Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 117

1.

[Chemical constituents from the flower of Juglans regia].

Luo JJ, Yang B, Zeng Y, Li C.

Zhong Yao Cai. 2012 Oct;35(10):1614-6. Chinese.

PMID:
23627127
2.

New alpha-tetralonyl glucosides from the fruit of Juglans mandshurica.

Liu L, Li W, Koike K, Zhang S, Nikaido T.

Chem Pharm Bull (Tokyo). 2004 May;52(5):566-9.

3.

[Study on chemical constituents of Carthamus tinctorius].

Li XF, Hu XR, Dai Z, Zhang Y, Liang H, Lin RC.

Zhong Yao Cai. 2012 Oct;35(10):1616-9. Chinese.

PMID:
23627128
4.

[Studies on chemical constituents of Syringa veutina].

Zhou LG, Feng XS, Huang KY, He L, Deng XM, Wang DC.

Zhong Yao Cai. 2008 May;31(5):679-81. Chinese.

PMID:
18826143
5.

[Study on hydrolysable tannin constituents of seed of Juglans regia II].

Jin ZX, Qu ZY.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2008 Jul;33(14):1705-7. Chinese.

PMID:
18841772
6.

[Studies on chemical constituents in the buds of Tussilago farfara].

Liu YF, Yang XW, Wu B.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2007 Nov;32(22):2378-81. Chinese.

PMID:
18257263
7.

[Studies on chemical constituents in Huangjuhua (flowers of Chrysanthemum morifolium)].

Wang YJ, Yang XW, Guo QS.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2008 Mar;33(5):526-30. Chinese.

PMID:
18536375
8.

[Study on chemical constituents of Herba Cirsii].

Meng YH, Wang QH, Jiang H, Yang BY, Kuang HX.

Zhong Yao Cai. 2009 Jan;32(1):58-61. Chinese.

PMID:
19445122
9.

[Studies on hydrolysable tannin constituents in seed of Juglans regia(I)].

Jin ZX, Qu ZY.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2007 Aug;32(15):1541-4. Chinese.

PMID:
17972584
10.

[Chemical constituents from Ilex hainanensis].

Peng B, Huang WH, Zhao J, Liu HG.

Zhong Yao Cai. 2012 Aug;35(8):1251-4. Chinese.

PMID:
23320356
11.

[Studies on constituents of Oldenlandia diffusa].

Zhou YJ, Wu KS, Zeng GY, Tan JB, Xu KP, Li FS, Tan GS.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2007 Apr;32(7):590-3. Chinese.

PMID:
17583197
12.

Polyphenolic compounds in clove and pimento and their antioxidative activities.

Yoshimura M, Amakura Y, Yoshida T.

Biosci Biotechnol Biochem. 2011;75(11):2207-12. Epub 2011 Nov 7.

13.

[Studies on chemical constituents in Flos Sophorae Carbonisatus].

Li RR, Yuan ST, Li ZH, Qin HL.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2005 Aug;30(16):1255-7. Chinese.

PMID:
16245902
14.

[Chemical constituents from the seed coat of Juglans regia].

Liu C, Tai Z, Feng S, Fang Y, Cai L, Ding Z.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2012 May;37(10):1417-21. Chinese.

PMID:
22860453
15.

[Study on the chemical constituents of Rumex patientia].

Liu J, Xia ZT, Zhou GR, Zhang LL, Kong LY.

Zhong Yao Cai. 2011 Jun;34(6):893-5. Chinese.

PMID:
22017004
16.

[Studies on chemical constituents from flowers of Chrysanthemum indicum].

Gao MH, Li H, Zhang L, Xiao SX.

Zhong Yao Cai. 2008 May;31(5):682-4. Chinese.

PMID:
18826144
17.

[Studies on the flavonoids from the flowers of Hylocereus undatus].

Yi Y, Wu X, Wang Y, Ye WC, Zhang QW.

Zhong Yao Cai. 2011 May;34(5):712-6. Chinese.

PMID:
21954556
18.

[Water-soluble chemical constituents in flower buds of Lonicera macranthoides].

Chen Y, Zhao YY, Wu S, Wang M, Feng X, Liang JY.

Zhong Yao Cai. 2012 Feb;35(2):231-4. Chinese.

PMID:
22822669
19.

[Chemical constituents from aerial parts of Plumbago zeylanica Linn].

Zhang QR, Mei ZN, Yang GZ, Xiao YX.

Zhong Yao Cai. 2007 May;30(5):558-60. Chinese.

PMID:
17727061
20.

[Chemical constituents of Aconitum tanguticum].

Luo M, Lin L, Li C, Wang Z, Guo W.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2012 May;37(9):1245-8. Chinese.

PMID:
22803369

Supplemental Content

Support Center