Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 76

1.
2.

[Preliminary clinical results of percutaneous kyphoplasty to treat osteoporotic vertebral compressive fracture].

Li P, Wu R.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2012 Jul;26(7):783-5. Chinese.

PMID:
22905610
3.

[Treatment of senile osteoporotic vertebral compression fractures with percutaneous kyphoplasty under local anesthesia].

Ru XL, Jiang ZH, Song BS, Gui XG, Lin H, He J.

Zhongguo Gu Shang. 2013 Oct;26(10):824-8. Chinese.

PMID:
24490529
4.

[Application of Jintian'ge capsule in treatment of vertebral compression fracture in senile osteoporosis patients].

Yu LJ, Wen JX, Song HP, Liu H.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2015 Mar;40(5):981-4. Chinese.

PMID:
26087567
5.

Percutaneous kyphoplasty with or without temporary unipedicle screw reduction : A retrospective comparative study of osteoporotic vertebral fractures.

Zhu T, Tian Y, Zhou F, Shang L, Guo Y, Lv Y.

Orthopade. 2016 Jul;45(7):607-15. doi: 10.1007/s00132-016-3235-z.

6.

[Influence on adjacent lumbar bone density after strengthening of T12, L1 segment vertebral osteoporotic compression fracture by percutaneous vertebroplasty and percutaneous kyphoplasty].

Zhang C, Zhu K, Zhou J, Zhou X, Niu G, Wu M, Shao C.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2013 Jul;27(7):819-23. Chinese.

PMID:
24063170
7.

Comparison of unipedicular and bipedicular percutaneous kyphoplasty for treating osteoporotic vertebral compression fractures: a meta-analysis.

Li LH, Sun TS, Liu Z, Zhang JZ, Zhang Y, Cai YH, Wang H.

Chin Med J (Engl). 2013 Oct;126(20):3956-61.

PMID:
24157165
8.

[Percutaneous kyphoplasty in hyperextension position for treatment of osteoporotic vertebral compression fracture with vacuum phenomenon].

Liu Y, Chen L, Gu Y, Xu Y, Yang H, Tang T.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2011 Jan;25(1):79-83. Chinese.

PMID:
21351616
9.

[Percutaneous kyphoplasty for the treatment of senior patient with acute and chronic osteoporotic vertebral compression fractures].

Shi GH, Li PC, Zhang SH, Gao YZ, Wei XC.

Zhongguo Gu Shang. 2013 Oct;26(10):820-3. Chinese.

PMID:
24490528
10.
11.

Effectiveness of kyphoplasty in the treatment of osteoporotic vertebral compression fracture patients with chronic kidney disease.

Chen H, Yang H, Jia P, Bao L, Tang H.

J Orthop Sci. 2016 Sep;21(5):571-8. doi: 10.1016/j.jos.2016.05.004. Epub 2016 Jun 10.

PMID:
27292116
12.

[Bilateral transpedicular balloon kyphoplasty for the treatment of osteoporotic vertebral compressive fractures].

He L, Qian Y, Jin YJ.

Zhongguo Gu Shang. 2014 Dec;27(12):1056-61. Chinese.

PMID:
25638899
13.

[A COMPARATIVE STUDY ON TREATMENT OF MID-THORACIC OSTEOPOROTIC VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURE USING PERCUTANEOUS KYPHOPLASTY WITH UNILATERAL AND BILATERAL APPROACHES].

Yin F, Sun Z, Song S, Wei X, Liu X, Yin Q, Gu S.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2016 Jan;30(1):77-81. Chinese.

PMID:
27062851
14.

[Percutaneous kyphoplasty for the treatment of osteoporotic vertebral compression fracture with degenerative scoliosis].

Qu HB, Tong PJ, Ji WF, Li J.

Zhongguo Gu Shang. 2016 Jan;29(1):38-40. Chinese.

PMID:
27019895
15.
16.

Comparative analysis of clinical outcomes in patients with osteoporotic vertebral compression fractures (OVCFs): conservative treatment versus balloon kyphoplasty.

Lee HM, Park SY, Lee SH, Suh SW, Hong JY.

Spine J. 2012 Nov;12(11):998-1005. doi: 10.1016/j.spinee.2012.08.024. Epub 2012 Sep 29.

PMID:
23026068
17.

[Effect of percutaneous vertebroplasty and kyphoplasty in the treatment of osteoporotic vertebral compression fractures].

Huang G, Chen HY, Liu ZX, Lin Q, Yu XB.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2010 Dec;30(12):2729-32. Chinese.

18.

A comparison between unilateral transverse process-pedicle and bilateral puncture techniques in percutaneous kyphoplasty.

Yan L, Jiang R, He B, Liu T, Hao D.

Spine (Phila Pa 1976). 2014 Dec 15;39(26 Spec No.):B19-26. doi: 10.1097/BRS.0000000000000493.

PMID:
25504098
19.

Unilateral versus bilateral percutaneous kyphoplasty for osteoporotic vertebral compression fractures: A systematic review and meta-analysis of RCTs.

Feng H, Huang P, Zhang X, Zheng G, Wang Y.

J Orthop Res. 2015 Nov;33(11):1713-23. doi: 10.1002/jor.22957. Epub 2015 Jul 14. Review.

20.

[Influence of intravertebral cleft for outcome of percutaneous kyphoplasty].

Ni WF, Xu HZ, Chi YL, Lin Y, Huang QS, Mao FM, Wang XY, Wang S, Xu H.

Zhonghua Wai Ke Za Zhi. 2012 Mar;50(3):251-5. Chinese.

PMID:
22800751

Supplemental Content

Support Center