Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 104

1.

[Construction and identification of a recombinant lentiviral expression plasmid pLentiTrident1-hBMP2-Neo-hNGF].

Han QQ, Ge SH, Yan XZ, Yang PS.

Shanghai Kou Qiang Yi Xue. 2013 Feb;22(1):25-9. Chinese.

PMID:
23552777
2.
3.

[Construction of human bone morphogenetic protein 2 and histidine eukaryotic expression plasmid and synthesis of chitosan/pIRES2-EGFP-hBMP2-His nanoparticles].

Xiaoyu Y, Shiyi L, Di Z, Ying W, Tao Y, Changhong L.

Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2014 Oct;32(5):493-7. Chinese.

4.

[Cloning of human bone morphogenetic protein-2 gene and the construction of its eukaryotic expression vector].

Zhou N, Huang XP, Liao N, Wei SL, Liang FX, Mai HM.

Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2007 Oct;25(5):487-9. Chinese.

5.

Construction of recombinant adenovirus vector containing hBMP2 and hVEGF165 genes and its expression in rabbit Bone marrow mesenchymal stem cells.

Zhang C, Liu HM, Li QW, Chen GW, Liang X, Meng CY.

Tissue Cell. 2014 Oct;46(5):311-7. doi: 10.1016/j.tice.2014.06.001. Epub 2014 Jul 2.

PMID:
25132587
6.

[Transduction of recombinant marrow stem cells using lentiviral vector and adenoviral vector: a comparative study].

Ma XS, Jiang JY, Lü FZ, Ma X, Li XK, Huang HY.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2006 Dec 19;86(47):3340-4. Chinese.

PMID:
17313830
7.

[Construction and confirmation of a recombinant eukaryotic expression plasmid pBABE-hygro-PLAP-1].

Zhang PP, Li S, Yang PS, Sun J.

Shanghai Kou Qiang Yi Xue. 2010 Dec;19(6):635-40. Chinese.

PMID:
21431266
8.

[Construction of human bone morphogenetic protein 2 and histidine eukaryotic expression plasmid and synthesis of chitosan/pIRES2-EGFP-hBMP2-His nanoparticles].

Xiaoyu Y, Shiyi L, Di Z, Ying W, Tao Y, Changhong L.

Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2014 Oct;32(5):493-7. Chinese.

9.

[Osteodifferentiation of bone marrow mesenchymal stem cells after transfected by lentiviral vector mediated bone morphogenetic protein 2].

Xu S, Lin J, Liu W, Wu C.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2013 Nov;27(11):1380-5. Chinese.

PMID:
24501901
10.

[Construction and identification of human bone morphogenetic protein-7 recombinant adeno-associated virus type 2 vector and its expression in bone mesenchymal stem cells].

Kang Y, Liao WM, Sheng PY, Zhang LJ, Yuan XW, Lei L, Huang BD.

Zhonghua Wai Ke Za Zhi. 2007 Sep 15;45(18):1279-83. Chinese.

PMID:
18067746
11.

Recombinant expression of human nerve growth factor beta in rabbit bone marrow mesenchymal stem cells.

Fan BS, Lou JY.

Mol Biol Rep. 2010 Dec;37(8):4083-90. doi: 10.1007/s11033-010-0068-4. Epub 2010 Mar 17.

PMID:
20237850
12.

[Construction and identification of cbfa1 and satb2 co-expression vector].

Chen XX, Zhang J, Lv CX, Sun QF.

Shanghai Kou Qiang Yi Xue. 2011 Oct;20(5):474-8. Chinese.

PMID:
22109362
13.

[Cloning and constructing of bone morphogenetic protein 2 eukaryotic expression].

Tian X, Sun L, Yang S.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2006 Feb;20(2):112-5. Chinese.

PMID:
16529317
14.

[Construction and identification of mouse BTLA lentiviral expression vector].

Zeng J, Bao J, Wang H, Zhang H, Zhang J, Wang W, Guan X, Xu J.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2013 Mar;29(3):261-4. Chinese.

PMID:
23643082
15.

[Construction of recombinant lentiviral vector of Tie2-RNAi and its influence on malignant melanoma cells in vitro].

Shan XY, Liu ZL, Wang B, Guo GX, Wang MS, Zhuang FL, Cai CS, Zhang MF, Zhang YD.

Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi. 2011 Jul;27(4):277-83. Chinese.

PMID:
22097315
16.

[Effect of CXCR4 gene overexpression mediated by lentiviral vector on the biological characteristics of mesenchymal stem cells].

Chen W, Li M, Yan ZL, Chen H, Pan B, Zeng LY, Li ZY, Xu KL.

Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2013 May;34(5):440-4. doi: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2013.05.014. Chinese.

PMID:
23688758
17.

[Construction of lentiviral vector carrying human OCT4A gene and establishment of leukemic cell line K562 stably expressing OCT4A].

Meng FJ, Cao J, Zhou J, Wu QY, Chen C, Xu KL.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2014 Dec;22(6):1514-20. doi: 10.7534/j.issn.1009-2137.2014.06.003. Chinese.

PMID:
25543466
18.

[Construction of a recombinant lentiviral vector of p38 MAPK and establishment of a human prostatic carcinoma cell line stably expressing p38 MAPK].

Jing YM, Luo J, Zhang YL, Chen SS, Wan P, Yan RH, Wang HC, Chen BH, Tan WL, Li HW.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2012 Mar;32(3):317-21. Chinese.

19.

[Construction and identification of ha1 recombinant lentiviral vector].

Fu HX, Zhang XH.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2010 Dec;18(6):1609-12. Chinese.

PMID:
21176380
20.

[Construction and identification of Nogo extra cellular peptide residues 1-40 gene lentiviral vector].

Yuan H, Song Y, Liu H, Zhou C, Kong Q, Liu L, Gong Q.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2012 Feb;26(2):177-81. Chinese.

PMID:
22403880
Items per page

Supplemental Content

Write to the Help Desk