Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 143

1.

Reversal effect of rosmarinic acid on multidrug resistance in SGC7901/Adr cell.

Li FR, Fu YY, Jiang DH, Wu Z, Zhou YJ, Guo L, Dong ZM, Wang ZZ.

J Asian Nat Prod Res. 2013;15(3):276-85. doi: 10.1080/10286020.2012.762910. Epub 2013 Feb 19.

PMID:
23421517
2.

Reversal effects of nomegestrol acetate on multidrug resistance in adriamycin-resistant MCF7 breast cancer cell line.

Li J, Xu LZ, He KL, Guo WJ, Zheng YH, Xia P, Chen Y.

Breast Cancer Res. 2001;3(4):253-63. Epub 2001 Apr 2.

3.

[Screening effective sequences of small interfering RNAs targeting MDR1 gene in human gastric cancer SGC7901/VCR cells].

Gao FL, Wang F, Wu JL, LE XP, Zhang QX.

Zhonghua Zhong Liu Za Zhi. 2006 Mar;28(3):178-82. Chinese.

PMID:
16875600
4.

Effect of curcumin on multidrug resistance in resistant human gastric carcinoma cell line SGC7901/VCR.

Tang XQ, Bi H, Feng JQ, Cao JG.

Acta Pharmacol Sin. 2005 Aug;26(8):1009-16.

5.

Reversal of P-glycoprotein-mediated multidrug resistance in SGC7901/VCR cells by PPARgamma activation by troglitazone.

Chen Q, Zhou J, Jiang C, Chen J.

J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci. 2010 Jun;30(3):326-31. doi: 10.1007/s11596-010-0351-6. Epub 2010 Jun 17.

PMID:
20556576
6.
7.

Reversal effects of Rabdosia rubescens extract on multidrug resistance of MCF-7/Adr cells in vitro.

Li F, Fan J, Wu Z, Liu RY, Guo L, Dong Z, Wang Z.

Pharm Biol. 2013 Sep;51(9):1196-203. doi: 10.3109/13880209.2013.784342. Epub 2013 Jun 19.

PMID:
23777360
8.

Ergosterol reverses multidrug resistance in SGC7901/Adr cells.

Hu X, Jiang D, Li F, Wu Z, Huang Y, Song S, Wang Z.

Pharmazie. 2014 May;69(5):396-400.

PMID:
24855835
9.
10.

Reversal of P-glycoprotein-mediated multidrug resistance in vitro by milbemycin compounds in adriamycin-resistant human breast carcinoma (MCF-7/adr) cells.

Xiang W, Gao A, Liang H, Li C, Gao J, Wang Q, Shuang B, Zhang J, Yan Y, Wang X.

Toxicol In Vitro. 2010 Sep;24(6):1474-81. doi: 10.1016/j.tiv.2010.07.020. Epub 2010 Jul 23.

PMID:
20656007
11.

Reversal of P-gp mediated multidrug resistance in-vitro and in-vivo by FG020318.

Chen LM, Liang YJ, Ruan JW, Ding Y, Wang XW, Shi Z, Gu LQ, Yang XP, Fu LW.

J Pharm Pharmacol. 2004 Aug;56(8):1061-6.

PMID:
15285852
12.

[Reversal of multidrug resistance in drug-resistant human breast cancer cell line MCF-7/ADR by calmodulin antagonist O-(4-ethoxyl-butyl)-berbamine].

Cheng YH, Qi J, Xiong DS, Liu JW, Qi SL, Pan B, Yang CZ, Zhu HF.

Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2006 Apr;28(2):164-8. Chinese.

13.

[Reversal of multidrug resistance of tumor cells by FG020327 and its mechanism].

Chen LM, Li YF, Zhang X, Yan SL, Liang YJ, Fu LW.

Ai Zheng. 2005 Feb;24(2):189-93. Chinese.

PMID:
15694031
14.

Reversal effect of substituted 1,3-dimethyl-1H-quinoxalin-2-ones on multidrug resistance in adriamycin-resistant K562/A02 cells.

Sun LR, Li X, Cheng YN, Yuan HY, Chen MH, Tang W, Ward SG, Qu XJ.

Biomed Pharmacother. 2009 Mar;63(3):202-8. doi: 10.1016/j.biopha.2008.07.090. Epub 2008 Aug 28.

PMID:
18818047
15.

[Reversal effect and its mechanism of ampelopsin on multidrug resistance in K562/ADR cells].

Ye J, Zheng Y, Liu D.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2009 Mar;34(6):761-5. Chinese.

PMID:
19624024
16.

[Correlation between reversing effect of cepharanthine hydrochloride on multidrug resistance and P-glycoprotein expression and function of K562/ADR cells].

Peng YM, Wang N, Wang YF, Han L, Zhang Y, Jiang JH, Zhou YB, Wang QD.

Yao Xue Xue Bao. 2012 May;47(5):594-9. Chinese.

PMID:
22812001
18.

Reversal of multidrug resistance in drug-resistant human gastric cancer cell line SGC7901/VCR by antiprogestin drug mifepristone.

Li DQ, Wang ZB, Bai J, Zhao J, Wang Y, Hu K, Du YH.

World J Gastroenterol. 2004 Jun 15;10(12):1722-5.

19.

Reversal of P-glycoprotein-mediated multidrug resistance in vitro by doramectin and nemadectin.

Gao A, Wang X, Xiang W, Liang H, Gao J, Yan Y.

J Pharm Pharmacol. 2010 Mar;62(3):393-9. doi: 10.1211/jpp.62.03.0016.

PMID:
20487225
20.

Reversal effects of two new milbemycin compounds on multidrug resistance in MCF-7/adr cells in vitro.

Gao A, Liang H, Wang X, Zhang X, Jing M, Zhang J, Yan Y, Xiang W.

Eur J Pharmacol. 2011 Jun 1;659(2-3):108-13. doi: 10.1016/j.ejphar.2011.03.023. Epub 2011 Mar 31.

PMID:
21458446

Supplemental Content

Support Center