Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 148

1.

[Effects of three kinds of molluscicides in fields of mountainous areas of Yunnan Province].

Li BG, Li WB, Feng XG, Dong Y, Wu MS, Shao ZT, Mu LX, Tian SH, Li P, Gao LP, Xiong K, Dong XQ.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Dec;24(6):724-5. Chinese.

PMID:
23593856
2.

[Molluscicidal effect of suspension concentrate of metaldehyde and niclosamide in fields of mountainous areas in Yunnan Province].

Li BG, Li WB, Feng XG, Dong Y, Wu MS, Shao ZT, Mu LX, Tian SH, Li P, Gao LP, Xiong K, Dong XQ.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Oct;24(5):564-6. Chinese.

PMID:
23373266
3.

[Molluscicidal effect of LDS in mountainous areas of Yunnan Province].

Li BG, Li WB, Dong Y, Xiong MT, Feng XG, Mu LX, Tian SH, Li P, Xiong K, Dong XQ.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Aug;23(4):395-401. Chinese.

PMID:
22164850
4.

[Evaluation on molluscicidal effect of chlorosalicylicamide on Oncomelania hupensis in schistosomiaisis endemic areas of eight provinces in China].

Wei FH, Xu XJ, Yuan Y, Xia J, Li GL, Liu M, Chen RJ, Zhou ZP, Dong XQ, Feng XG, Qiu DC, Chen L, Yi P, Wei WY, Chen HG, Liu HY, Wang TP, Guo JD, Liang YS, Dai JR, Wen LY, Yan XL.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2015 Aug;27(4):335-42. Chinese.

PMID:
26767252
5.

Evaluating the effect of a novel molluscicide in the endemic schistosomiasis japonica area of China.

Xia J, Yuan Y, Xu X, Wei F, Li G, Liu M, Li J, Chen R, Zhou Z, Nie S.

Int J Environ Res Public Health. 2014 Oct 10;11(10):10406-18. doi: 10.3390/ijerph111010406.

6.

[Molluscicidal effect of LDS in field in marshland areas].

Lu J, Xiao XL, Xu CM, Li YB, Tian JP, Xu QC.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Oct;24(5):613-4. Chinese.

PMID:
23373283
7.

[Molluscicidal effect of 5% powder of niclosamide ethanolamine salt granules (NEG) in field of mountainous areas in Yunnan Province].

Feng XG, Li BG, Li WB, Wu MS, Huang NB, Zhang Y, Xiong MT, Mu LX, Tian SH, Li P, Shen MF, Wang LF, Song J, Sun JY.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2015 Apr;27(2):129-33. Chinese.

PMID:
26263772
8.

[Evaluation on molluscicidal effect of suspension concentrate of metaldehyde and niclosamide].

Bao ZP, Cao CL, Dai JR, Liu JB, Li GP, Guo JD, Guo JG.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Feb;23(1):48-53. Chinese.

PMID:
22164375
9.

[Molluscicidal effect of 10% LDS in fields].

Zhang X, Zhang HM, Liu X, Rong XB, Yang R.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Apr;25(2):182-3, 186. Chinese.

PMID:
23894841
10.

[Effect of a novel plant molluscicide "Luo-wei" against Oncomelania hupensis in plateau mountain areas].

Huang NB, Li BG, Li WB, Feng XG, Xiong MT, Li L, Mu LX, Tian SH, Li P, Song ZZ, Jia TW.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Dec;25(6):590-3. Chinese.

PMID:
24490391
11.

[Molluscicidal effect and cost-effectiveness of suspension concentrate of metaldehyde and niclosamide in the field in Honghu City].

Hong M.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Jun;25(3):320-1. Chinese.

PMID:
24024460
12.

[Field evaluation of a novel plant molluscicide "Luo-wei" against Oncomelania hupensis snails II molluscicidal effect in the field of lake areas in Hanchuan City, Hubei Province].

Zhang ZH, Fang R, Yu B, Liu ZS, Zhao ZJ, Xu XW, Huang XL, Jia TW.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Oct;25(5):481-4. Chinese.

PMID:
24490357
13.

A novel molluscicidal formulation of niclosamide.

Dai JR, Wang W, Liang YS, Li HJ, Guan XH, Zhu YC.

Parasitol Res. 2008 Jul;103(2):405-12. doi: 10.1007/s00436-008-0988-2.

PMID:
18454287
14.

Optimizing molluscicide treatment strategies in different control stages of schistosomiasis in the People's Republic of China.

Yang GJ, Sun LP, Hong QB, Zhu HR, Yang K, Gao Q, Zhou XN.

Parasit Vectors. 2012 Nov 14;5:260. doi: 10.1186/1756-3305-5-260.

15.

[Molluscicidal effect of film on ditches in mountainous schistosomiasis endemic regions].

Zhu HQ, Zhong B, Zhang GR, Tang SG, Cao CL, Zhang XD, Jia B, Zhang Y, Li JG, Fu T, Chen L, Lu D, Bao ZP.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Apr;23(2):128-32. Chinese.

PMID:
22164608
16.

[Field evaluation of a novel plant molluscicide "Luo-wei" against the snail Oncomelania hupensis III molluscicidal effect by spraying method in hilly regions].

Zhou Y, Wang ZM, Zhang B, Xie DB, Mei ZZ, Jia TW, Hong QB, Sun LP.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Oct;25(5):495-7. Chinese.

PMID:
24490361
17.
18.

[Field evaluation of a novel plant molluscicide "Luo-wei" against Oncomelania hupensis IV molluscicidal effect in field of river beach in Dongzhi County, Anhui Province].

Shu F, Chen SY, Xie WP, Zhou P, Sun LP, Jia TW.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Dec;25(6):623-6. Chinese.

PMID:
24490398
19.

[Molluscicidal effect of WPN and MNSC on Lymnaea].

Wang SW, Wang HY, Luo BR, Li KR, Liu YH, Zhao SH, Yang H, Li TM.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Feb;25(1):61-3. Chinese.

PMID:
23687816
20.

[Effects of molluscicides at different environments on Oncomelania hupensis snail control in Danyang City].

Jiang T, Zhu T, Wang ZJ, Wang YJ, Wang JM.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Feb;26(1):62-4. Chinese.

PMID:
24800569
Items per page

Supplemental Content

Support Center