Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 106

1.

Six novel mutations of ATP2C1 identified in eight Chinese patients with Hailey-Hailey disease.

Tian H, Chen M, You J, Fu X, Liu H, Shi Z, Yu M, Wu M, Yu Y, Yu G, Zhang F.

Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2013 Mar-Apr;79(2):245-7. doi: 10.4103/0378-6323.107651. No abstract available.

2.

Three novel ATP2C1 mutations in Chinese patients with Hailey-Hailey disease.

Zhang ZZ, Liang YH, Quan C, Gao M, Xiao FL, Yang S, Zhang XJ, Zhou FS, Li W, Fang QY, Shen YJ, Du WH, Mu YZ, Sui WC, Zhou L.

Br J Dermatol. 2008 Apr;158(4):831-3. doi: 10.1111/j.1365-2133.2007.08400.x. Epub 2008 Jan 17. No abstract available.

PMID:
18205868
3.

Genetic diagnosis in a Chinese Hailey-Hailey disease pedigree with novel ATP2C1 gene mutation.

Ma YM, Zhang XJ, Liang YH, Ma L, Sun LD, Zhou FS, Fang QY, Gao M, Yang S, Li YZ.

Arch Dermatol Res. 2008 Apr;300(4):203-7. doi: 10.1007/s00403-008-0834-5. Epub 2008 Feb 8.

PMID:
18259764
4.

Misinterpretation of ATP2C1 gene mutations.

Micaroni M.

Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2016 May-Jun;82(3):306-7. doi: 10.4103/0378-6323.175922. No abstract available.

5.

[Mutation analysis of ATP2C1 gene in a Chinese family with Hailey-Hailey disease].

Zhang GL, Sun YT, Shi HJ, Gu Y, Shao MH, Du XF.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2010 Aug;27(4):414-6. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2010.04.012. Chinese.

PMID:
20677148
6.

[Mutation detection of ATP2C1 gene in Chinese patients with Hailey-Hailey disease].

Li XL, Peng ZH, Xiao SX, Liu Y, Pan M, Zhou SN.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2008 Feb;25(1):63-5. Chinese.

PMID:
18247307
7.

A novel deletion mutation of the ATP2C1 gene in Chinese patients with Hailey-Hailey disease.

Li XL, Peng ZH, Xiao SX, Wang ZH, Liu Y, Pan M, Zhou SN, Luo SJ.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008 Feb;22(2):253-4. doi: 10.1111/j.1468-3083.2007.02308.x. No abstract available.

PMID:
18211433
8.

Genetic diagnosis of Hailey-Hailey disease in two Chinese families: novel mutations in the ATP2C1 gene.

Ding YG, Fang H, Lao LM, Jiang XJ, Chen HC.

Clin Exp Dermatol. 2009 Dec;34(8):e968-71. doi: 10.1111/j.1365-2230.2009.03715.x.

PMID:
20055875
9.

[Identification of a novel mutation in the ATP2C1 gene in a Chinese pedigree with Hailey-Hailey disease].

Zhang ZZ, Li W, Zhou FS, Gao M, Xiao FL, Fang QY, Shen YJ, Du WH, Sui WC, Yang S, Zhang XJ.

Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2007 Apr;29(2):163-6. Chinese.

10.

Four novel mutations in ATP2C1 found in Chinese patients with Hailey-Hailey disease.

Li H, Sun XK, Zhu XJ.

Br J Dermatol. 2003 Sep;149(3):471-4.

PMID:
14510977
11.

A novel missense mutation of the ATP2C1 gene in a Chinese patient with Hailey-Hailey disease.

Cheng Y, Cheng YM, Zhao G, Jia MC.

Biochem Biophys Res Commun. 2011 Mar 18;406(3):420-2. doi: 10.1016/j.bbrc.2011.02.060. Epub 2011 Feb 15.

PMID:
21329674
12.

Eight novel mutations of ATP2C1 identified in 17 Chinese families with Hailey-Hailey disease.

Zhang F, Yan X, Jiang D, Tian H, Wang C, Yu L.

Dermatology. 2007;215(4):277-83.

PMID:
17911984
13.

Six novel ATP2C1 mutations identified in Chinese patients with Hailey-Hailey disease.

Tian H, Yan X, Liu H, Yu Y, Zhang F.

J Dermatol Sci. 2010 Apr;58(1):80-2. doi: 10.1016/j.jdermsci.2010.01.005. Epub 2010 Feb 4. No abstract available.

PMID:
20226632
14.

Diagnosis of Hailey-Hailey disease facilitated by DNA testing: a novel mutation in ATP2C1.

Nemoto-Hasebe I, Akiyama M, Osawa R, Nakamura H, Shimizu H.

Acta Derm Venereol. 2008;88(4):399-400. doi: 10.2340/00015555-0459. No abstract available.

15.

Two novel mutations of the ATP2C1 gene in Chinese patients with Hailey-Hailey disease.

Li X, Xiao S, Peng Z, Liu Y, Wang J, Zhou X.

Arch Dermatol Res. 2007 Jul;299(4):209-11. Epub 2007 May 15.

PMID:
17503064
16.

[Study on gene mutation in 11 Chinese families with Hailey-Hailey disease].

Li H, Sun X, Bu D, Zhu X.

Beijing Da Xue Xue Bao. 2003 Aug;35(4):390-3. Chinese.

17.

Molecular and clinical characterization in Japanese and Korean patients with Hailey-Hailey disease: six new mutations in the ATP2C1 gene.

Hamada T, Fukuda S, Sakaguchi S, Yasumoto S, Kim SC, Hashimoto T.

J Dermatol Sci. 2008 Jul;51(1):31-6. doi: 10.1016/j.jdermsci.2008.02.003. Epub 2008 Mar 26.

PMID:
18372165
18.

Analysis of ATP2C1 gene mutations in Chinese patients with Hailey-Hailey disease.

Zhang HZ, Tian HQ, Du DH, Wang GJ, Yan XX, Liu H, Zhou GZ, Fu XA, Yu YX, Yu GQ, Liu HX, Zhang FR.

Clin Exp Dermatol. 2012 Mar;37(2):190-3. doi: 10.1111/j.1365-2230.2011.04155.x. Epub 2011 Aug 25. No abstract available.

PMID:
21883398
19.

Novel clinical and molecular findings in Chinese families with Hailey-Hailey disease.

Luo S, Ni H, Li Y, Hou S, Li X, Liu Q.

Clin Exp Dermatol. 2011 Oct;36(7):814-6. doi: 10.1111/j.1365-2230.2011.04089.x. Epub 2011 May 30. No abstract available.

PMID:
21623880
20.

Mutations in the ATP2C1 gene in Chinese patients with Hailey-Hailey disease.

Zhang XQ, Wu HZ, Li BX, Xu YS, Wu JB, Lin LL, Yang Y, Li ZM, Lin XH, Zhang QY.

Clin Exp Dermatol. 2006 Sep;31(5):702-5.

PMID:
16901313
Items per page

Supplemental Content

Support Center