-Chun T, Meng T, Hong X, Han-Gang L, Xiao-Ke Z, Chang-Hua L, De-Fu Z, Zhong-Jiu T, Ming-Hui L, Cheng-Yu W, Yi-Zhu R.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Oct;23(5):518-23. Chinese.

PMID:
22263499
20.

[Survey of intestinal parasitic infections and related knowledge and behavior of residents in Jiaodong area of Shandong Province].

Wang YB, Xu Y, Kong XL, Zhang BG, Bu XQ, Zhao CL, Zhang DB, Miao F, Chen XX, Wan GQ, Huang BC.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Aug;26(4):376-81. Chinese.

PMID:
25434133

Supplemental Content

Support Center