Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 103

1.

[Research of the whole grain-soybean compound package to regulate the cholesterol metabolism by SREBP-2, LDLR and visfatin].

Liu W, Zhai C, Zhang X, Zhang H, Jiang M, Zhou S, Liu Y, Zhao N, Zhao J.

Wei Sheng Yan Jiu. 2013 Mar;42(2):196-202. Chinese.

PMID:
23654093
2.

[Effect of grain-bean package, grain-bean package dietary fiber and single whole grain dietary fiber on dyslipidemia rats].

Liu Y, Zhai C, Sun G, Zhang H, Jiang M, Zhang H, Guo J, Lan X.

Wei Sheng Yan Jiu. 2014 May;43(3):372-7. Chinese.

PMID:
24964612
3.

[Intervention of Huayu Qutan Recipe on liver SREBP-2 signal pathway of hyperlipidemia rats of pi deficiency syndrome].

Leng X, Jia LQ, Yang GL, Wang JY, Zhu ML, Wang Y, Xu Y.

Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2015 Mar;35(3):320-6. Chinese.

PMID:
25951638
4.

[Effect of compound whole grain-soybean on oxidative stress].

Zhou S, Zhai C, Jiang M, Zhang H, Zhang H, Han S, Liu W, Liu Y.

Wei Sheng Yan Jiu. 2013 Jan;42(1):1-5, 9. Chinese.

PMID:
23596698
5.

[Effects of Huanglian Jiedu Decoction on blood lipid metabolism and its related gene expressions in rats with hyperlipidemia].

Jin J, Zhang Y, Hu WX, Zhang ZY, Xu NN, Zhou QL.

Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao. 2010 Mar;8(3):275-9. Chinese.

6.

[Effects of Chinese wild rice on lipid metabolism and lipotoxicity in rats fed with high fat/cholesterol diet].

Zhang H, Han S, Cao P, Zhai C.

Wei Sheng Yan Jiu. 2013 Mar;42(2):190-5. Chinese.

PMID:
23654092
8.

Onion peel extract increases hepatic low-density lipoprotein receptor and ATP-binding cassette transporter A1 messenger RNA expressions in Sprague-Dawley rats fed a high-fat diet.

Lee SM, Moon J, Do HJ, Chung JH, Lee KH, Cha YJ, Shin MJ.

Nutr Res. 2012 Mar;32(3):210-7. doi: 10.1016/j.nutres.2012.01.004.

PMID:
22464808
9.

Effect of high-fat diet on cholesterol metabolism in rats and its association with Na⁺/K⁺-ATPase/Src/pERK signaling pathway.

Wang L, Xu F, Zhang XJ, Jin RM, Li X.

J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci. 2015 Aug;35(4):490-4. doi: 10.1007/s11596-015-1458-6. Epub 2015 Jul 31.

PMID:
26223915
10.

Visfatin is associated with lipid metabolic abnormalities in Lyon hypertensive rats.

Wang P, Bai C, Xu QY, Xu TY, Su DF, Sassard J, Miao CY.

Clin Exp Pharmacol Physiol. 2010 Sep;37(9):894-9. doi: 10.1111/j.1440-1681.2010.05402.x. Epub 2010 Apr 26.

PMID:
20456420
11.

[The influence of soybean isoflavone on expression of low density lipoprotein receptor (LDLR) mRNA in ovariectomied rats].

Ge XZ, Tian PF, Lin Q, Huo Q.

Zhong Yao Cai. 2006 Apr;29(4):349-51. Chinese.

PMID:
16913490
12.

Mechanism study of chitosan on lipid metabolism in hyperlipidemic rats.

Xu G, Huang X, Qiu L, Wu J, Hu Y.

Asia Pac J Clin Nutr. 2007;16 Suppl 1:313-7.

13.

[Effects of compound coarse grain on the disordered lipid metabolism in rats].

Chen H, Zhai C, Chen X, Zhou W.

Wei Sheng Yan Jiu. 2007 May;36(3):314-6. Chinese.

PMID:
17712949
14.

[Influences of compound whole grain on oxidative stress to hyperlipidemia population].

Chi J, Zhang Q, Zhai CK, Zhang H, Han SF, Liu YQ, Zhou SY.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2012 Feb;46(2):143-7. Chinese.

PMID:
22490197
15.

Cooked rice prevents hyperlipidemia in hamsters fed a high-fat/cholesterol diet by the regulation of the expression of hepatic genes involved in lipid metabolism.

Choi WH, Gwon SY, Ahn J, Jung CH, Ha TY.

Nutr Res. 2013 Jul;33(7):572-9. doi: 10.1016/j.nutres.2013.04.006. Epub 2013 May 21.

PMID:
23827132
16.

[Inflammation enhances the accumulation of lipid in ApoE/SRA/CD36 KO mice liver].

Yan F, Huang AL, Xu ZE, Ruan XZ, Chen YX.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2010 May;18(5):366-70. doi: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2010.05.013. Chinese.

PMID:
20510003
17.
19.

[Intervention of coarse cereals on lipid metabolism in rats].

Guo Y, Zhai C, Wang Y, Zhang Q, Ding Z, Jin X.

Wei Sheng Yan Jiu. 2010 Mar;39(2):205-8. Chinese.

PMID:
20459037
20.

[Effect of compound coarse grain food on insulin resistance and expression of PPARgamma in rat].

Ding Z, Wang X, Zhai C, Jin X, Zhang Q, Guo Y.

Wei Sheng Yan Jiu. 2010 Jan;39(1):29-31, 35. Chinese.

PMID:
20364582

Supplemental Content

Support Center