Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 102

1.

Genetic screening for mutations in the chip gene in intracranial aneurysm patients of Chinese Han nationality.

Su L, Zhang Y, Zhang CY, Zhang AL, Mei XL, Zhao ZJ, Han JG, Zhao LJ.

Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(3):1687-9.

3.

The interleukin-6 gene -572G>C promoter polymorphism is related to intracranial aneurysms in Chinese Han nationality.

Sun H, Zhang D, Zhao J.

Neurosci Lett. 2008 Jul 25;440(1):1-3. doi: 10.1016/j.neulet.2008.04.077.

PMID:
18487018
4.

[Correlation of COL3A1 gene with type III collagen stability in intracranial aneurysm].

Hua T, Zhang D, Zhao YL, Wang S, Zhao JZ.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2008 Feb 19;88(7):445-8. Chinese.

PMID:
18642782
5.

Association of Kallikrein gene polymorphisms with sporadic intracranial aneurysms in the Chinese population.

Suo M, Lin Y, Yu H, Song W, Sun K, Song Y, Zhang Y, Zhang C, Zhu Y, Pang Q, Hui R, Chen J.

J Neurosurg. 2014 Jun;120(6):1397-401. doi: 10.3171/2013.11.JNS131036.

PMID:
24405067
7.
8.

[Effects of ICAM-1 gene K469E, K56M polymorphisms on plasma sICAM-1 expression levels in Chinese Yugur, Tibetan and Han nationalities].

Wang MY, Bai DC, Zhu P, Fu Y, Bu DF, Zhang Y.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2012 Oct;20(5):1205-11. Chinese.

PMID:
23114149
9.

[Association study of Trp2 allele polymorphism with degenerative disc disease in a Chinese Han nationality].

Song HF, Wu ZH, Fei Q, Yan JZ, Liu Z, Zhang JG, Li SG, Qiu GX.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2010 Jan 19;90(3):148-52. Chinese.

PMID:
20356546
10.

Association of -394C>G and -420C>G polymorphisms in the RETN gene with T2DM and CHD and a new potential SNP might be exist in exon 3 of RETN gene in Chinese.

Chi S, Lan C, Zhang S, Liu H, Wang X, Chen Y, Chen X, Chen S, Zhang W.

Mol Cell Biochem. 2009 Oct;330(1-2):31-8. doi: 10.1007/s11010-009-0097-2.

PMID:
19381781
11.

[Association of osteopontin gene polymorphism with lupus nephritis in Chinese Han population].

Xu AP, Liang YY, L├╝ J, Li JG, Wang Z.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2007 Sep;27(9):1348-51. Chinese.

12.
13.

Intracranial aneurysm risk factor genes: relationship with intracranial aneurysm risk in a Chinese Han population.

Zhang LT, Wei FJ, Zhao Y, Zhang Z, Dong WT, Jin ZN, Gao F, Gao NN, Cai XW, Li NX, Wei W, Xiao FS, Yue SY, Zhang JN, Yang SY, Li WD, Yang XY.

Genet Mol Res. 2015 Jun 18;14(2):6865-78. doi: 10.4238/2015.June.18.30.

14.

The association between toll-like receptor 4 polymorphisms and diabetic retinopathy in Chinese patients with type 2 diabetes.

Xu Y, Jiang Z, Huang J, Meng Q, Coh P, Tao L.

Br J Ophthalmol. 2015 Sep;99(9):1301-5. doi: 10.1136/bjophthalmol-2015-306677.

PMID:
25947554
15.

[Association of single nucleotide polymorphisms of MD-1 gene with asthma in adults of Han Nationality in Southern China].

Tan JY, Luo YL, Huang X, Shao JL, Lin L, Yang XX.

Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2011 Feb;34(2):104-8. Chinese.

PMID:
21426727
16.

Polymorphisms of IL23R and Fuchs' syndrome in a Chinese Han population.

Zhou H, Jiang Z, Yang P, Hou S, Li F, Shu Q, Chen Y, Chen F.

Mol Vis. 2010 Dec 5;16:2585-9.

17.

Association of the ARL15 rs6450176 SNP and serum lipid levels in the Jing and Han populations.

Sun JQ, Yin RX, Shi GY, Shen SW, Chen X, Bin Y, Huang F, Wang W, Lin WX, Pan SL.

Int J Clin Exp Pathol. 2015 Oct 1;8(10):12977-94.

18.

 Investigation of single nucleotide polymorphisms in phosphodiesterase 4D gene in Mongol and Han patients with ischemic stroke in Inner Mongolia.

Shi JP, Chen WD, Zhou JQ, Xue MM, Xue F, Li HZ, Xu ZP.

Genet Mol Res. 2015 Aug 28;14(3):10281-7. doi: 10.4238/2015.August.28.13.

19.

IL-17F but not IL-17A gene polymorphism confers risk to multiple sclerosis in a Chinese Han population.

Wang S, Zhai H, Su Y, Wang Y.

J Neurol Sci. 2014 Jul 15;342(1-2):133-6. doi: 10.1016/j.jns.2014.05.004.

PMID:
24857622
20.
Items per page

Supplemental Content

Support Center