Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 108

1.

Comparison of lumbar interbody fusion performed with unilateral or bilateral pedicle screw.

Mao L, Chen GD, Xu XM, Guo Z, Yang HL.

Orthopedics. 2013 Apr;36(4):e489-93. doi: 10.3928/01477447-20130327-28.

PMID:
23590791
2.

[Clinical study on unilateral pedicle screw fixation and interbody fusion for the treatment of lumbar degenerative diseases under Quadrant system].

Lin B, Lin QY, He MC, Liu H, Guo ZM, Lin KS.

Zhongguo Gu Shang. 2012 Jun;25(6):468-73. Chinese.

PMID:
23016381
3.

[Unilateral pedicle screw fixation versus its combination with contralateral translaminar facet screw fixation for the treatment of single segmental lower lumbar vertebra diseases].

Zeng ZY, Wu P, Mao KY, Sun DT, Yan WF, Chen GJ, Song YX, Zhang JQ, Tang HC, Han Jian-Fu.

Zhongguo Gu Shang. 2015 Apr;28(4):306-12. Chinese.

PMID:
26072610
4.

Minimally invasive unilateral pedicle screw fixation and lumbar interbody fusion for the treatment of lumbar degenerative disease.

Lin B, Xu Y, He Y, Zhang B, Lin Q, He M.

Orthopedics. 2013 Aug;36(8):e1071-6. doi: 10.3928/01477447-20130724-26.

PMID:
23937756
5.

Comparison of adjacent segment degeneration after successful posterolateral fusion with unilateral or bilateral pedicle screw instrumentation: a minimum 10-year follow-up.

Kim TH, Lee BH, Moon SH, Lee SH, Lee HM.

Spine J. 2013 Oct;13(10):1208-16. doi: 10.1016/j.spinee.2013.07.431. Epub 2013 Sep 25.

PMID:
24075027
6.

Comparison of unilateral versus bilateral instrumented transforaminal lumbar interbody fusion in degenerative lumbar diseases.

Xue H, Tu Y, Cai M.

Spine J. 2012 Mar;12(3):209-15. doi: 10.1016/j.spinee.2012.01.010. Epub 2012 Mar 3.

PMID:
22381573
7.
8.

Unilateral versus bilateral pedicle screw instrumentation for single-level minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion.

Shen X, Zhang H, Gu X, Gu G, Zhou X, He S.

J Clin Neurosci. 2014 Sep;21(9):1612-6. doi: 10.1016/j.jocn.2013.11.055. Epub 2014 May 9.

PMID:
24814852
9.

Unilateral versus bilateral percutaneous pedicle screw fixation in minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion.

Choi UY, Park JY, Kim KH, Kuh SU, Chin DK, Kim KS, Cho YE.

Neurosurg Focus. 2013 Aug;35(2):E11. doi: 10.3171/2013.2.FOCUS12398.

PMID:
23905949
10.

Comparative study of unilateral and bilateral pedicle screw fixation in posterior lumbar interbody fusion.

Xie Y, Ma H, Li H, Ding W, Zhao C, Zhang P, Zhao J.

Orthopedics. 2012 Oct;35(10):e1517-23. doi: 10.3928/01477447-20120919-22.

PMID:
23027490
11.

[Biomechanical stability of unilateral pedicle screw fixation on cadaveric model simulated two-level posterior lumbar interbody fusion].

Dong JW, Feng F, Zhao WD, Rong LM, Liu XM.

Zhonghua Wai Ke Za Zhi. 2011 May 1;49(5):436-9. Chinese.

PMID:
21733402
12.

Unilateral versus bilateral pedicle screw fixation in lumbar spinal fusion.

Suk KS, Lee HM, Kim NH, Ha JW.

Spine (Phila Pa 1976). 2000 Jul 15;25(14):1843-7.

PMID:
10888955
13.

[Mid-term effect of unilateral pedicle screw fixation and transforaminal lumbar interbody fusion in the treatment of lumbar degenerative diseases].

Liu LL, Dai MH, Tang XJ, Jiang GY, Tang CX, Zhang LC.

Zhongguo Gu Shang. 2015 Apr;28(4):313-7. Chinese.

PMID:
26072611
14.

[A feasibility research of unilateral incision minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion using pedicle screws and a translaminar screw hybrid fixation].

Mao KY, Wang Y, Xiao SH, Zhang YG, Liu BW, Zhang XF, Cui G, Zhang XS, Li P, Mao KZ.

Zhonghua Wai Ke Za Zhi. 2011 Dec;49(12):1067-70. Chinese.

PMID:
22333444
15.

Unilateral versus bilateral pedicle screw fixation with posterior lumbar interbody fusion for lumbar degenerative diseases: A meta-analysis.

Liu H, Xu Y, Yang SD, Wang T, Wang H, Liu FY, Ding WY.

Medicine (Baltimore). 2017 May;96(21):e6882. doi: 10.1097/MD.0000000000006882. Review.

16.

Unilateral versus bilateral instrumented transforaminal lumbar interbody fusion in two-level degenerative lumbar disorders: a prospective randomised study.

Zhang K, Sun W, Zhao CQ, Li H, Ding W, Xie YZ, Sun XJ, Zhao J.

Int Orthop. 2014 Jan;38(1):111-6. doi: 10.1007/s00264-013-2026-y. Epub 2013 Aug 6.

17.

[Mid-term outcomes of unilateral pedicle screw fixation with lumbar interbody fusion for lumber degenerative diseases].

Zhu Y, Zhang Y, Fang J, Xu G, Ye X.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2014 May 6;94(17):1326-9. Chinese.

PMID:
25142854
18.

[Unilateral pedicle screw fixation and intervertebral fusion for the treatment of far lateral lumbar disc herniation].

Yu WL, Lu JM, Wei YL, Fang M, Wang XW, Ouyang J.

Zhongguo Gu Shang. 2013 Jan;26(1):29-32. Chinese.

PMID:
23617138
19.

Bilateral decompression using a unilateral pedicle construct for lumbar stenosis.

Mao L, Zhao J, Dai KR, Hua L, Sun XJ.

Int Orthop. 2014 Mar;38(3):573-8. doi: 10.1007/s00264-013-2225-6. Epub 2013 Dec 12.

Supplemental Content

Support Center