Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 269

1.

Complete mitochondrial DNA genome of Pseudobagrus truncatus (Siluriformes: Bagridae).

Liang HW, Meng Y, Li Z, Zhang Y, Zou GW.

Mitochondrial DNA. 2014 Jun;25(3):179-80. doi: 10.3109/19401736.2013.792065. Epub 2013 Apr 30.

PMID:
23631362
2.

Complete mitochondrial DNA genome of Pseudobagrus brevicaudatus (Siluriformes: Bagridae).

Liang HW, Meng Y, Li Z, Zhang Y, Zou GW.

Mitochondrial DNA. 2014 Jun;25(3):169-70. doi: 10.3109/19401736.2013.792060. Epub 2013 May 8.

PMID:
23656291
3.

Complete mitochondrial DNA genome of Pseudobagrus medianalis (Siluriformes: Bagridae).

Liang HW, Li Z, Zou GW, Shi MY.

Mitochondrial DNA A DNA Mapp Seq Anal. 2016;27(1):587-8. doi: 10.3109/19401736.2014.908357. Epub 2014 Apr 14.

PMID:
24724973
4.

The complete mitochondrial genome of Pseudobagrus emarginatus (Siluriformes: Bagridae).

Shao K, Yan SX, Zhu B, Xiong MH, Tian H, Liao XL.

Mitochondrial DNA A DNA Mapp Seq Anal. 2016;27(1):639-40. doi: 10.3109/19401736.2014.908468. Epub 2014 Apr 14.

PMID:
24725015
5.

The complete mitochondrial genome sequence of Pseudobagrus ussuriensis (Siluriformes: Bagridae).

Wan Q, Tao G, Cheng Q, Chen Y, Qiao H.

Mitochondrial DNA. 2013 Aug;24(4):333-5. doi: 10.3109/19401736.2012.760079. Epub 2013 Jan 25.

PMID:
23351066
6.

Complete mitochondrial DNA genome of Leiocassis crassilabris(Siluriformes: Bagridae).

Liang HW, Li Z, Zou GW.

Mitochondrial DNA. 2013 Jun;24(3):222-4. doi: 10.3109/19401736.2012.752471. Epub 2013 Jan 11.

PMID:
23311344
7.

The comparison of two complete mitochondrial genomes of Pseudobagrus ondon (Siluriformes, Bagridae).

Zhao H, Yuan D, Luo W.

Mitochondrial DNA A DNA Mapp Seq Anal. 2016;27(2):1267-8. doi: 10.3109/19401736.2014.945549. Epub 2014 Aug 14.

PMID:
25121831
8.

[Sequence and phylogeny analysis of the complete mitochondrial genome of Pelteobagrus vachelli].

Li L, Liang HW, Li Z, Luo XZ, Hu GF, Zhang ZW, Zhu YY, Zou GW.

Yi Chuan. 2011 Jun;33(6):627-35. Chinese.

PMID:
21684869
9.

The complete mitochondrial genome of Pseudobagrus trilineatus (Siluriformes: Bagridae).

Pan D, Wei M, Wan Q, Tao G, Ma Z, Wang H.

Mitochondrial DNA. 2015;26(6):893-4. doi: 10.3109/19401736.2013.861447. Epub 2014 Jan 10.

PMID:
24409873
10.

Description and phylogenetic analysis of the mitochondrial genome of Pseudobagrus ondon Shaw (Siluriformes; Bagridae).

Yang S, Chen C, Wang H, He L, Wei M, Li C.

Mitochondrial DNA A DNA Mapp Seq Anal. 2016;27(1):535-6. doi: 10.3109/19401736.2014.905845. Epub 2014 Apr 8.

PMID:
24708107
11.

The complete mitochondrial genome of Leiocassis crassilabris (Teleostei, Siluriformes: Bagridae).

Zhou C, Wang X, Wang D, He S.

Mitochondrial DNA. 2014 Jun;25(3):183-4. doi: 10.3109/19401736.2013.792067. Epub 2014 Feb 10.

PMID:
24512421
12.

The complete mitochondrial genome of Glyptothorax sinense (Siluriformes, Sisoridae).

Yan SX, Xiong MH, Que YF, Tang HY, Zhu B, Shao K.

Mitochondrial DNA A DNA Mapp Seq Anal. 2016;27(2):886-7. doi: 10.3109/19401736.2014.919489. Epub 2014 May 27.

PMID:
24865921
13.

Complete mitochondrial genome of the Korean stumpy bullhead Pseudobagrus brevicorpus (Siluriformes, Bagridae).

Kim SK, Choi EH, Hong KB, Jang KH, Ryu SH, Hwang UW.

Mitochondrial DNA. 2011 Jun;22(3):44-6. doi: 10.3109/19401736.2011.597388. Epub 2011 Jul 11.

PMID:
21740341
14.

The complete mitochondrial genome of Liobagrus marginatus (Teleostei, Siluriformes: Amblycipitidae).

Li Q, Du J, Liu Y, Zhou J, Ke H, Liu C, Liu G.

Mitochondrial DNA. 2014 Apr;25(2):120-1. doi: 10.3109/19401736.2013.792057. Epub 2013 Jun 24.

PMID:
23795826
15.

Mitochondrial genome of Hemibagrus macropterus (Teleostei, Siluriformes).

Zeng Q, Ye H, Peng Z, Wang Z.

Mitochondrial DNA. 2012 Oct;23(5):355-7. doi: 10.3109/19401736.2012.690755. Epub 2012 Jun 18.

PMID:
22708862
16.

Mitochondrial genome sequence of the shining catfish (Pelteobagrus nitidus).

Liang HW, Cao L, Li Z, Zou GW, Liu XL.

Mitochondrial DNA. 2012 Aug;23(4):280-2. doi: 10.3109/19401736.2012.683185. Epub 2012 Jun 18.

PMID:
22708859
17.

The complete mitochondrial genome of the spotted longbarbel catfish, Hemibagrus guttatus (Siluriformes, Bagridae).

Tian H, Que Y, Zhao N, Chen F, Zhu B, Huang D, Chang J, Liao X.

Mitochondrial DNA A DNA Mapp Seq Anal. 2016;27(1):467-8. doi: 10.3109/19401736.2014.900670. Epub 2014 Mar 24.

PMID:
24660927
18.

The complete mitochondrial genome of Pseudobagrus albomarginatus Rendhal: sequencing and analysis.

Wei M, He L, Yang X, Yang S, Wang H, Li C, Chen C, Cai L, Chen P.

Mitochondrial DNA. 2015 Aug;26(4):633-5. doi: 10.3109/19401736.2013.836511. Epub 2013 Oct 1.

PMID:
24083969
19.

Mitochondrial genome of Silurus asotus (Teleostei: Siluriformes).

Zeng Q, Wang Z, Peng Z.

Mitochondrial DNA. 2011 Oct;22(5-6):162-4. doi: 10.3109/19401736.2011.636435.

PMID:
22165828
20.

The complete mitochondrial genome of the Hemibagrus wyckioides (Siluriformes, Bagridae).

Yang H, Zhao H, Sun J, Zhang Y, Yang Z, Liu L.

Mitochondrial DNA A DNA Mapp Seq Anal. 2016;27(1):766-8. doi: 10.3109/19401736.2014.915531. Epub 2014 May 20.

PMID:
24845450
Items per page

Supplemental Content

Support Center